Home : SumatraPDF : Vietnamese translations Not logged in. Log in with Twitter

0 untranslated out of 293 total strings
Progress:
100%

&About => Giới thiệu Edit
About SumatraPDF => Giới thiệu SumatraPDF Edit
previous: Giới thiệu SumatraPDF
&Actual Size\tCtrl+1 => Kích thướ&c thật\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Thêm Ưa thích Edit
Add page %s to favorites => Thêm trang %s vào Ưa thích Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Thêm trang %s vào Ưa thích với tên (tùy chọn): Edit
Add to favorites => Thêm vào Ưa thích Edit
Advanced => Nâng cao Edit
&Advanced Options... => Tùy chọn &nâng cao... Edit
previous: Tùy chọn &nâng cao...
All files => Mọi tập tin Edit
&All selected pages => Tất cả các tr&ang được chọn Edit
All supported documents => Tất cả các định dạng được hỗ trợ Edit
Application: => Ứng dụng: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Bạn có chắc muốn gỡ bỏ SumatraPDF không? Edit
Associate with PDF files? => Liên kết với tập tin PDF? Edit
Attachment: %s => Đính kèm: %s Edit
Author: => Tác giả Edit
Automatic => Tự động Edit
Automatically check for &updates => Tự động kiểm tra cập nhật Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => Trở về\tAlt+Mũi tên trái Edit
Book View => Xem dạng sách Edit
&Book View\tCtrl+8 => Xem dạng sách\tCtrl+8 Edit
Book&marks\tF12 => Chỉ dấu sách\tF12 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Lối tắt chỉ dấu sách đến trang %s của %s Edit
Bookmark Shortcuts => Lối tắt chỉ dấu sách Edit
Bookmarks => Chỉ dấu sách Edit
Bytes => Bytes Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Không thể kết nối Internet (lỗi %#x). Edit
Cancel => Hủy Edit
Cannot print this file => Không in được tập tin này Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Không thể bắt đầu lệnh tìm kiếm ngược. Xin kiểm tra phần dòng lệnh trong Cài đặt. Edit
Change Language => Đổi ngôn ngữ (Change Language) Edit
previous: Đổi ngôn ngữ
[Changes detected; refreshing] %s => [Phát hiện thay đổi; đang cập nhật] %s Edit
Check for &Updates => Kiểm tra cập nhật Edit
CHM documents => Tập tin CHM Edit
Close => Đóng lại Edit
&Close\tCtrl+W => Đóng tập tin\tCtrl+W Edit
Comic books => Truyện tranh comic Edit
Compatibility => Tính tương thích Edit
Continuous => Liên tiếp Edit
Continuous Book View => Xem sách liên tiếp Edit
Continuous Facing => Trang kép liên tiếp Edit
Contribute Translation => Đóng góp dịch thuật Edit
Copy &Image => Sao chép hình ảnh Edit
Copy &Link Address => Chép địa chỉ liên kết Edit
Copy Co&mment => Chép chú thích Edit
&Copy Selection => &Chép phần đã chọn Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => &Chép phần đã chọn\tCtrl+C Edit
copying text => đang chép văn bản Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Chép văn bản bị từ chối (chỉ được chép như hình ảnh) Edit
Copyright: => Quyền tác giả: Edit
Could not obtain Printer properties => Không thể có được thuộc tính Máy in Edit
Couldn't create temporary directory => Không tạo được thư mục tạm Edit
previous: Không thể tạo thư mục tạm được
Couldn't create the installation directory => Không tạo được thư mục cài đặt Edit
Couldn't initialize printer => Không khởi động được máy in Edit
Couldn't install PDF previewer => Không thể cài đặt phần hiển thị trước PDF Edit
Couldn't install PDF search filter => Không thể cài đặt bộ lọc tìm kiếm PDF Edit
Couldn't obtain temporary directory => Không thể tìm được thư mục tạm Edit
Couldn't remove installation directory => Không thể gỡ bỏ thư mục cài đặt Edit
Couldn't remove the shortcut => Không bỏ lối tắt được Edit
previous: Không bỏ được lối tắt
Couldn't render the page => Không hiện được trang Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Không thể gỡ cài đặt Plugin trình duyệt Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Không thể gỡ cài đặt bộ xem truớc PDF Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => Không thể gỡ cài đặt bộ lọc tìm kiếm PDF Edit
Couldn't write %s to disk => Không thể ghi %s vào đĩa Edit
Created: => Ngày tạo: Edit
Current file => Tập tin hiện hành Edit
Cursor position: => Vị trí con trỏ: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Thu phóng &tuỳ ý...\tCtrl+Y Edit
Dark => Tối Edit
Darker => Tối hơn Edit
Default &Layout: => Khung nhìn mặc định Edit
Default &Zoom: => Kích thước mặc định Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Không thay đổi được trình đọc PDF chính ở chế độ di động Edit
Denied Permissions: => Các quyền bị từ chối Edit
DjVu documents => Tập tin DjVu Edit
Document Properties => Thuộc tính tập tin Edit
&Don't ask me again => Không hỏi lại Edit
Download => Tải xuống Edit
E&xit\tCtrl+Q => Th&oát\tCtrl+Q Edit
Enter password => Nhập mật khẩu Edit
Enter password for %s => Nhập mật khẩu cho %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Nhập dòng lệnh gọi khi bạn nhấp đúp vào tập tin PDF: Edit
EPUB ebooks => Tập tin EPUB Edit
Error loading %s => Không mở %s được Edit
&Even pages only => Chỉ những trang lẻ Edit
F&avorites => Ưa thích Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Tiếp tục\tAlt+Mũi tên phải Edit
F&ullscreen\tF11 => Toàn màn hình\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Trang kép Edit
&Facing\tCtrl+7 => Trang kép\tCtrl+7 Edit
Failed to copy uninstaller to temp directory => Không thể chép bộ gỡ cài đặt vào thư mục tạm Edit
previous: Không thể chép bộ gỡ cài đặt vào thư mục Temp
previous: Không thể chép bộ gỡ cài đặt vào thư mục Temp
Failed to create a shortcut => Không thể tạo Shortcut Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Không thể xóa các khóa Registry của bộ gỡ cài đặt Edit
Failed to register as default program on win 10 => Không thể đăng ký làm chương trình mặc định trên Windows 10 Edit
previous: Đăng ký làm chương trình mặc định trên Windows 10 bị thất bại
Failed to rename the file! => Không thể đổi tên tập tin! Edit
Failed to save a file => Không lưu được tập tin. Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Không thể ghi thông tin về phần mở rộng của tập tin vào khóa Registry Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Không thể ghi thông tin về việc gỡ cài đặt vào khóa Registry Edit
previous: Không thể ghi thông tin gỡ cài đặt vào khóa Registry
Fast Web View => Xem dạng Web nhanh Edit
Favorites => Ưa thích Edit
FictionBook documents => Tập tin FictionBook Edit
&File => Tập tin Edit
File: => Tập tin: Edit
File %s not found => Không tìm thấy tập tin %s Edit
File Size: => Kích thước: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Tìm kiếm...\tCtrl+F Edit
Find: => Tìm kiếm: Edit
Find => Tìm kiếm Edit
Find Next => Tìm xuống Edit
Find Previous => Tìm lên Edit
&Find what: => Tìm (các) từ sau: Edit
&First Page\tHome => Trang đầu\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Vừa nội dung\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Vừa &trang\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Vừa chiều &rộng\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Vừa một trang đơn Edit
Fit Content => Vừa nội dung Edit
Fit Page => Vừa trang Edit
&Fit pages to printable area => Vừa trang in Edit
Fit Width => Vừa chiều rộng Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Vừa chiều rộng và Xem trang liên tiếp Edit
Fonts: => Font chữ Edit
Formatting the book... %d pages => Đang định dạng sách... %d trang Edit
Found text at page %s => Tìm thấy từ ở trang %s Edit
Found text at page %s (again) => Tìm thấy đoạn văn bản tại trang %s (lần nữa) Edit
Frequently Read => Đọc thường xuyên Edit
GB => GB Edit
&Go To => Nhảy đến Edit
&Go to page: => Nhảy đến trang: Edit
Go to page => Nhảy đến trang Edit
&Help => Trợ &giúp Edit
Hide &Options => Thiết lập ẩn và tùy chọn Edit
Hide frequently read => Ẩn Đọc thường xuyên Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Gợi ý: Nhấn phím F3 để tìm lại Edit
Image files (*.%s) => Tập tin ảnh (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Cài đặt SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Cài đặt SumatraPDF trong &thư mục: Edit
Installation failed! => Cài đặt thất bại! Edit
previous: Cài đặt thất bại!
Installation in progress... => Đang cài đặt... Edit
KB => KB Edit
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Giữ lại Plugin PDF đã cài đặt cho các trình duyệt (không còn được hỗ trợ) Edit
&Last Page\tEnd => Trang cuối\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Cho phép Windows &tìm kiếm các tài liệu PDF Edit
previous: Cho phép bộ tìm kiếm của Windows tìm kiếm các tài liệu PDF
Let Windows show &previews of PDF documents => Cho phép Windows hiển thị hình ảnh &xem trước của các tài liệu PDF Edit
previous: Cho phép Windows hiển thị hình ảnh xem trước của tài liệu PDF
Light => Sáng Edit
&Magnification: => Phóng đại: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Đặt SumatraPDF làm trình đọc PDF mặc định? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Đặt SumatraPDF làm trình đọc PDF chính Edit
Man&ga Mode => Kiểu &Manga Edit
&Manual => Hướng dẫn sử dụng Edit
Match Case => Phân biệt HOA-thường Edit
&Match case => Phân biệt &HOA-thường Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Tập tin Mobi Edit
Modified: => Ngày chỉnh sửa Edit
New version %s is available. Download new version? => Đã có phiên bản mới %s. Tải về phiên bản mới? Edit
Next Page => Trang sau Edit
&Next Page\tRight Arrow => Trang sau\tMũi tên phải Edit
&No => Không Edit
No matches were found => Không tìm thấy Edit
No result found around line %u in file %s => Không tìm thấy gì quanh dòng %u trong tập tin %s Edit
No synchronization file found => Không tìm thấy tập tin đồng bộ nào Edit
No synchronization info at this position => Không có thông tin đồng bộ ở chỗ này Edit
&No, thanks => Không, cảm ơn Edit
Number of Pages: => Số trang: Edit
&Odd pages only => Chỉ những trang chẵn Edit
(of %d) => (trên %d) Edit
OK => Đồng ý Edit
Open => Mở tập tin Edit
Open &in PDF-XChange => Mở bằng PDF-XChange Edit
Open a document... => Mở một tập tin... Edit
&Open Document => Mở tập tin Edit
Open in %s => Mở bằng %s Edit
Open in &Adobe Reader => Mở bằng Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Mở bằng Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Mở bằng Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Mở bằng Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => Mở tập tin...\tCtrl+O Edit
&Options => &Tùy chọn Edit
&Options... => Tuỳ chọn Edit
P&roperties => Thuộc tính Edit
P&roperties\tCtrl+D => Thuộc tính\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Trang...\tCtrl+G Edit
Page: => Trang: Edit
(page %s) => (trang %s) Edit
Page %s => Trang %s Edit
Page number %u inexistant => Trang %u không tồn tại Edit
Page scaling => Thước đo trang Edit
Page Size: => Kích thước trang: Edit
PalmDoc documents => Tài liệu PalmDoc Edit
&Password: => Mật khẩu: Edit
PDF Document => Tập tin PDF Edit
PDF documents => Tập tin PDF Edit
PDF Optimizations: => Các tối ưu PDF Edit
PDF Producer: => Phần mềm tạo PDF: Edit
PDF Version: => Phiên bản PDF: Edit
&Pin Document => Ghim tập tin Edit
Please close %s to proceed! => Hãy đóng %s lại để tiến hành! Edit
Please wait - rendering... => Xin chờ đợi, đang hiện... Edit
Postscript documents => Tập tin Postscript Edit
Pr&esentation\tF5 => Trình chiếu\tCtrl+L Edit
Previous Page => Trang trước Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Trang trước\tMũi tên trái Edit
Print => In Edit
Print range => Giới hạn vùng in Edit
&Print... => In... Edit
&Print... (denied) => &In... (bị từ chối) Edit
&Print...\tCtrl+P => In...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Máy in với tên được cho không tồn tại Edit
printing document => đang in tập tin Edit
Printing in progress. => Đang in. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Vẫn còn đang in. Hủy bỏ và thoát ra? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Vẫn còn đang in. Thoát và bắt đầu lại? Edit
Printing page %d of %d... => Đang in trang %d trên %d... Edit
Printing problem. => Lỗi in. Edit
Re&name...\tF2 => Đổi tê&n...\tF2 Edit
Remember &opened files => Nhớ các tập tin đã mở Edit
&Remember the password for this document => Nhớ mật khẩu cho tập tin này Edit
&Remember these settings for each document => Nhớ các cài đặt này cho từng tập tin Edit
&Remove Document => Gỡ tập tin xuống Edit
Remove from favorites => Xóa khỏi Ưa thích Edit
Remove page %s from favorites => Xoá trang %s khỏi Ưa thích Edit
Rename To => Đổi tên thành Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Quay trái\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Quay phải\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Lưu thành Edit
&Save As... => Lưu thành... Edit
&Save As...\tCtrl+S => Lưu thành...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Lưu lối tắt...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Đang tìm %d trên %d Edit
Select &All => Chọn hết Edit
Select &All\tCtrl+A => Chọn hết\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Đánh dấu nội dung bằng Ctrl+phím chuột trái Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Chọn thư mục nơi mà SumatraPDF sẽ được cài đặt: Edit
Selection: => Lựa chọn: Edit
Send by &E-mail... => Gửi qua &email... Edit
Set inverse search command-line => Đặt dòng lệnh tìm kiếm ngược Edit
&Settings => Cài đặt Edit
Show &Bookmarks => Hiện chỉ dấu sách Edit
Show &Pages Continuously => Xem trang liên tiếp Edit
Show &Toolbar\tF8 => Hiện thanh công cụ Edit
Show Favorites => Hiện Ưa thích Edit
Show frequently read => Hiện Đọc thường xuyên Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Hiện chỉ dấu sách nếu có Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Nén vừa trang in (nếu cần thiết) Edit
Single Page => Trang đơn Edit
&Single Page\tCtrl+6 => Trang đơn\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => Bỏ qua phiên bản này. Edit
Some files to be installed are damaged or missing => Một số tập tin dùng để cài đặt đã bị lỗi hoặc bị thiếu Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Xin lỗi, điều đó không nên xảy ra!\n\nVui lòng bấm 'Cancel', nếu bạn muốn giúp chúng tôi sửa chữa lý do của trường hợp lỗi này. Edit
previous: Xin lỗi, điều đó không nên xảy ra!\n\nVui lòng bấm 'Hủy', nếu bạn muốn giúp chúng tôi sửa chữa lý do của trường hợp lỗi này.
Source file %s has no synchronization point => Tập tin nguồn %s không có điểm đồng bộ Edit
Start SumatraPDF => Mở SumatraPDF Edit
Subject: => Chủ đề: Edit
SumatraPDF %s Installer => Bộ cài đặt %s SumatraPDF Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Bộ gỡ cài đặt %s SumatraPDF Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF đã ngưng hoạt đọng Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF đã được gỡ bỏ. Edit
SumatraPDF installation not found. => Không tìm thấy gói cài đặt SumatraPDF. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF là trình đọc PDF chính của bạn Edit
SumatraPDF Options => Tuỳ chọn SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF giờ là trình đọc PDF chính của bạn Edit
SumatraPDF Update => Cập nhật SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Không mở được tập tin đồng bộ Edit
Tagged PDF => PDF được gắn thẻ Edit
Text documents => Tập tin văn bản Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Cảm ơn vì đã chọn SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Cảm ơn bạn! SumatraPDF đã được cài đặt. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Trình cài đặt đã bị lỗi. Xin vui lòng tải về lần nữa.\nRất tiếc về sự bất tiện này! Edit
&Theme => &Chủ đề Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Tài liệu này có vài tính năng không được hỗ trợ (%s) và không được dựng chính xác Edit
Title: => Tựa đề Edit
Uninstall SumatraPDF => Gỡ bỏ SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Không gỡ bỏ được Edit
previous: Gỡ bỏ thất bại
Uninstallation in progress... => Đang gỡ bỏ... Edit
Unknown source file (%s) => Không rõ tập tin nguồn (%s) Edit
Use &tabs => Dùng &thẻ Edit
&Use original page sizes => Sử dụng kích thước trang gốc Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Đặt SumatraPDF là trình đọc PDF mặc định Edit
&View => Hiển thị Edit
View => Hiển thị Edit
Visit &Website => Trang chủ Edit
Warning => Cảnh báo Edit
&Window => &Cửa sổ Edit
XPS documents => Tập tin XPS Edit
&Yes => Đồng ý Edit
You have the latest version. => Bạn đang dùng phiên bản mới nhất. Edit
You have version %s => Bạn đang dùng phiên bản %s Edit
&Zoom => Thu-&Phóng Edit
Zoom => Thu Phóng Edit
Zoom factor => Hệ số thu phóng Edit
Zoom In => Phóng to Edit
previous: Phóng to
Zoom Out => Thu nhỏ Edit
previous: Thu nhỏ

18 unused strings:

%s of %s => %s trên %s
Couldn't install browser plugin => Không cài được trình cắm vào trình duyệt
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Lỗi: Không thể chạy SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Lỗi: Không tìm thấy SumatraPDF!
Error: The document couldn't be downloaded! => Lỗi: Không thể tải tài liệu xuống!
F&ullscreen\tCtrl+L => Toàn màn hình\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Toàn màn hình\tCtrl+Shift+L
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Cài đặt trình cắm PDF trình duyệt vào Firefox, Chrome và Opera
Loading file %s... => Đang mở tập tin %s...
Opening document in SumatraPDF... => Đang mở tài liệu bằng SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Trình chiếu\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => In thành hình ảnh (cần nhiều bộ nhớ hơn)
Replace document &colors with Windows color scheme => Thay màu tập tin bằng bảng màu Windows
Selekcja:
Show &pages continuously => Xem trang liên tiếp
Show &Toolbar => Hiện thanh công cụ
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk