Home : SumatraPDF : Vietnamese translations Not logged in. Log in with Twitter

37 untranslated out of 335 total strings
Progress:
88%

Add child Add a translation...
Add PDF as a child Add a translation...
Add PDF as a sibling Add a translation...
Add sibling Add a translation...
Annotations Add a translation...
Caret Add a translation...
Circle Add a translation...
Collapse All Add a translation...
Create Annotation Add a translation...
Edit Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Expand All Add a translation...
Export Bookmarks Add a translation...
Free Text Add a translation...
Highlight Add a translation...
Images Add a translation...
Ink Add a translation...
Line Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Polygon Add a translation...
Redact Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
Remove Item Add a translation...
Save Annotations Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation...
Show Book&marks\tF12 Add a translation...
Show in &folder Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
Square Add a translation...
Squiggly Add a translation...
Stamp Add a translation...
Tag (big first) Add a translation...
Tag (small first) Add a translation...
Text Add a translation...
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! Add a translation...
%s installation not found. => Không tìm thấy bản cài đặt đặt %s. Edit
&About => Giới thiệu Edit
About SumatraPDF => Giới thiệu SumatraPDF Edit
previous: Giới thiệu SumatraPDF
&Actual Size\tCtrl+1 => Kích thướ&c thật\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Thêm Ưa thích Edit
Add page %s to favorites => Thêm trang %s vào Ưa thích Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Thêm trang %s vào Ưa thích với tên (tùy chọn): Edit
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Thêm trang %s vào mục ưa thích\tCtrl+B Edit
Add to favorites => Thêm vào Ưa thích Edit
Advanced => Nâng cao Edit
&Advanced Options... => Tùy chọn &nâng cao... Edit
previous: Tùy chọn &nâng cao...
All files => Mọi tập tin Edit
&All selected pages => Tất cả các tr&ang được chọn Edit
All supported documents => Tất cả các định dạng được hỗ trợ Edit
Application: => Ứng dụng: Edit
Are you sure you want to uninstall %s? => Bạn có chắc chắn muốn gỡ cài đặt %s? Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Bạn có chắc muốn gỡ bỏ SumatraPDF không? Edit
Associate with PDF files? => Liên kết với tập tin PDF? Edit
Attachment: %s => Đính kèm: %s Edit
Author: => Tác giả Edit
Automatic => Tự động Edit
Automatically check for &updates => Tự động kiểm tra cập nhật Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => Trở về\tAlt+Mũi tên trái Edit
Book View => Xem dạng sách Edit
&Book View\tCtrl+8 => Xem dạng sách\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Lối tắt chỉ dấu sách đến trang %s của %s Edit
Bookmark Shortcuts => Lối tắt chỉ dấu sách Edit
Bookmarks => Chỉ dấu sách Edit
Bytes => Bytes Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Không thể kết nối Internet (lỗi %#x). Edit
Cancel => Hủy Edit
Cannot print this file => Không in được tập tin này Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Không thể bắt đầu lệnh tìm kiếm ngược. Xin kiểm tra phần dòng lệnh trong Cài đặt. Edit
Change Language => Đổi ngôn ngữ (Change Language) Edit
previous: Đổi ngôn ngữ
[Changes detected; refreshing] %s => [Phát hiện thay đổi; đang cập nhật] %s Edit
Check for &Updates => Kiểm tra cập nhật Edit
CHM documents => Tập tin CHM Edit
Close => Đóng lại Edit
&Close\tCtrl+W => Đóng tập tin\tCtrl+W Edit
Color => Tô màu Edit
Comic books => Truyện tranh comic Edit
Compatibility => Tính tương thích Edit
Continuous => Liên tiếp Edit
Continuous Book View => Xem sách liên tiếp Edit
Continuous Facing => Trang kép liên tiếp Edit
Contribute Translation => Đóng góp dịch thuật Edit
Copy &Image => Sao chép hình ảnh Edit
Copy &Link Address => Chép địa chỉ liên kết Edit
Copy Co&mment => Chép chú thích Edit
&Copy Selection => &Chép phần đã chọn Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => &Chép phần đã chọn\tCtrl+C Edit
copying text => đang chép văn bản Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Chép văn bản bị từ chối (chỉ được chép như hình ảnh) Edit
Copyright: => Quyền tác giả: Edit
Could not obtain Printer properties => Không thể có được thuộc tính Máy in Edit
Couldn't create the installation directory => Không tạo được thư mục cài đặt Edit
Couldn't initialize printer => Không khởi động được máy in Edit
Couldn't install PDF previewer => Không thể cài đặt phần hiển thị trước PDF Edit
Couldn't install PDF search filter => Không thể cài đặt bộ lọc tìm kiếm PDF Edit
Couldn't remove installation directory => Không thể gỡ bỏ thư mục cài đặt Edit
Couldn't render the page => Không hiện được trang Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Không thể gỡ cài đặt Plugin trình duyệt Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Không thể gỡ cài đặt bộ xem truớc PDF Edit
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Không thể gỡ cài đặt bộ lọc tìm kiếm Sumatra Edit
Couldn't write %s to disk => Không thể ghi %s vào đĩa Edit
Created: => Ngày tạo: Edit
Current file => Tập tin hiện hành Edit
Cursor position: => Vị trí con trỏ: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Thu phóng &tuỳ ý...\tCtrl+Y Edit
Dark => Tối Edit
Darker => Tối hơn Edit
Default &Layout: => Khung nhìn mặc định Edit
Default &Zoom: => Kích thước mặc định Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Không thay đổi được trình đọc PDF chính ở chế độ di động Edit
Denied Permissions: => Các quyền bị từ chối Edit
DjVu documents => Tập tin DjVu Edit
Document Properties => Thuộc tính tập tin Edit
&Don't ask me again => Không hỏi lại Edit
Download => Tải xuống Edit
E&xit Fullscreen => Thoát khỏi chế độ Toàn màn hình Edit
E&xit\tCtrl+Q => Th&oát\tCtrl+Q Edit
Edit Bookmarks => Sửa Dấu trang Edit
Enter password => Nhập mật khẩu Edit
Enter password for %s => Nhập mật khẩu cho %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Nhập dòng lệnh gọi khi bạn nhấp đúp vào tập tin PDF: Edit
EPUB ebooks => Tập tin EPUB Edit
Error loading %s => Không mở %s được Edit
&Even pages only => Chỉ những trang lẻ Edit
F&avorites => Ưa thích Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Tiếp tục\tAlt+Mũi tên phải Edit
F&ullscreen\tF11 => Toàn màn hình\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Trang kép Edit
&Facing\tCtrl+7 => Trang kép\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Không thể xóa các khóa Registry của bộ gỡ cài đặt Edit
Failed to register as default program on win 10 => Không thể đăng ký làm chương trình mặc định trên Windows 10 Edit
previous: Đăng ký làm chương trình mặc định trên Windows 10 bị thất bại
Failed to rename the file! => Không thể đổi tên tập tin! Edit
Failed to save a file => Không lưu được tập tin. Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Không thể ghi thông tin về phần mở rộng của tập tin vào khóa Registry Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Không thể ghi thông tin về việc gỡ cài đặt vào khóa Registry Edit
previous: Không thể ghi thông tin gỡ cài đặt vào khóa Registry
Fast Web View => Xem dạng Web nhanh Edit
Favorites => Ưa thích Edit
FictionBook documents => Tập tin FictionBook Edit
&File => Tập tin Edit
File: => Tập tin: Edit
File %s not found => Không tìm thấy tập tin %s Edit
File Attachment => Tệp đính kèm Edit
File Size: => Kích thước: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Tìm kiếm...\tCtrl+F Edit
Find => Tìm kiếm Edit
Find: => Tìm kiếm: Edit
Find Next => Tìm xuống Edit
Find Previous => Tìm lên Edit
&Find what: => Tìm (các) từ sau: Edit
&First Page\tHome => Trang đầu\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Vừa nội dung\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Vừa &trang\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Vừa chiều &rộng\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Vừa một trang đơn Edit
Fit Content => Vừa nội dung Edit
Fit Page => Vừa trang Edit
&Fit pages to printable area => Vừa trang in Edit
Fit Width => Vừa chiều rộng Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Vừa chiều rộng và Xem trang liên tiếp Edit
Fonts: => Font chữ Edit
Formatting the book... %d pages => Đang định dạng sách... %d trang Edit
Found text at page %s => Tìm thấy từ ở trang %s Edit
Found text at page %s (again) => Tìm thấy đoạn văn bản tại trang %s (lần nữa) Edit
Frequently Read => Đọc thường xuyên Edit
GB => GB Edit
&Go To => Nhảy đến Edit
&Go to page: => Nhảy đến trang: Edit
Go to page => Nhảy đến trang Edit
&Help => Trợ &giúp Edit
Hide &Options => Thiết lập ẩn và tùy chọn Edit
Hide frequently read => Ẩn Đọc thường xuyên Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Gợi ý: Nhấn phím F3 để tìm lại Edit
Image files (*.%s) => Tập tin ảnh (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Cài đặt SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Cài đặt SumatraPDF trong &thư mục: Edit
Installation failed! => Cài đặt thất bại! Edit
previous: Cài đặt thất bại!
Installation in progress... => Đang cài đặt... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => Trang cuối\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Cho phép Windows &tìm kiếm các tài liệu PDF Edit
previous: Cho phép bộ tìm kiếm của Windows tìm kiếm các tài liệu PDF
Let Windows show &previews of PDF documents => Cho phép Windows hiển thị hình ảnh &xem trước của các tài liệu PDF Edit
previous: Cho phép Windows hiển thị hình ảnh xem trước của tài liệu PDF
Light => Sáng Edit
&Magnification: => Phóng đại: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Đặt SumatraPDF làm trình đọc PDF mặc định? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Đặt SumatraPDF làm trình đọc PDF chính Edit
Man&ga Mode => Kiểu &Manga Edit
&Manual => Hướng dẫn sử dụng Edit
Match Case => Phân biệt HOA-thường Edit
&Match case => Phân biệt &HOA-thường Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Tập tin Mobi Edit
Modified: => Ngày chỉnh sửa Edit
New &window\tCtrl+N => Mở cửa sổ mới\tCtrl+N Edit
New Bookmarks => Thêm Dấu trang mới Edit
New version %s is available. Download new version? => Đã có phiên bản mới %s. Tải về phiên bản mới? Edit
Next Page => Trang sau Edit
&Next Page\tRight Arrow => Trang sau\tMũi tên phải Edit
&No => Không Edit
No matches were found => Không tìm thấy Edit
No result found around line %u in file %s => Không tìm thấy gì quanh dòng %u trong tập tin %s Edit
No synchronization file found => Không tìm thấy tập tin đồng bộ nào Edit
No synchronization info at this position => Không có thông tin đồng bộ ở chỗ này Edit
&No, thanks => Không, cảm ơn Edit
Number of Pages: => Số trang: Edit
&Odd pages only => Chỉ những trang chẵn Edit
(of %d) => (trên %d) Edit
OK => Đồng ý Edit
Open => Mở tập tin Edit
Open &in PDF-XChange => Mở bằng PDF-XChange Edit
Open a document... => Mở một tập tin... Edit
&Open Document => Mở tập tin Edit
Open in %s => Mở bằng %s Edit
Open in &Adobe Reader => Mở bằng Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Mở bằng Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Mở bằng Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Mở bằng Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => Mở tập tin...\tCtrl+O Edit
&Options => &Tùy chọn Edit
&Options... => Tuỳ chọn Edit
P&roperties => Thuộc tính Edit
P&roperties\tCtrl+D => Thuộc tính\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Trang...\tCtrl+G Edit
Page: => Trang: Edit
(page %s) => (trang %s) Edit
Page %s => Trang %s Edit
Page number %u inexistant => Trang %u không tồn tại Edit
Page scaling => Thước đo trang Edit
Page Size: => Kích thước trang: Edit
PalmDoc documents => Tài liệu PalmDoc Edit
&Password: => Mật khẩu: Edit
PDF Document => Tập tin PDF Edit
PDF documents => Tập tin PDF Edit
PDF Optimizations: => Các tối ưu PDF Edit
PDF Producer: => Phần mềm tạo PDF: Edit
PDF Version: => Phiên bản PDF: Edit
&Pin Document => Ghim tập tin Edit
Please close %s to proceed! => Hãy đóng %s lại để tiến hành! Edit
Please wait - rendering... => Xin chờ đợi, đang hiện... Edit
Postscript documents => Tập tin Postscript Edit
Pr&esentation\tF5 => Trình chiếu\tCtrl+L Edit
Previous Page => Trang trước Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Trang trước\tMũi tên trái Edit
Print => In Edit
Print range => Giới hạn vùng in Edit
&Print... => In... Edit
&Print... (denied) => &In... (bị từ chối) Edit
&Print...\tCtrl+P => In...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Máy in với tên được cho không tồn tại Edit
printing document => đang in tập tin Edit
Printing in progress. => Đang in. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Vẫn còn đang in. Hủy bỏ và thoát ra? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Vẫn còn đang in. Thoát và bắt đầu lại? Edit
Printing page %d of %d... => Đang in trang %d trên %d... Edit
Printing problem. => Lỗi in. Edit
Re&name...\tF2 => Đổi tê&n...\tF2 Edit
Remember &opened files => Nhớ các tập tin đã mở Edit
&Remember the password for this document => Nhớ mật khẩu cho tập tin này Edit
&Remember these settings for each document => Nhớ các cài đặt này cho từng tập tin Edit
Remove from favorites => Xóa khỏi Ưa thích Edit
Remove page %s from favorites => Xoá trang %s khỏi Ưa thích Edit
Rename To => Đổi tên thành Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Quay trái\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Quay phải\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Lưu thành Edit
&Save As... => Lưu thành... Edit
&Save As...\tCtrl+S => Lưu thành...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Lưu lối tắt...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Đang tìm %d trên %d Edit
Select &All => Chọn hết Edit
Select &All\tCtrl+A => Chọn hết\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Đánh dấu nội dung bằng Ctrl+phím chuột trái Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Chọn thư mục nơi mà SumatraPDF sẽ được cài đặt: Edit
Selection: => Lựa chọn: Edit
Send by &E-mail... => Gửi qua &email... Edit
Set inverse search command-line => Đặt dòng lệnh tìm kiếm ngược Edit
&Settings => Cài đặt Edit
Show &Favorites => Hiện mục Ưa thích Edit
Show &Pages Continuously => Xem trang liên tiếp Edit
Show &Scrollbars => Hiện &Thanh cuộn Edit
Show &Toolbar\tF8 => Hiện thanh công cụ Edit
Show Favorites => Hiện Ưa thích Edit
Show frequently read => Hiện Đọc thường xuyên Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Hiện chỉ dấu sách nếu có Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Nén vừa trang in (nếu cần thiết) Edit
Single Page => Trang đơn Edit
&Single Page\tCtrl+6 => Trang đơn\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => Bỏ qua phiên bản này. Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Xin lỗi, điều đó không nên xảy ra!\n\nVui lòng bấm 'Cancel', nếu bạn muốn giúp chúng tôi sửa chữa lý do của trường hợp lỗi này. Edit
previous: Xin lỗi, điều đó không nên xảy ra!\n\nVui lòng bấm 'Hủy', nếu bạn muốn giúp chúng tôi sửa chữa lý do của trường hợp lỗi này.
Sort By => Sắp xếp theo Edit
Source file %s has no synchronization point => Tập tin nguồn %s không có điểm đồng bộ Edit
Start SumatraPDF => Mở SumatraPDF Edit
Strike Out => Gạch ngang từ Edit
Subject: => Chủ đề: Edit
SumatraPDF %s Installer => Bộ cài đặt %s SumatraPDF Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Bộ gỡ cài đặt %s SumatraPDF Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF đã ngưng hoạt đọng Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF đã được gỡ bỏ. Edit
SumatraPDF installation not found. => Không tìm thấy gói cài đặt SumatraPDF. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF là trình đọc PDF chính của bạn Edit
SumatraPDF Options => Tuỳ chọn SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF giờ là trình đọc PDF chính của bạn Edit
SumatraPDF Update => Cập nhật SumatraPDF Edit
Support SumatraPDF => Hỗ trợ SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Không mở được tập tin đồng bộ Edit
Tagged PDF => PDF được gắn thẻ Edit
Text documents => Tập tin văn bản Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Cảm ơn vì đã chọn SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Cảm ơn bạn! SumatraPDF đã được cài đặt. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Trình cài đặt đã bị lỗi. Xin vui lòng tải về lần nữa.\nRất tiếc về sự bất tiện này! Edit
&Theme => &Chủ đề Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Tài liệu này có vài tính năng không được hỗ trợ (%s) và không được dựng chính xác Edit
Title: => Tựa đề Edit
Underline => Gạch chân Edit
Uninstall SumatraPDF => Gỡ bỏ SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Không gỡ bỏ được Edit
previous: Gỡ bỏ thất bại
Uninstallation in progress... => Đang gỡ bỏ... Edit
Unknown source file (%s) => Không rõ tập tin nguồn (%s) Edit
Use &tabs => Dùng &thẻ Edit
&Use original page sizes => Sử dụng kích thước trang gốc Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Đặt SumatraPDF là trình đọc PDF mặc định Edit
&View => Hiển thị Edit
View => Hiển thị Edit
Visit &Website => Trang chủ Edit
Warning => Cảnh báo Edit
&Window => &Cửa sổ Edit
XPS documents => Tập tin XPS Edit
&Yes => Đồng ý Edit
You have the latest version. => Bạn đang dùng phiên bản mới nhất. Edit
You have version %s => Bạn đang dùng phiên bản %s Edit
Zoom => Thu Phóng Edit
&Zoom => Thu-&Phóng Edit
Zoom factor => Hệ số thu phóng Edit
Zoom In => Phóng to Edit
previous: Phóng to
Zoom Out => Thu nhỏ Edit
previous: Thu nhỏ

31 unused strings:

%s of %s => %s trên %s
Book&marks\tF12 => Chỉ dấu sách\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Không tạo được thư mục tạm
previous: Không thể tạo thư mục tạm được
Couldn't install browser plugin => Không cài được trình cắm vào trình duyệt
Couldn't obtain temporary directory => Không thể tìm được thư mục tạm
Couldn't remove the shortcut => Không bỏ lối tắt được
previous: Không bỏ được lối tắt
Couldn't uninstall PDF search filter => Không thể gỡ cài đặt bộ lọc tìm kiếm PDF
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Lỗi: Không thể chạy SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Lỗi: Không tìm thấy SumatraPDF!
Error: The document couldn't be downloaded! => Lỗi: Không thể tải tài liệu xuống!
F&ullscreen\tCtrl+L => Toàn màn hình\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Toàn màn hình\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Không thể chép bộ gỡ cài đặt vào thư mục tạm
previous: Không thể chép bộ gỡ cài đặt vào thư mục Temp
previous: Không thể chép bộ gỡ cài đặt vào thư mục Temp
Failed to create a shortcut => Không thể tạo Shortcut
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Cài đặt trình cắm PDF trình duyệt vào Firefox, Chrome và Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Giữ lại Plugin PDF đã cài đặt cho các trình duyệt (không còn được hỗ trợ)
Loading file %s... => Đang mở tập tin %s...
Opening document in SumatraPDF... => Đang mở tài liệu bằng SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Trình chiếu\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => In thành hình ảnh (cần nhiều bộ nhớ hơn)
&Remove Document => Gỡ tập tin xuống
Replace document &colors with Windows color scheme => Thay màu tập tin bằng bảng màu Windows
Selekcja:
Show &Bookmarks => Hiện chỉ dấu sách
Show &pages continuously => Xem trang liên tiếp
Show &Toolbar => Hiện thanh công cụ
Some files to be installed are damaged or missing => Một số tập tin dùng để cài đặt đã bị lỗi hoặc bị thiếu
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk