Home : SumatraPDF : Tagalog translations Not logged in. Log in with Twitter

151 untranslated out of 335 total strings
Progress:
54%

%s installation not found. Add a translation...
Add child Add a translation...
Add page %s to favorites Add a translation...
Add page %s to favorites with (optional) name: Add a translation...
Add page %s to favorites\tCtrl+B Add a translation...
Add PDF as a child Add a translation...
Add PDF as a sibling Add a translation...
Add sibling Add a translation...
Add to favorites Add a translation...
&Advanced Options... Add a translation...
All supported documents Add a translation...
Annotations Add a translation...
Are you sure you want to uninstall %s? Add a translation...
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? Add a translation...
&Book View\tCtrl+8 Add a translation...
Bookmark Shortcuts Add a translation...
Caret Add a translation...
Circle Add a translation...
Close Add a translation...
Collapse All Add a translation...
Color Add a translation...
Comic books Add a translation...
Compatibility Add a translation...
Copy &Image Add a translation...
Copyright: Add a translation...
Couldn't install PDF previewer Add a translation...
Couldn't install PDF search filter Add a translation...
Couldn't remove installation directory Add a translation...
Couldn't uninstall browser plugin Add a translation...
Couldn't uninstall PDF previewer Add a translation...
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation...
Couldn't write %s to disk Add a translation...
Create Annotation Add a translation...
Current file Add a translation...
Cursor position: Add a translation...
Dark Add a translation...
Darker Add a translation...
DjVu documents Add a translation...
E&xit Fullscreen Add a translation...
Edit Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Edit Bookmarks Add a translation...
EPUB ebooks Add a translation...
Error loading %s Add a translation...
Expand All Add a translation...
Export Bookmarks Add a translation...
F&avorites Add a translation...
Failed to delete uninstaller registry keys Add a translation...
Failed to register as default program on win 10 Add a translation...
Failed to rename the file! Add a translation...
Failed to write the extended file extension information to the registry Add a translation...
Failed to write the uninstallation information to the registry Add a translation...
Fast Web View Add a translation...
Favorites Add a translation...
FictionBook documents Add a translation...
File %s not found Add a translation...
File Attachment Add a translation...
Fonts: Add a translation...
Formatting the book... %d pages Add a translation...
Found text at page %s (again) Add a translation...
Free Text Add a translation...
Frequently Read Add a translation...
Hide &Options Add a translation...
Hide frequently read Add a translation...
Highlight Add a translation...
Image files (*.%s) Add a translation...
Images Add a translation...
Ink Add a translation...
Install SumatraPDF Add a translation...
Install SumatraPDF in &folder: Add a translation...
Installation failed! Add a translation...
Installation in progress... Add a translation...
Let Windows Desktop Search &search PDF documents Add a translation...
Let Windows show &previews of PDF documents Add a translation...
Light Add a translation...
Line Add a translation...
Man&ga Mode Add a translation...
Mobi documents Add a translation...
New &window\tCtrl+N Add a translation...
New Bookmarks Add a translation...
Open a document... Add a translation...
&Open Document Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
Open in %s Add a translation...
&Options Add a translation...
Page %s Add a translation...
(page %s) Add a translation...
PalmDoc documents Add a translation...
PDF Optimizations: Add a translation...
&Pin Document Add a translation...
Please close %s to proceed! Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Polygon Add a translation...
Postscript documents Add a translation...
Print Add a translation...
Printer with given name doesn't exist Add a translation...
Printing in progress. Add a translation...
Printing is still in progress. Abort and quit? Add a translation...
Printing is still in progress. Abort and start over? Add a translation...
Printing page %d of %d... Add a translation...
Re&name...\tF2 Add a translation...
Redact Add a translation...
Remove from favorites Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
Remove Item Add a translation...
Remove page %s from favorites Add a translation...
Rename To Add a translation...
Save Annotations Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S Add a translation...
Select the folder where SumatraPDF should be installed: Add a translation...
Selection: Add a translation...
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation...
Show &Favorites Add a translation...
Show &Scrollbars Add a translation...
Show Book&marks\tF12 Add a translation...
Show Favorites Add a translation...
Show frequently read Add a translation...
Show in &folder Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
&Single Page\tCtrl+6 Add a translation...
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. Add a translation...
Sort By Add a translation...
Square Add a translation...
Squiggly Add a translation...
Stamp Add a translation...
Start SumatraPDF Add a translation...
Strike Out Add a translation...
SumatraPDF %s Installer Add a translation...
SumatraPDF %s Uninstaller Add a translation...
SumatraPDF has been uninstalled. Add a translation...
SumatraPDF installation not found. Add a translation...
Support SumatraPDF Add a translation...
Tag (big first) Add a translation...
Tag (small first) Add a translation...
Tagged PDF Add a translation...
Text Add a translation...
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! Add a translation...
Thank you for choosing SumatraPDF! Add a translation...
Thank you! SumatraPDF has been installed. Add a translation...
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! Add a translation...
&Theme Add a translation...
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly Add a translation...
Underline Add a translation...
Uninstall SumatraPDF Add a translation...
Uninstallation failed Add a translation...
Uninstallation in progress... Add a translation...
Use &tabs Add a translation...
Use SumatraPDF as the &default PDF reader Add a translation...
&Window Add a translation...
XPS documents Add a translation...
&About => Tungkol S&a... Edit
About SumatraPDF => Tungkol sa SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => Tunay na Laki\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => I-Add sa favorite Edit
Advanced => Advanced Edit
All files => Lahat ng files Edit
&All selected pages => &Lahat ng napiling pahina Edit
Application: => Pangalan ng aplikasyon: Edit
Associate with PDF files? => I-associate sa mga PDF file? Edit
Attachment: %s => Nakasama: %s Edit
Author: => May-akda: Edit
Automatic => Awtomatiko Edit
Automatically check for &updates => Awtomatikong tignan kung may mga pagbabago Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => Bumalik\tAlt+Left Arrow Edit
Book View => Pang-aklat na tingin Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => I-Bookmark shortcut sa page %s of %s Edit
Bookmarks => Mga Pananda Edit
Bytes => Bytes Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Hindi makakonekta sa Internet (error %#x). Edit
Cancel => Ikansela Edit
Cannot print this file => Hindi mai-print ang file Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Hindi ma-execute ang command para sa inverse search. Pakitingnan ang command line sa settings. Edit
Change Language => Ibahin ang Wika (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [May napansing mga pagbabago; nagre-refresh] %s Edit
Check for &Updates => Tignan kung may bagong &bersyon Edit
CHM documents => Mga CHM documents Edit
&Close\tCtrl+W => Isara\tCtrl+W Edit
Continuous => Tuloy-tuloy Edit
Continuous Book View => Tuluy-tuloy na tinging pang-aklat Edit
Continuous Facing => Tuloy-tuloy na Magkaharap Edit
Contribute Translation => Magbigay ng Saling-wika Edit
Copy &Link Address => Kopyahin nag address ng &link Edit
Copy Co&mment => Kopyahin ang komento Edit
&Copy Selection => Kopyahin ang napili Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopyahin ang Napili\tCtrl+C Edit
copying text => kinokopya ang mensahe Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Hindi maaaring kopyahin ang mensahe (kinopya bilang isang imahe lamang) Edit
Could not obtain Printer properties => Hindi makuha ang Printer properties Edit
Couldn't create the installation directory => Hindi magawa ang installation directory Edit
Couldn't initialize printer => Hindi ma-initialize ang printer Edit
Couldn't render the page => Hindi maipakita ang pahina Edit
Created: => Ginawa noong: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Custom na laki...\tCtrl+Y Edit
Default &Layout: => Default na Ayos: Edit
Default &Zoom: => Default na Laki: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Hindi maaaring palitan ang default na PDF reader sa portable na mode Edit
Denied Permissions: => Mga hindi maaaring gawin: Edit
Document Properties => Mga katangian ng dokumento Edit
&Don't ask me again => Huwag na akong tanunging muli Edit
Download => I-download Edit
E&xit\tCtrl+Q => Isara\tCtrl+Q Edit
Enter password => Ipasok ang password Edit
Enter password for %s => Ipasok ang password ng %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Pakisulat ang command na gagawin kapag dalawang beses na kli-nik ang dokumentong PDF: Edit
&Even pages only => Mga &even na pahina lamang Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Susunod\tAlt+Right Arrow Edit
F&ullscreen\tF11 => Pagkasyahin sa buong screen\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Magkaharap Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Magkaharap\tCrtl+7 Edit
Failed to save a file => Hindi ma-i-save ang file Edit
File: => File: Edit
&File => &File Edit
File Size: => Laki ng file: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Hanapin...\tCtrl+F Edit
Find: => Hanapin: Edit
Find => Hanapin Edit
Find Next => Hanapin ang Susunod Edit
Find Previous => Hanapin ang Nauna Edit
&Find what: => Hanapin ang: Edit
&First Page\tHome => Unang Pahina\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Pagkasyahin ang laman\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Ipagkasya ang &Pahina\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => &Ipagkasya ang Lapad\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Pagkasyahin ang isang pahina Edit
Fit Content => Pagkasyahin ang laman Edit
Fit Page => Ipagkasya ang Pahina Edit
&Fit pages to printable area => Pagkasyahin ang mga pahina sa printable na area Edit
Fit Width => Ipagkasya ang Lapad Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Pagkasyahin ang lapad at ipakita nang tuluy-tuloy ang mga pahina Edit
Found text at page %s => Nakita ang salita sa pahina %s Edit
GB => GB Edit
&Go To => Pumun&ta Sa... Edit
&Go to page: => Pumunta sa pahina: Edit
Go to page => Pumunta sa Pahina Edit
&Help => Tulong Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Payo: Pindutin ang F3 para maghanap muli Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => Huling Pahina\tEnd Edit
&Magnification: => &Laki Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Gawin ang SumatraPDF bilang default na pambukas ng mga PDF files? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Gawin ang SumatraPDF bilang default na pambukas ng mga PDF files Edit
&Manual => Gabay Edit
&Match case => Itug&ma ang laki ng mga letra Edit
Match Case => Ipantay ang Laki ng Titik Edit
MB => MB Edit
Modified: => Nabago noong: Edit
New version %s is available. Download new version? => May bagong bersyon: %s. I-download? Edit
Next Page => Sunod na Pahina Edit
&Next Page\tRight Arrow => Sunod na Pahina\t-> Edit
&No => Hindi Edit
No matches were found => Walang makitang kapareha Edit
No result found around line %u in file %s => Walang nakitang resulta sa line %u ng file %s Edit
No synchronization file found => Walang makitang synchronization file Edit
No synchronization info at this position => Walang makitang detalye ng synchronization dito Edit
&No, thanks => 'Di bale na lang Edit
Number of Pages: => Bilang ng mga pahina: Edit
&Odd pages only => Mga odd na pahina lamang Edit
(of %d) => (ng %d) Edit
OK => OK Edit
Open => Buksan Edit
Open &in PDF-XChange => Buksan sa PDF-XChange Edit
Open in &Adobe Reader => Buksan sa Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Buksan sa Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Buksan sa Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Buksan sa Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => Buksan...\tCtrl+O Edit
&Options... => Mga Pagpipilian Edit
P&roperties => Mga katangian Edit
P&roperties\tCtrl+D => Mga Katangian\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Pahina...\tCtrl+G Edit
Page: => Pahina: Edit
Page number %u inexistant => Walang pahinang %u Edit
Page scaling => Pagkalaki ng pahina Edit
Page Size: => Laki ng Page Edit
&Password: => &Password: Edit
PDF Document => PDF Document Edit
PDF documents => Mga PDF na dokumento Edit
PDF Producer: => Gumawa ng PDF: Edit
PDF Version: => Bersyon ng PDF: Edit
Please wait - rendering... => Maghintay - pinapakita... Edit
Pr&esentation\tF5 => Pr&esentasyon\tCtrl+L Edit
Previous Page => Naunang Pahina Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Naunang Pahina\t<- Edit
Print range => Mga ipi-print na pahina Edit
&Print... => I-&print Edit
&Print... (denied) => &I-print... (hindi maaari) Edit
&Print...\tCtrl+P => I-&print\tCtrl+P Edit
printing document => ipini-print ang dokumento Edit
Printing problem. => May Problema sa Pagpi-print. Edit
Remember &opened files => Alalahanin ang mga binuksang files Edit
&Remember the password for this document => Tandaan ang password para sa dokumentong ito Edit
&Remember these settings for each document => Tandaan ang settings ng bawat dokumento Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Iikot Pakaliwa\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Iikot Pakanan\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => I-save bilang Edit
&Save As... => I-&save bilang... Edit
&Save As...\tCtrl+S => I-save Bilang...\tCtrl+S Edit
Searching %d of %d... => Hinahanap ang %d ng %d… Edit
Select &All => Piliin lahat Edit
Select &All\tCtrl+A => Piliin L&ahat\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Mamili ng content gamit ang Ctrl+left mouse button Edit
Send by &E-mail... => Ipadala sa &email... Edit
Set inverse search command-line => Iayos ang Utos-Linya ng Tiwarik na Paghahanap Edit
&Settings => Mga Setting Edit
Show &Pages Continuously => Ipakita nang tuloy-tuloy ang mga &pahina Edit
Show &Toolbar\tF8 => Ipakita ang toolbar Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Ipakita ang &bookmarks sidebar kung naangkop Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Paliitin ang pahina sa printable na area (kung kinakailangan) Edit
Single Page => Iisang Pahina Edit
&Skip this version => Laktawan ang bersyong ito Edit
Source file %s has no synchronization point => Walang synchronization point ang source file na %s Edit
Subject: => Paksa: Edit
SumatraPDF crashed => Nag-crash ang SumatraPDF Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF ang iyong default na pambasa ng mga PDF file Edit
SumatraPDF Options => Mga Opsyon para sa SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF na dapat ang iyong default na pambasa ng mga PDF file Edit
SumatraPDF Update => Update sa SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Hindi mabuksan ang synchronization file Edit
Text documents => Mga tekstong dokumento Edit
Title: => Pamagat: Edit
Unknown source file (%s) => Hindi alam na source file (%s) Edit
&Use original page sizes => Gamitin ang orihinal na laki ng mga pahina Edit
&View => Tignan Edit
View => Tignan Edit
Visit &Website => Puntahan ang Websa&yt Edit
Warning => Babala Edit
&Yes => Oo Edit
You have the latest version. => Ito ang pinakabagong bersyon. Edit
You have version %s => Ang bersyong nasa iyo ay %s Edit
&Zoom => Palakihin/paliitin Edit
Zoom => Laki Edit
Zoom factor => Antas ng laki Edit
Zoom In => Palakihin Edit
Zoom Out => Paliitin Edit

31 unused strings:

%s of %s
Book&marks\tF12 => Mga Pananda\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory
Couldn't install browser plugin
Couldn't obtain temporary directory
Couldn't remove the shortcut
Couldn't uninstall PDF search filter
Error: Couldn't run SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found!
Error: The document couldn't be downloaded!
F&ullscreen\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Pagkasyahin sa buong screen\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory
Failed to create a shortcut
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported)
Loading file %s...
Opening document in SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&esentasyon\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory)
&Remove Document
Replace document &colors with Windows color scheme
Selekcja:
Show &Bookmarks
Show &pages continuously => Ipakita nang tuloy-tuloy ang mga &pahina
Show &Toolbar => Ipakita ang toolbar
Some files to be installed are damaged or missing
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk