Home : SumatraPDF : Uzbek translations Not logged in. Log in with Twitter

58 untranslated out of 335 total strings
Progress:
82%

%s installation not found. Add a translation...
Add child Add a translation...
Add page %s to favorites\tCtrl+B Add a translation...
Add PDF as a child Add a translation...
Add PDF as a sibling Add a translation...
Add sibling Add a translation...
Annotations Add a translation...
Are you sure you want to uninstall %s? Add a translation...
Caret Add a translation...
Circle Add a translation...
Collapse All Add a translation...
Color Add a translation...
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation...
Create Annotation Add a translation...
Dark Add a translation...
Darker Add a translation...
E&xit Fullscreen Add a translation...
Edit Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Edit Bookmarks Add a translation...
Expand All Add a translation...
Export Bookmarks Add a translation...
Failed to register as default program on win 10 Add a translation...
File Attachment Add a translation...
Free Text Add a translation...
Highlight Add a translation...
Images Add a translation...
Ink Add a translation...
Light Add a translation...
Line Add a translation...
New &window\tCtrl+N Add a translation...
New Bookmarks Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Polygon Add a translation...
Redact Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
Remove Item Add a translation...
Save Annotations Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation...
Show &Favorites Add a translation...
Show &Scrollbars Add a translation...
Show Book&marks\tF12 Add a translation...
Show in &folder Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
Sort By Add a translation...
Square Add a translation...
Squiggly Add a translation...
Stamp Add a translation...
Strike Out Add a translation...
Support SumatraPDF Add a translation...
Tag (big first) Add a translation...
Tag (small first) Add a translation...
Text Add a translation...
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! Add a translation...
&Theme Add a translation...
Underline Add a translation...
&About => &Dastur haqida Edit
About SumatraPDF => SumatraPDF haqida Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Haqiqiy o'lchami\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Tanlanganlarga qo'shish Edit
Add page %s to favorites => %s betni Tanlanganlarga qo'shish Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => %s betni Tanlanganlarga (boshqa) nom bilan qo'shish: Edit
previous: %s betni Tanlanganlarga nomi bilan (shart emas) qo'shish:
Add to favorites => Tanlanganlarga qo'shish Edit
Advanced => Qo'shimcha Edit
&Advanced Options... => &Qo'shimcha parametrlar... Edit
All files => Hamma fayllar Edit
&All selected pages => &Hamma tanlangan betlar Edit
All supported documents => Hamma qo'llanadigan hujjatlar Edit
Application: => Dastur: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => SumatraPDF'ni o'chirishga ishonchingiz komilmi? Edit
Associate with PDF files? => PDF-fayllar bilan bog'lansinmi? Edit
Attachment: %s => Qo'shimcha ilovasi: %s Edit
Author: => Muallif: Edit
Automatic => Avtomatik Edit
Automatically check for &updates => &Yangi versiyani avtomatik ravishda tekshirish Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => &Orqaga\tAlt+<- Edit
Book View => Kitob ko'rinishi Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Kitob ko'rinishi\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Xatcho'p yorlig'i betga %s %s dan Edit
Bookmark Shortcuts => Xatcho'p yorliqlari Edit
Bookmarks => Xatcho'plar Edit
Bytes => Bayt Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Internet ulanmagan (xato %#x). Edit
Cancel => Bekor qilish Edit
Cannot print this file => Faylni chop etib bo'lmadi Edit
previous: Faylni bosib chiqarib bo'lmadi
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Qayta qidirish buyrug'i xatosi. Buyruq satri parametrlarini tekshiring. Edit
Change Language => Tilni o'zgartirish (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [O'zgarishlar aniqlangan; yangilanmoqda] %s Edit
previous: [O'zgarishlar aniqlangan; yangilash...] %s
Check for &Updates => &Yangi versiyani tekshirish Edit
CHM documents => CHM hujjatlari Edit
Close => Yopish Edit
&Close\tCtrl+W => &Yopish\tCtrl+W Edit
Comic books => Komikslar Edit
Compatibility => Mosligi Edit
Continuous => Uzluksiz Edit
previous: To'xtovsiz
Continuous Book View => Uzluksiz kitob ko'rinishi Edit
previous: To'xtovsiz kitob ko'rinishi
Continuous Facing => Uzluksiz ikkita betdan Edit
previous: To'xtovsiz ikkita betdan
Contribute Translation => Tarjima qilish Edit
Copy &Image => &Rasmni nusxa olish Edit
Copy &Link Address => &Bog' manzilini nusxa olish Edit
Copy Co&mment => &Izohni nusxa olish Edit
&Copy Selection => &Tanlanganni nusxa olish Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => &Tanlanganni nusxa olish\tCtrl+C Edit
copying text => matnni nusxa olish Edit
previous: matn nusxa olinmoqda
Copying text was denied (copying as image only) => Matnni nusxa olish mumkin emas (rasm nusxa olinmoqda) Edit
Copyright: => Mualliflik huquqi: Edit
Could not obtain Printer properties => Printer xossalarini olib bo'lmadi Edit
Couldn't create the installation directory => O'rnatish directoriyasini yaratib bo'lmadi Edit
Couldn't initialize printer => Printerni ishga tushirib bo'lmadi Edit
Couldn't install PDF previewer => PDF ko'rish vositasini o'rnatib bo'lmadi Edit
Couldn't install PDF search filter => PDF qidirish filtrini o'rnatib bo'lmadi Edit
Couldn't remove installation directory => O'rnatish direktoriyasini o'chirib bo'lmadi Edit
Couldn't render the page => Betni render qilib bo'lmadi Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Brauzer plaginini o'chirib bo'lmadi Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => PDF ko'rish vositasini o'chirib bo'lmadi Edit
Couldn't write %s to disk => %s diskka yozib bo'lmadi Edit
Created: => Yaratilgan: Edit
Current file => Joriy fayl Edit
Cursor position: => Kursor holati: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Miqyosni ko'rsatish...\tCtrl+Y Edit
Default &Layout: => Andoza &joylashish Edit
previous: Andoza &leyaut
Default &Zoom: => Andoza &miqyos Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Portable usulida andoza PDF ko'rish vositasini o'zgartirib bo'lmaydi Edit
Denied Permissions: => Taqiqlangan huquqlar: Edit
DjVu documents => DjVu hujjatlari Edit
Document Properties => Hujjat xossalari Edit
&Don't ask me again => &Boshqa so'ralmasin Edit
Download => Yuklab olish Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Chiqish\tCtrl+Q Edit
Enter password => Maxfiy so'zni kiriting Edit
Enter password for %s => %s uchun maxfiy so'zni kiriting Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => PDF-hujjatni ikki marta bosganda ishga tushadigan buyruq satrini kiriting: Edit
EPUB ebooks => EPUB kitoblari Edit
Error loading %s => %s yuklab olish xatosi Edit
&Even pages only => &Faqat juft betlar Edit
F&avorites => &Tanlanganlar Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => &Oldinga\tAlt+-> Edit
F&ullscreen\tF11 => To'liq &ekran\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Ikkita betdan Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Ikkita betdan\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => O'chirish dasturining reyestr kalitlarini o'chirish muvaffaqiyatsiz tugadi Edit
Failed to rename the file! => Fayl nomini o'zgartirish muvaffaqiyatsiz tugadi! Edit
previous: Fayl nomini o'zgartirish muvaffaqiyatsiz tugadi
Failed to save a file => Faylni saqlash muvaffaqiyatsiz tugadi Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Fayl turi haqida kengaytirilgan ma'lumotini reyestrga yozish muvaffaqiyatsiz tugadi Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Dasturni o'chirish ma'lumotini reyestrga yozish muvaffaqiyatsiz tugadi Edit
Fast Web View => Tez veb ko'rish Edit
Favorites => Tanlanganlar Edit
FictionBook documents => FictionBook hujjatlari Edit
File: => Fayl: Edit
&File => &Fayl Edit
File %s not found => %s fayli topilmadi Edit
File Size: => Fayl hajmi: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => &Qidirish...\tCtrl+F Edit
Find: => Qidirish: Edit
Find => Qidirish Edit
Find Next => Keyingisini qidirish Edit
Find Previous => Oldingisini qidirish Edit
&Find what: => &Qidirish: Edit
&First Page\tHome => &Birinchi bet\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => &Tarkibiga moslash\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => &Betga moslash\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => &Eniga moslash\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Bitta betga moslash Edit
previous: Yagona betga moslash
Fit Content => Tarkibiga moslash Edit
Fit Page => Betga moslash Edit
&Fit pages to printable area => &Betlarni printerga moslash Edit
Fit Width => Eniga moslash Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Eniga moslash va uzluksiz Edit
previous: Eniga moslash va to'xtovsiz
Fonts: => Shriftlar: Edit
Formatting the book... %d pages => Kitob format qilinmoqda... %d bet Edit
previous: Kitob formatlanmoqda... %d bet
Found text at page %s => %s betda matn topildi Edit
Found text at page %s (again) => %s betda matn topildi (qayta) Edit
Frequently Read => Tez-tez o'qiladiganlar Edit
previous: Tez-tez o'qiladigan
GB => GB Edit
&Go To => &O'tish Edit
&Go to page: => &Betga o'tish: Edit
Go to page => Betga o'tish Edit
&Help => &Yordam Edit
Hide &Options => &Parametrlarni yashirish Edit
Hide frequently read => Tez-tez o'qiladiganlarni yashirish Edit
previous: Tez-tez o'qiladigan yashirish
Hint: Use the F3 key for finding again => Eslatma: qayta qidirish uchun F3 tugmasini bosing Edit
Image files (*.%s) => Rasm fayllari (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => SumatraPDF o'rnatish Edit
Install SumatraPDF in &folder: => SumatraPDF &jildga o'rnatish Edit
Installation failed! => O'rnatish muvaffaqiyatsiz tugadi! Edit
Installation in progress... => O'rnatilmoqda... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => &Oxirgi bet\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Windows Desktop Search yordamida PDF hujjatlarini &qidirish Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Windows yordamida PDF hujjatlarini oldindan &ko'rish Edit
&Magnification: => &Miqyos: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => SumatraPDF PDF-fayllarni ko'rish andoza dasturi sifatida ishlatilsinmi? Edit
previous: SumatraPDF PDF-fayllarni ko'rish andoza dasturi qilinsinmi?
Make SumatraPDF my default PDF reader => SumatraPDF PDF fayllar bilan bog'lanish Edit
Man&ga Mode => Man&ga usuli Edit
&Manual => &Qo'llanma Edit
Match Case => Registrni hisobga olish Edit
&Match case => &Registrni hisobga olish Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi hujjatlari Edit
Modified: => O'zgartirilgan: Edit
New version %s is available. Download new version? => Yangi versiya mavjud: %s. Yuklab olinsinmi? Edit
Next Page => Keyingi bet Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Keyingi bet\t-> Edit
&No => &Yo'q Edit
No matches were found => Mos keladigan topilmadi Edit
previous: Mos kelmadi
No result found around line %u in file %s => %u satriga %s faylida mos keladigan natija topilmadi Edit
previous: %u satriga %s faylida mos natija topilmadi
No synchronization file found => Sinxronlanish fayli topilmadi Edit
previous: Sinxronizatsiya fayli topilmadi
previous: Sinxronlanish fayli topilmadi
No synchronization info at this position => Bu joyda sinxronlanish ma'lumoti yo'q Edit
previous: Bu joyda sinxronizatsiya ma'lumoti yo'q
&No, thanks => &Yo'q, rahmat Edit
Number of Pages: => Betlar soni: Edit
&Odd pages only => &Faqat toq betlar Edit
(of %d) => (%d dan) Edit
OK => OK Edit
Open => Ochish Edit
Open &in PDF-XChange => PDF-XChangeda ochish Edit
Open a document... => Hujjatni ochish... Edit
&Open Document => &Hujjatni ochish Edit
Open in %s => %s'da ochish Edit
Open in &Adobe Reader => &Adobe Readerda ochish Edit
Open in &Foxit Reader => &Foxit Readerda ochish Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Microsoft HTML Helpda ochish Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Microsoft XPS-Viewerda ochish Edit
&Open...\tCtrl+O => &Ochish...\tCtrl+O Edit
&Options => &Parametrlar Edit
&Options... => &Parametrlar... Edit
P&roperties => &Xossalari Edit
previous: &Xossalar
P&roperties\tCtrl+D => &Xossalari\tCtrl+D Edit
previous: &Xossalar\tCtrl+D
Pa&ge...\tCtrl+G => &Bet...\tCtrl+G Edit
Page: => Bet: Edit
Page %s => Bet %s Edit
(page %s) => (bet %s) Edit
previous: (bet %s))
Page number %u inexistant => Bet %u mavjud emas Edit
Page scaling => Bet miqyosi Edit
Page Size: => Bet o'lchami: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc ho'jjatlari Edit
&Password: => &Maxfiy so'z: Edit
PDF Document => PDF hujjati Edit
PDF documents => PDF hujjatlari Edit
PDF Optimizations: => PDF optimizatsiyalari: Edit
previous: PDF optimizatsiyalash
PDF Producer: => PDF yaratuvchisi: Edit
PDF Version: => PDF versiyasi: Edit
&Pin Document => &Hujjatni eslab qolish Edit
Please close %s to proceed! => Davom etish uchun %s yoping! Edit
Please wait - rendering... => Kutib turing - render qilinmoqda... Edit
Postscript documents => Postscript hujjatlari Edit
Pr&esentation\tF5 => &Namoyish\tCtrl+L Edit
Previous Page => Oldingi bet Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => &Oldingi bet\t<- Edit
Print => Chop etish Edit
previous: Bosib chiqarish
Print range => Chop etish diapazoni Edit
previous: Bosib chiqarish diapazoni
&Print... => &Chop etish... Edit
previous: &Bosib chiqarish...
&Print... (denied) => &Chop etish... (ruxsat etilmagan) Edit
previous: &Bosib chiqarish... (rad etilgan)
previous: &Bosib chiqarish... (ruxsat etilmagan)
&Print...\tCtrl+P => &Chop etish\tCtrl+P Edit
previous: &Bosib chiqarish\tCtrl+P
Printer with given name doesn't exist => Bunday printer mavjud emas Edit
previous: Ushbu nom bilan printer mavjud emas
printing document => hujjatni chop etish Edit
previous: hujjat bosib chiqarilmoqda
previous: hujjatni bosib chiqarish
Printing in progress. => Chop etilmoqda. Edit
previous: Bosib chiqarilmoqda.
Printing is still in progress. Abort and quit? => Chop etilmoqda. To'xtatilib dasturdan chiqilsinmi? Edit
previous: Bosib chiqarilmoqda. Bekor qilib chiqilsinmi?
previous: Bosib chiqarilmoqda. To'xtatilib dasturdan chiqilsinmi?
Printing is still in progress. Abort and start over? => Chop etilmoqda. To'xtatilib qaytadan boshlansinmi? Edit
previous: Bosib chiqarish tugatilmagan. Bekor qilinib qaytadan boshlansinmi?
previous: Bosib chiqarish tugatilmagan. To'xtatilib qaytadan boshlansinmi?
Printing page %d of %d... => %d betni %d dan chop etilmoqda... Edit
previous: %d betni %d dan bosib chiqarilmoqda...
Printing problem. => Chop etish muammosi. Edit
previous: Bosib chiqarish muammosi.
Re&name...\tF2 => &Nomini o'zgartirish...\tF2 Edit
Remember &opened files => &Ochilgan fayllarni eslab qolish Edit
&Remember the password for this document => &Ushbu hujjatning maxfiy so'zini eslab qolish Edit
&Remember these settings for each document => &Ushbu parametrlarni har qaysi hujjat uchun eslab qolish Edit
Remove from favorites => Tanlanganlardan o'chirish Edit
Remove page %s from favorites => %s betni tanlanganlardan o'chirish Edit
Rename To => Yangi nom Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => &Chapga burish\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => &O'ngga burish\tCtrl+Shift++ Edit
previous: &O'nga burish\tCtrl+Shift++
Save As => Quyidagicha saqlash Edit
previous: sifatida saqlash
&Save As... => &Quyidagicha saqlash... Edit
previous: ...&sifatida saqlash
&Save As...\tCtrl+S => &Quyidagicha saqlash...\tCtrl+S Edit
previous: ...&sifatida saqlash\tCtrl+S
previous: &Quyidagicha saqlash\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => &Yorliqni saqlash...\tCtrl+Shift+S Edit
previous: &Yorliqni saqlash\tCtrl+Shift+S
Searching %d of %d... => %d %d dan qidirilmoqda... Edit
Select &All => &Hammasini tanlash Edit
Select &All\tCtrl+A => &Hammasini tanlash\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Ctrl va sichqonchaning chap tugmasini bosib tarkibini tanlang Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => SumatraPDF o'rnatish uchun jildni tanlang: Edit
Selection: => Tanlash: Edit
Send by &E-mail... => &Elektron pochta orqali yuborish... Edit
Set inverse search command-line => Teskari qidirish buyruq satrini moslash Edit
previous: Qayta qidirish buyruq satrini moslash
&Settings => &Moslamalar Edit
Show &Pages Continuously => &Betlarni uzluksiz ko'rsatish Edit
Show &Toolbar\tF8 => &Asboblar panelini ko'rsatish Edit
Show Favorites => Tanlanganlarni ko'rsatish Edit
Show frequently read => Tez-tez o'qiladiganlarni ko'rsatish Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Mavjud bo'lganda &xatcho'plar panelini ko'rsatish Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Betlarni printerga moslab kichraytirish (zarur bo'lganda) Edit
previous: &Betlarni printerga moslab kichiktirish (kerak bo'lsa)
previous: &Betlarni printerga moslab kichiktirish (zarur bo'lsa)
previous: &Betlarni printerga moslab kichiktirish (zarur bo'lganda)
Single Page => Bitta bet Edit
previous: Yagona bet
&Single Page\tCtrl+6 => &Bitta betdan\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Ushbu versiyani o'tkazib yuborish Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Kutilmagan voqea sodir bo'ldi.\n\nUshbu nosozlikni tuzatish uchun bizga yordam bermoqchi bo'lsaniz 'Bekor qilish' tugmasini bosing. Edit
Source file %s has no synchronization point => %s manba faylida sinxronlanish nuqtasi yo'q Edit
previous: %s manba faylida sinxronizatsiya nuqtasi yo'q
Start SumatraPDF => SumatraPDF ishga tushirish Edit
Subject: => Mavzu: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s o'rnatuvchisi Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s o'chirish dasturi Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDFda nosozlik ro'y berdi Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF o'chirildi. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF o'rnatilganligi topilmadi. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF andoza PDF ko'rish vositasi Edit
SumatraPDF Options => SumatraPDF Parametrlari Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF endi andoza PDF ko'rish vositasi bo'ldi Edit
previous: SumatraPDF endi andoza PDF ko'rish vositasi
SumatraPDF Update => SumatraPDF yangilash Edit
Synchronization file cannot be opened => Sinxronlanish faylini ochib bo'lmadi Edit
previous: Sinxronizatsiya faylini ochib bo'lmadi
Tagged PDF => Belgilangan PDF Edit
Text documents => Matn hujjatlari Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => SumatraPDF tanlaganingiz uchun tashakkur! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Tashakkur! SumatraPDF o'rnatildi. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => O'rnatuvchi buzilgan. Qaytadan yuklab oling. \nNoqulayliklar uchun uzr so'raymiz! Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Ushbu ho'jjat qo'llanmaydigan imkoniyatlarni (%s) ishlatmoqda va to'g'ri render qilinmasligi mo'mkin Edit
Title: => Sarlavha: Edit
Uninstall SumatraPDF => SumatraPDFni o'chirish Edit
Uninstallation failed => O'chirish muvaffaqiyatsiz tugadi Edit
Uninstallation in progress... => O'chirilmoqda... Edit
Unknown source file (%s) => Noma'lum manba fayli (%s) Edit
Use &tabs => &Ilovalarni qo'llash Edit
&Use original page sizes => &Betlarning asl o'lchamlarini ishlatish Edit
previous: &Betlarning asl o'lchami
previous: &Betlarning asl o'lchamlaridan foydalanish
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => SumatraPDF &andoza PDF o'qish vositasi sifatida ishlatish Edit
&View => &Ko'rish Edit
View => Ko'rish Edit
Visit &Website => &Veb sahifaga o'tish Edit
Warning => Diqqat Edit
&Window => &Oyna Edit
XPS documents => XPS hujjatlari Edit
&Yes => &Ha Edit
You have the latest version. => Sizda so'nggi versiya. Edit
previous: Sizda eng so'ngi versiya.
previous: Sizda eng so'nggi versiya.
You have version %s => Sizdagi versiya %s Edit
previous: Sizda versiya %s
Zoom => Miqyos Edit
&Zoom => &Miqyos Edit
Zoom factor => Miqyos omili Edit
previous: Miqyos faktori
Zoom In => Kattalashtirish Edit
previous: Kattartirish
Zoom Out => Kichraytirish Edit
previous: Kichiktirish

31 unused strings:

%s of %s => %s %s'dan
Book&marks\tF12 => &Xatcho'plar\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Vaqtincha direktoriyani yaratib bo'lmadi
Couldn't install browser plugin => Brauzer plaginini o'rnatib bo'lmadi
Couldn't obtain temporary directory => Vaqtinchalik direktoriyani olib bo'lmadi
Couldn't remove the shortcut => Xatcho'pni o'chirib bo'lmadi
Couldn't uninstall PDF search filter => PDF qidirish filtrini o'chirib bo'lmadi
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Xato: SumatraPDF ishga tushirib bo'lmadi!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Xato: SumatraPDF topilmadi!
Error: The document couldn't be downloaded! => Xato: hujjatni yuklab bo'lmadi!
F&ullscreen\tCtrl+L => To'liq &ekran\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => To'liq &ekran\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => O'chirish dasturini vaqtinchalik direktoriyaga nusxa olish muvaffaqiyatsiz tugadi
Failed to create a shortcut => Xatcho'pni yaratib bo'lmadi
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => PDF &brauzer plaginini Firefox, Chrome va Opera uchun o'rnatish
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => PDF &brauzer plaginini o'rnatilgan qoldirish (boshqa qo'llab-quvvatlanmaydi)
Loading file %s... => %s fayli yuklanmoqda...
Opening document in SumatraPDF... => Hujjat SumatraPDFda ochilmoqda...
Pr&esentation\tCtrl+L => &Namoyish\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => &Rasm sifatida chop etish (ko'proq xotirani talab qiladi)
previous: &Rasm sifatida bosib chiqarish (ko'proq xotirani talab qiladi)
&Remove Document => &Hujjatni o'chirish
Replace document &colors with Windows color scheme => Hujjat &ranglarini Windows rangli sxemasiga o'zgartirish
Selekcja:
Show &Bookmarks => &Xatcho'plarni ko'rsatish
Show &pages continuously => &Betlarni uzluksiz ko'rsatish
previous: &Betlarni to'xtovsiz ko'rsatish
Show &Toolbar => &Asboblar panelini ko'rsatish
Some files to be installed are damaged or missing => Ba'zi o'rnatilayotgan fayllar buzilgan yoki mavjud emas
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk