Home : SumatraPDF : Slovenian translations Not logged in. Log in with Twitter

44 untranslated out of 335 total strings
Progress:
86%

%s installation not found. Add a translation...
Add child Add a translation...
Add PDF as a child Add a translation...
Add PDF as a sibling Add a translation...
Add sibling Add a translation...
Annotations Add a translation...
Are you sure you want to uninstall %s? Add a translation...
Caret Add a translation...
Circle Add a translation...
Color Add a translation...
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation...
Create Annotation Add a translation...
E&xit Fullscreen Add a translation...
Edit Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Edit Bookmarks Add a translation...
Export Bookmarks Add a translation...
File Attachment Add a translation...
Free Text Add a translation...
Highlight Add a translation...
Images Add a translation...
Ink Add a translation...
Line Add a translation...
New Bookmarks Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Polygon Add a translation...
Redact Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
Remove Item Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Show &Scrollbars Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
Sort By Add a translation...
Square Add a translation...
Squiggly Add a translation...
Stamp Add a translation...
Strike Out Add a translation...
Support SumatraPDF Add a translation...
Tag (big first) Add a translation...
Tag (small first) Add a translation...
Text Add a translation...
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! Add a translation...
Underline Add a translation...
&About => &O programu Edit
About SumatraPDF => O programu SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Dejanska velikost\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Dodaj Priljubljene Edit
Add page %s to favorites => Dodaj stran %s med priljubljene Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Dodaj stran %s med priljubljene z (neobveznim) imenom: Edit
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Dodaj stran %s med priljubljene\tCtrl+B Edit
Add to favorites => Dodaj med priljubljene Edit
Advanced => Napredno Edit
&Advanced Options... => N&apredne možnosti … Edit
All files => Vse datoteke Edit
&All selected pages => &Vse izbrane strani Edit
All supported documents => Vse podprte dokumente Edit
Application: => Aplikacija: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Ali ste prepričani, da želite odstraniti SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Povežem s PDF datotekami? Edit
previous: Povežem z datotekami PDF?
Attachment: %s => Priponka: %s Edit
Author: => Avtor: Edit
Automatic => Samodejno Edit
Automatically check for &updates => &Samodejno preveri za posodobitve Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => &Nazaj\tAlt+Leva puščica Edit
Book View => Knjižni pogled Edit
&Book View\tCtrl+8 => Knjižni pogled\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Zaznamek bližnjice na stran %s od %s Edit
Bookmark Shortcuts => Zaznamki bližnjic Edit
Bookmarks => Zaznamki Edit
Bytes => Bajtov Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Ne morem se povezati na internet (napaka %#x). Edit
Cancel => Prekliči Edit
Cannot print this file => Te datoteke ni mogoče natisniti Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Ukaza za obratno iskanje ni mogoče zagnati. Preverite ukazno vrstico v nastavitvah. Edit
Change Language => Spremeni jezik (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Spremembe zaznane; osvežitev poteka] %s Edit
Check for &Updates => &Preveri za posodobitve Edit
CHM documents => CHM dokumenti Edit
Close => Zapri Edit
&Close\tCtrl+W => &Zapri\tCtrl+W Edit
Collapse All => Strni vse Edit
Comic books => Comic books Edit
Compatibility => Združljivost Edit
Continuous => Nepretrgano Edit
Continuous Book View => Nepretrgan knjižni pogled Edit
Continuous Facing => Nepretrgano dvostransko Edit
Contribute Translation => Prispevajte prevod Edit
Copy &Image => Kopiraj &sliko Edit
Copy &Link Address => Kopiraj nas&lov povezave Edit
Copy Co&mment => Kopiraj ko&mentar Edit
&Copy Selection => Kopiraj izbor Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => Kopiraj izbor\tCtrl+C Edit
copying text => kopiranje besedila Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Kopiranje besedila je bilo zavrnjeno (kopiranje samo kot slika) Edit
Copyright: => Avtorske pravice: Edit
Could not obtain Printer properties => Ni bilo mogoče dobiti Lastnosti tiskalnika Edit
previous: Ne morem dobiti Lastnosti tiskalnika
Couldn't create the installation directory => Ni bilo mogoče ustvariti mape za namestitev Edit
previous: Ne morem ustvariti imenika za namestitev
previous: Ne morem ustvariti mape za namestitev
Couldn't initialize printer => Ni bilo mogoče inicializirati tiskalnika Edit
previous: Tiskalnika ni mogoče inicializirati
Couldn't install PDF previewer => Ni bilo mogoče namestiti predogleda za PDF Edit
Couldn't install PDF search filter => Ni bilo mogoče namestiti filtra za PDF iskanje Edit
previous: Ni bilo mogoče namestiti iskalnega filtra
previous: Ni bilo mogoče namestiti PDF iskalnega filtra
Couldn't remove installation directory => Ni bilo mogoče odstraniti namestitvene mape Edit
previous: Ni bilo mogoče odstraniti namestitvenega imenika
Couldn't render the page => Ni bilo mogoče upodobiti strani Edit
previous: Strani ni mogoče upodobiti
Couldn't uninstall browser plugin => Ni bilo mogoče odstraniti vtičnika za brskalnik Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Ni bilo mogoče odstraniti predogleda za PDF Edit
previous: Ni bilo mogoče odstraniti predoglednik za PDF
Couldn't write %s to disk => Ni bilo mogoče napisati %s na disk Edit
Created: => Ustvarjeno: Edit
Current file => Trenutna datoteka Edit
Cursor position: => Položaj kurzorja: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Povečava po &meri …\tCtrl+Y Edit
Dark => Temna Edit
Darker => Temnejša Edit
Default &Layout: => &Privzeta postavitev: Edit
Default &Zoom: => Pri&vzeta povečava: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Glavnega bralnika PDF ni mogoče spremeniti v prenosnem načinu Edit
Denied Permissions: => Zavrnjena dovoljenja: Edit
DjVu documents => DjVu dokumenti Edit
Document Properties => Lastnosti dokumenta Edit
&Don't ask me again => &Ne sprašuj me več Edit
previous: &Ne sprašuj več
Download => Prenesi Edit
E&xit\tCtrl+Q => I&zhod\tCtrl+Q Edit
Enter password => Vnesite geslo Edit
Enter password for %s => Vnesite geslo za %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Vnesite ukazno vrstico, ki se bo izvedla, ko boste dvokliknili na PDF dokument: Edit
EPUB ebooks => EPUB dokumenti Edit
Error loading %s => Napaka pri nalaganju %s Edit
&Even pages only => Samo &parne strani Edit
Expand All => Razširi vse Edit
F&avorites => Priljubljeni Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Naprej\tAlt+Desna puščica Edit
F&ullscreen\tF11 => Celozaslonsko\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Dvostransko Edit
&Facing\tCtrl+7 => Dvostransko\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Brisanje registrskih ključev odstranjevalnega programa ni uspelo Edit
previous: Ni bilo mogoče zbrisati registrskih ključev odstranjevalnika
Failed to register as default program on win 10 => Napaka pri registraciji kot win 10 privzeti program Edit
Failed to rename the file! => Preimenovanje datoteke ni uspelo! Edit
Failed to save a file => Shranjevanje datoteke ni uspelo Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Pisanje v register informacij o razširjenem podaljšku datoteke ni uspelo Edit
previous: Ni bilo mogoče zapisati v register informacij o razširjenem podaljšku datoteke
Failed to write the uninstallation information to the registry => Pisanje v register informacij o odstranitvi ni uspelo Edit
previous: Ni bilo mogoče zapisati v register informacij o odstranitvi
Fast Web View => Hiter spletni prikaz Edit
Favorites => Priljubljeni Edit
FictionBook documents => FictionBook dokumenti Edit
&File => &Datoteka Edit
File: => Datoteka: Edit
File %s not found => Datoteka %s ni bila najdena Edit
File Size: => Velikost datoteke: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Naj&di …\tCtrl+F Edit
previous: Išči …\tCtrl+F
Find => Najdi Edit
previous: Išči
Find: => Najdi: Edit
Find Next => Najdi naslednje Edit
Find Previous => Najdi prejšnje Edit
&Find what: => &Najdi: Edit
&First Page\tHome => Prva stran\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => &Prilagodi vsebino\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => &Prilagodi stran\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => P&rilagodi po širini\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Prilagodi enostransko Edit
Fit Content => Prilagodi vsebino Edit
Fit Page => Prilagodi stran Edit
&Fit pages to printable area => Prilagodi strani na področje tiskanja Edit
Fit Width => Prilagodi po širini Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Prilagodi po širini in prikaži strani nepretrgano Edit
Fonts: => Pisave: Edit
Formatting the book... %d pages => Oblikovanje knjige … %d strani Edit
Found text at page %s => Besedilo najdeno na strani %s Edit
Found text at page %s (again) => Besedilo najdeno na strani %s (ponovno) Edit
Frequently Read => Pogosto brani Edit
GB => GB Edit
&Go To => Po&jdi na Edit
&Go to page: => Pojdi na &stran: Edit
Go to page => Pojdi na stran Edit
&Help => Po&moč Edit
Hide &Options => Skrij M&ožnosti Edit
Hide frequently read => Skrij pogosto brane Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Namig: uporabite tipko F3 za ponovno iskanje Edit
previous: Namig: Uporabite tipko F3 za ponovno iskanje
Image files (*.%s) => Slikovne datoteke (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Namesti SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Namesti SumatraPDF v mapo: Edit
Installation failed! => Namestitev ni uspela! Edit
Installation in progress... => Namestitev poteka … Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => Zadnja stran\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Naj Windows Desktop Search išče PDF dokumente Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Naj Windows prikazuje predogled PDF dokumentov Edit
Light => Svetla Edit
&Magnification: => &Povečava: Edit
previous: &Povečanje:
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Naj bo SumatraPDF privezti program za datoteke PDF? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => SumatraPDF naj bo privzeti bralnik PDF Edit
Man&ga Mode => Način Man&ga Edit
&Manual => P&riročnik Edit
&Match case => Razlikuj &med velikimi/malimi črkami Edit
Match Case => Razlikuj med velikimi/malimi črkami Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi dokumenti Edit
Modified: => Spremenjeno: Edit
New &window\tCtrl+N => Novo okno\tCtrl+N Edit
New version %s is available. Download new version? => Na voljo je nova različica %s. Jo želite prenesti? Edit
Next Page => Naslednja stran Edit
&Next Page\tRight Arrow => Naslednja stran\tPuščica desno Edit
&No => &Ne Edit
No matches were found => Ni zadetkov Edit
No result found around line %u in file %s => Okoli vrstice %u v datoteki %s ni zadetkov Edit
No synchronization file found => Datoteka sinhronizacije ni bila najdena Edit
No synchronization info at this position => Na tem mestu ni sinhronizacijskih podatkov Edit
&No, thanks => &Ne, hvala Edit
Number of Pages: => Število strani: Edit
&Odd pages only => Samo &lihe strani Edit
(of %d) => (od %d) Edit
OK => V redu Edit
Open => Odpri Edit
Open &in PDF-XChange => Odpri s programom PDF-XChange Edit
Open a document... => Odpri dokument … Edit
&Open Document => &Odpri dokument Edit
Open in %s => Odpri v %s Edit
Open in &Adobe Reader => Odpri s programom &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Odpri s programom &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Odpri s programom Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Odpri s programom Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => &Odpri …\tCtrl+O Edit
&Options => M&ožnosti Edit
&Options... => &Možnosti … Edit
P&roperties => Lastnosti Edit
P&roperties\tCtrl+D => Lastnosti\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Stran …\tCtrl+G Edit
Page: => Stran: Edit
Page %s => Stran %s Edit
(page %s) => (stran %s) Edit
Page number %u inexistant => Stran številka %u ne obstaja Edit
Page scaling => Merilo strani Edit
Page Size: => Velikost strani: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc dokumenti Edit
&Password: => &Geslo: Edit
PDF Document => Dokument PDF Edit
PDF documents => PDF dokumenti Edit
previous: Dokumenti PDF
PDF Optimizations: => Optimizacije PDF: Edit
PDF Producer: => PDF izdelovalec: Edit
PDF Version: => Verzija PDF: Edit
&Pin Document => &Pritrdi dokument Edit
Please close %s to proceed! => Prosimo, izberite %s za nadaljevati! Edit
Please wait - rendering... => Počakajte trenutek, upodobitev poteka … Edit
Postscript documents => Postscript dokumenti Edit
previous: Postscript dokument
Pr&esentation\tF5 => Pr&edstavitev\tCtrl+L Edit
Previous Page => Predhodna stran Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Predhodna stran\tPuščica levo Edit
Print => Natisni Edit
Print range => Natisni razpon Edit
&Print... => &Natisni … Edit
&Print... (denied) => &Natisni … (onemogočeno) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Natisni …\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Tiskalnik z navedenim imenom ne obstaja Edit
printing document => tiskanje dokumenta Edit
Printing in progress. => Tiskanje v teku. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Tiskanje je še vedno v teku. Prekinem in končam? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Tiskanje je še vedno v teku. Prekinem in začnem znova? Edit
Printing page %d of %d... => Tiskanje strani %d od %d … Edit
Printing problem. => Težave pri tiskanju. Edit
Re&name...\tF2 => Preime&nuj …\tF2 Edit
Remember &opened files => &Zapomni si odprte datoteke Edit
&Remember the password for this document => &Zapomni si geslo za ta dokument Edit
&Remember these settings for each document => Zapomni si te &nastavitve za vsak dokument Edit
Remove from favorites => Odstrani iz priljubljenih Edit
Remove page %s from favorites => Odstrani stran %s iz priljubljenih Edit
Rename To => Preimenuj v Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Zasukaj v levo\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Zasukaj v desno\tCtrl+Shift++ Edit
Save Annotations => Shrani pripombe Edit
Save As => Shrani kot … Edit
&Save As... => Shrani &kot … Edit
&Save As...\tCtrl+S => Shrani &kot …\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => S&hrani bližnjico …\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Preiskovanje strani %d od %d … Edit
Select &All => Izberi vse Edit
Select &All\tCtrl+A => Izberi vse\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Izberite vsebino s pritisnjeno tipko Ctrl in levim gumbom miške Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Izberite mapo, kjer naj se namesti SumatraPDF: Edit
Selection: => Izbor: Edit
Send by &E-mail... => Pošlji po &E-pošti … Edit
Set inverse search command-line => Nastavi obratno iskanje ukazne vrstice Edit
&Settings => &Nastavitve Edit
Show &Bookmarks\tF12 => Pokaži zaznamke\tF12 Edit
Show &Favorites => Pokaži priljubljene Edit
Show &Pages Continuously => &Prikaži strani nepretrgano Edit
Show &Toolbar\tF8 => Pokaži orodno vrstico Edit
Show Book&marks\tF12 => Pokaži zazna&mke\tF12 Edit
Show Favorites => Prikaži Priljubljene Edit
Show frequently read => Prikaži pogosto brane Edit
Show in &folder => Pokaži v mapi Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Pokaži podokno z &zaznamki, če so na voljo Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Skrči strani na področje tiskanja (če potrebno) Edit
Single Page => Enostransko Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Enostransko\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Preskoči to različico Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Oprostite, to se ne bi smelo zgoditi!\n\nPritisnite 'Prekliči', če želite pomagati pri določitvi vzroka za sesutje. Edit
Source file %s has no synchronization point => Izvorna datoteka %s nima točke sinhronizacije Edit
Start SumatraPDF => Zaženi SumatraPDF Edit
Subject: => Zadeva: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s namestitev Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s odstranitev Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF se je sesul Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF je bil odstranjen. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF namestitve ni mogoče najti. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF je vaš privzeti bralnik PDF Edit
SumatraPDF Options => Možnosti SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF bi zdaj moral biti vaš privzeti bralnik PDF Edit
SumatraPDF Update => Posodobitev SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Datoteke sinhronizacije ni mogoče odpreti Edit
Tagged PDF => Označen PDF Edit
Text documents => Tekstovni dokumenti Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Hvala, ker ste izbrali SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Hvala! SumatraPDF je bil nameščen. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Namestitveni program je poškodovan. Prosimo, da ga ponovno prenesete.\nOpravičujemo se za nevšečnost! Edit
&Theme => &Tema Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Da dokument uporablja nepodprte značilnosti (%s) in se morda ne bo naložil pravilno Edit
Title: => Naslov: Edit
Uninstall SumatraPDF => Odstrani SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Odstranitev ni uspela Edit
Uninstallation in progress... => Odstranjevanje poteka … Edit
Unknown source file (%s) => Neznana izvorna datoteka (%s) Edit
Use &tabs => Uporabljaj &zavihke Edit
&Use original page sizes => &Uporabi izvirno velikost strani Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Uporabi SumatraPDF kot privzeti P&DF prikazovalnik Edit
&View => &Pogled Edit
View => Pogled Edit
Visit &Website => Ob&išči domačo stran Edit
Warning => Opozorilo Edit
&Window => &Okno Edit
XPS documents => XPS dokumenti Edit
&Yes => &Da Edit
You have the latest version. => Imate najnovejšo različico. Edit
You have version %s => Imate različico %s Edit
&Zoom => Po&večava Edit
Zoom => Povečava Edit
Zoom factor => Faktor povečave Edit
Zoom In => Povečaj Edit
Zoom Out => Pomanjšaj Edit

31 unused strings:

%s of %s => %s od %s
Book&marks\tF12 => Zazna&mki\tF12
previous: Zaznamki\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Ni bilo mogoče ustvariti začasne mape
previous: Ne morem ustvariti začasnega imenika
previous: Ne morem ustvariti začasne mape
Couldn't install browser plugin => Ni bilo mogoče namestiti vtičnika za brskalnik
previous: Ne morem namestiti vtičnika za brskalnik
Couldn't obtain temporary directory => Ni bilo mogoče pridobiti začasne mape
previous: Ni bilo mogoče pridobiti začasnega imenika
Couldn't remove the shortcut => Ni bilo mogoče odstraniti bližnjice
Couldn't uninstall PDF search filter => Ni bilo mogoče odstraniti filtra za PDF iskanje
previous: Ni bilo mogoče odstraniti filter za PDF iskanje
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Napaka: ni bilo mogoče zagnati SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Napaka: ni bilo mogoče najti SumatraPDF!
Error: The document couldn't be downloaded! => Napaka: ni bilo mogoče prenesti dokumenta!
F&ullscreen\tCtrl+L => Celozaslonsko\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Celozaslonsko\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Kopiranje odstranjevalnega programa v začasno mapo ni uspelo
previous: Ni bilo mogoče kopirati odstranjevalnika v začasni imenik
previous: Ni bilo mogoče kopirati odstranjevalnika v začasno mapo
Failed to create a shortcut => Ustvarjanje bližnjice ni uspelo
previous: Ni bilo mogoče ustvariti bljižnice
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Namesti PDF vtičnik za brskalnik Firefox, Chrome in Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Obdržati PDF vtičnik &brskalnika nameščen (ni več podprt)
Loading file %s... => Nalaganje datoteke %s …
Opening document in SumatraPDF... => Odpiranje dokumenta v SumatraPDF …
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&edstavitev\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Natisni kot sliko (zahteva več pomnilnika)
&Remove Document => Odstrani dokument
Replace document &colors with Windows color scheme => Zamenjaj &barve dokumenta z barvno shemo Windows
Selekcja: => Izbor:
Show &Bookmarks => Prikaži &zaznamke
previous: Prikaži zaznamke
Show &pages continuously => &Prikaži strani nepretrgano
Show &Toolbar => Pokaži orodno vrstico
Some files to be installed are damaged or missing => Nekatere datoteke za namestitev so poškodovane ali manjkajo
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk