Home : SumatraPDF : Slovak translations Not logged in. Log in with Twitter

9 untranslated out of 293 total strings
Progress:
96%

Add page %s to favorites\tCtrl+B Add a translation...
Collapse All Add a translation...
Expand All Add a translation...
New &window\tCtrl+N Add a translation...
Save Annotations Add a translation...
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation...
Show &Favorites Add a translation...
Show Book&marks\tF12 Add a translation...
Show in &folder Add a translation...
&About => &O programe... Edit
About SumatraPDF => O programe SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Skutočná veľkosť\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Pridať obľúbenú položku Edit
Add page %s to favorites => Pridať stranu %s k obľúbeným Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Pridať stranu %s k obľúbeným s (voliteľným) názvom: Edit
Add to favorites => Pridať k obľúbeným Edit
Advanced => Pokročilé Edit
&Advanced Options... => &Rozšírené možnosti... Edit
All files => Všetky súbory Edit
&All selected pages => &Tlačiť všetky strany Edit
All supported documents => Všetky podporované dokumenty Edit
Application: => Program: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Naozaj chcete odinštalovat SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Asociovať s PDF súbormi? Edit
Attachment: %s => Príloha: %s Edit
Author: => Tvorca: Edit
Automatic => Automaticky Edit
previous: Automatická
Automatically check for &updates => Automaticky kontrolovať &aktualizácie Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => &Naspäť\tAlt+Left Arrow Edit
Book View => Zobraziť ako knihu Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Kniha\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Zástupca záložky na stranu %s z %s Edit
Bookmark Shortcuts => Zástupca záložiek Edit
Bookmarks => Záložky Edit
Bytes => Bajtov Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Pripojenie k internetu zlyhalo (chyba %#x). Edit
Cancel => Zrušiť Edit
Cannot print this file => Tlač súboru zlyhala Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Príkaz inverzné hľadanie zlyhal. Skontrolujte príkazový riadok v nastaveniach. Edit
Change Language => Zmeniť jazyk (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Boli zistené zmeny, znovu sa načítava] %s Edit
Check for &Updates => &Skontrolovať novú verziu Edit
CHM documents => CHM dokumenty Edit
Close => Zatvoriť Edit
&Close\tCtrl+W => &Zatvoriť\tCtrl+W Edit
Comic books => Komiksy Edit
Compatibility => Kompatibilita Edit
Continuous => Priebežne Edit
Continuous Book View => Priebežný knižný pohľad Edit
Continuous Facing => Dve strany priebežne Edit
Contribute Translation => Prispieť k prekladu programu Edit
Copy &Image => Kopírovať &obrázok Edit
Copy &Link Address => Kopírovať odkaz Edit
Copy Co&mment => Kopírovať ko&mentár Edit
&Copy Selection => &Kopírovať vybrané Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopírovať vybrané\tCtrl+C Edit
copying text => prebieha kopírovanie textu Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Kopírovanie textu odmietnuté (iba ako obrázok) Edit
Copyright: => Autorské práva: Edit
Could not obtain Printer properties => Získanie vlastností tlačiarne zlyhalo Edit
Couldn't create the installation directory => Nie je možné vytvoriť inštalačný adresár Edit
Couldn't initialize printer => Inicializácia tlačiarne zlyhala Edit
Couldn't install PDF previewer => Nie je možné nainštalovať PDF prehliadač rýchlych náhľadov Edit
previous: Nie je možné nainštalovať PDF prehliadač rýchlych náhľado
Couldn't install PDF search filter => Nie je možné nainštalovať PDF vyhľadávací filter Edit
previous: Nie je možné nainštalovať PDF vyhladávací filter
Couldn't remove installation directory => Nie je možné odstrániť inštalačný adresár Edit
Couldn't render the page => Nepodarilo sa načítať stranu Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Nie je možné odinštalovať plugin prehliadača Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Nie je možné odinštalovať PDF prehliadač rýchlych náhľadov Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => Nie je možné odinštalovať PDF vyhľadávací filter Edit
Couldn't write %s to disk => Nie je možné zapísať %s na disk Edit
Created: => Vytvorený: Edit
Current file => Aktuálny súbor Edit
Cursor position: => Pozícia kurzora: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Vlastná &zmena veľkosti...\tCtrl+Y Edit
Dark => Tmavý Edit
Darker => Tmavší Edit
Default &Layout: => Predvolené &zobrazenie: Edit
previous: Predvolené &umiestnenie:
Default &Zoom: => Predvolená &veľkosť Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Predvolený prehliadač PDF dokumentov nemôže byť zmenený, pokiaľ nie je nainštalovaný Edit
Denied Permissions: => Odmietnuté povolenia: Edit
DjVu documents => DjVu dokumenty Edit
Document Properties => Vlastnosti dokumentu Edit
&Don't ask me again => &Nepýtať sa znova Edit
Download => Stiahnuť Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Ukončiť\tCtrl+Q Edit
Enter password => Zadať heslo Edit
Enter password for %s => Zadať heslo pre %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Dvojité kliknutie na PDF dokument vykoná zadaný príkazový riadok: Edit
EPUB ebooks => EPUB dokumenty Edit
Error loading %s => Chyba pri načítaní %s Edit
&Even pages only => &Tlačiť iba párne strany Edit
F&avorites => &Obľúbené položky Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => D&opredu\tAlt+Right Arrow Edit
F&ullscreen\tF11 => &Na celú obrazovku\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Dve strany Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Dve strany\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Vymazanie odinštalačných kľúčov v registroch bolo neúspešné Edit
Failed to register as default program on win 10 => Nastavenie predvoleného programu pod Windows 10 zlyhalo. Edit
Failed to rename the file! => Premenovanie súboru bolo neúspešné! Edit
previous: Súbor se nepodarilo premenovať!
Failed to save a file => Uloženie súboru bolo neúspešné Edit
previous: Zlyhanie pri ukladaní súboru
Failed to write the extended file extension information to the registry => Zápis rozšírených informácií o prípone súboru do registrov bolo neúspešné Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Uloženie informácií pre odinštalovanie do registrov bolo neúspešné Edit
Fast Web View => Rýchle zobrazovanie z internetu Edit
Favorites => Obľúbené položky Edit
FictionBook documents => FictionBook dokumenty Edit
&File => &Súbor Edit
File: => Súbor: Edit
File %s not found => Súbor %s nenájdený Edit
File Size: => Veľkosť súboru: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => H&ľadať...\tCtrl+F Edit
Find => Hľadať Edit
Find: => Hľadať: Edit
Find Next => Hľadať ďalšie Edit
Find Previous => Hľadať predchádzajúce Edit
&Find what: => &Vyhľadať: Edit
&First Page\tHome => &Prvá strana\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Prispôsobiť &obsah\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => P&rispôsobiť strane\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => N&a šírku obrazovky\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Prispôsobiť a zobraziť celú stranu v okne Edit
Fit Content => Prispôsobiť obsah Edit
Fit Page => Prispôsobiť strane Edit
&Fit pages to printable area => &Prispôsobiť strany na tlačiteľnú plochu Edit
Fit Width => Na šírku obrazovky Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Prispôsobiť šírke okna Edit
Fonts: => Písma: Edit
Formatting the book... %d pages => Formátovanie knihy... %d stránok Edit
Found text at page %s => Text bol nájdený na strane %s Edit
Found text at page %s (again) => Text bol nájdený na strane %s (znova) Edit
Frequently Read => Často čítané dokumenty Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Ísť na Edit
&Go to page: => &Prejsť na stranu: Edit
Go to page => Ísť na stranu Edit
&Help => &Pomoc Edit
Hide &Options => Skryť &Možnosti Edit
Hide frequently read => Skryť často čítané dokumenty Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Rada: Použite klávesu F3 pre ďalšie hľadanie Edit
Image files (*.%s) => Súbory obrázkov (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Inštaluj SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Inštaluj SumatraPDF do &adresára: Edit
Installation failed! => Inštalácia sa nepodarila! Edit
Installation in progress... => Prebieha inštalácia... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => &Posledná strana\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Povoliť, aby Windows Desktop Search &vyhľadával PDF dokumenty Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Povoliť, aby Windows zobrazoval &náhľad PDF dokumentov Edit
Light => Svetlý Edit
&Magnification: => &Zobrazenie: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Nastaviť SumatraPDF ako predvolený prehliadač PDF súborov? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Nastaviť SumatraPDF ako predvolený PDF prehliadač Edit
Man&ga Mode => Man&ga mód Edit
&Manual => &Príručka Edit
&Match case => &Podľa zadaných kritérií Edit
Match Case => Rozlišovať veľké/malé písmená Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi dokumenty Edit
Modified: => Upravené: Edit
New version %s is available. Download new version? => Nová verzia %s je k dispozícii. Stiahnuť novú verziu? Edit
Next Page => Ďalšia strana Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Ďalšia strana\t-> Edit
&No => &Nie Edit
No matches were found => Nenájdené podľa zodpovedajúcich kritérií Edit
No result found around line %u in file %s => Nenájdené žiadne výsledky na riadku %u v súbore %s Edit
No synchronization file found => Súbor synchronizácie nenájdený Edit
No synchronization info at this position => Chýba informácia o synchronizácii Edit
&No, thanks => &Nie, ďakujem Edit
Number of Pages: => Počet strán: Edit
&Odd pages only => &Tlačiť iba nepárne strany Edit
(of %d) => (z %d) Edit
OK => Nastaviť Edit
previous: V poriadku
Open => Otvoriť Edit
Open &in PDF-XChange => Otvoriť v programe PDF-XChange Edit
Open a document... => Otvoriť dokument... Edit
&Open Document => &Otvoriť dokument Edit
Open in %s => Otvoriť v %s Edit
Open in &Adobe Reader => Otvoriť v programe &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Otvoriť v programe &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Otvoriť v programe Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Otvoriť v programe Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => &Otvoriť...\tCtrl+O Edit
&Options => &Možnosti Edit
&Options... => &Možnosti... Edit
P&roperties => &Vlastnosti Edit
P&roperties\tCtrl+D => V&lastnosti...\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => St&rana...\tCtrl+G Edit
Page: => Strana: Edit
(page %s) => (strana %s) Edit
Page %s => Strana %s Edit
Page number %u inexistant => Číslo strany %u neexistuje Edit
Page scaling => Mierka strany Edit
Page Size: => Veľkosť strany: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc dokumenty Edit
&Password: => &Heslo: Edit
PDF Document => PDF Dokument Edit
PDF documents => PDF dokumenty Edit
PDF Optimizations: => PDF Optimalizácia: Edit
PDF Producer: => Vytvorené v: Edit
PDF Version: => PDF Verzia: Edit
&Pin Document => &Pripnúť dokument Edit
Please close %s to proceed! => Prosím zatvorte %s pre pokračovanie! Edit
Please wait - rendering... => Prosím počkajte - zobrazovanie... Edit
Postscript documents => Postscript dokumenty Edit
Pr&esentation\tF5 => Pr&ezentácia\tCtrl+L Edit
Previous Page => Predchádzajúca strana Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => &Predchádzajúca strana\t<- Edit
Print => Tlač Edit
Print range => Rozsah tlače Edit
&Print... => &Tlač... Edit
&Print... (denied) => &Tlač... (odmietnutá) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Tlačiť...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Tlačiareň s uvedeným názvom neexistuje. Edit
printing document => prebieha tlač dokumentu Edit
Printing in progress. => Prebieha tlač... Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Prebieha tlač. Prerušiť a ukončiť tlač? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Prebieha tlač. Prerušiť a začať znova? Edit
Printing page %d of %d... => Tlač strany %d z %d... Edit
Printing problem. => Problém pri tlači. Edit
Re&name...\tF2 => Preme&novať...\tF2 Edit
Remember &opened files => Zapamätať si &otvorené súbory Edit
&Remember the password for this document => &Zapamätať si heslo pre tento dokument Edit
&Remember these settings for each document => &Zapamätať si tieto nastavenia pre každý dokument Edit
&Remove Document => &Odobrať dokument Edit
Remove from favorites => Odobrať z obľúbených položiek Edit
Remove page %s from favorites => Odobrať stranu %s z obľúbených položiek Edit
Rename To => Premenovať na Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Otočiť &vľavo\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Otočiť vpravo\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Uložiť ako Edit
&Save As... => &Uložiť ako... Edit
&Save As...\tCtrl+S => Uložiť ako...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Uložiť z&ástupcu...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Vyhľadáva sa %d z/zo %d... Edit
Select &All => Vybrať &všetko Edit
Select &All\tCtrl+A => Vybrať &všetko\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Označiť obsah s "Ctrl + ľavé tlačidlo myši" Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Vyberte adresár, kde sa má SumatraPDF nainštalovať: Edit
Selection: => Výber: Edit
Send by &E-mail... => Odoslať &e-mailom... Edit
Set inverse search command-line => Nastaviť inverzné vyhľadávanie Edit
&Settings => &Nastavenia Edit
Show &Pages Continuously => Zobraziť &strany priebežne Edit
Show &Toolbar\tF8 => Zobraziť &panel nástrojov Edit
Show Favorites => Zobraziť obľúbené položky Edit
Show frequently read => Zobraziť často čítané dokumenty Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Zobraziť bočný panel &záložiek, pokiaľ je dostupný Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Zmenšiť strany na tlačiteľnú plochu (ak je to potrebné) Edit
Single Page => Jedna strana Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Jedna strana\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Preskočiť túto verziu Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Ospravedlňujeme sa, nemalo sa to stať.\n\nAk nám chcete pomôcť vyriešiť príčinu tohto zlyhania programu, stlačte tlačidlo 'Storno'. Edit
Source file %s has no synchronization point => Zdrojový súbor %s nemá synchronizačný bod Edit
Start SumatraPDF => Spustiť SumatraPDF Edit
Subject: => Predmet: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s inštalátor Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s odinštalátor Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF - zrútenie programu Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => Program SumatraPDF bol odinštalovaný. Edit
SumatraPDF installation not found. => Inštalácia programu SumatraPDF nebola nájdená. Edit
previous: Inštalácia programu SumatraPDF nebola nájdená
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF je váš predvolený prehliadač PDF súborov Edit
SumatraPDF Options => Nastavenia SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF by teraz mala byť vaším predvoleným prehliadačom PDF súborov Edit
SumatraPDF Update => Aktualizácia SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Synchronizačný súbor nie je možné otvoriť Edit
Tagged PDF => Označený PDF Edit
Text documents => Textové dokumenty Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Dakujeme, že ste sa rozhodli pre SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Ďakujeme! SumatraPDF bol nainštalovaný. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Inštalačný súbor je poškodený. Prosím stiahnite si ho ešte raz. \nOspravedlňujeme sa za ťažkosti! Edit
&Theme => &Téma Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Tento dokument používa nepodporované funkcie (%s) a týmto sa nemusí vykresliť správne Edit
Title: => Názov: Edit
Uninstall SumatraPDF => Odinštalovanie SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Odinštalovanie sa nepodarilo Edit
Uninstallation in progress... => Prebieha odinštalovanie... Edit
Unknown source file (%s) => Neznámy zdrojový súbor (%s) Edit
Use &tabs => Povoliť &záložky Edit
&Use original page sizes => Použiť originálne veľkosti strán Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Použi SumatraPDF ako &predvolený PDF prehliadač Edit
View => Zobraziť Edit
&View => &Zobraziť Edit
Visit &Website => &Navštíviť webovú stránku Edit
Warning => Upozornenie Edit
&Window => &Okno Edit
XPS documents => XPS dokumenty Edit
&Yes => &Áno Edit
You have the latest version. => Používate najnovšiu verziu. Edit
You have version %s => Používate verziu %s Edit
Zoom => Zmeniť veľkosť Edit
&Zoom => &Zväčšenie Edit
Zoom factor => Veľkosť zobrazenia Edit
Zoom In => Zväčšiť Edit
Zoom Out => Zmenšiť Edit

29 unused strings:

%s of %s => %s z %s
Book&marks\tF12 => Záložky\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Nie je možné vytvoriť dočasný adresár
Couldn't install browser plugin => Nie je možné nainštalovať plugin do prehliadača
Couldn't obtain temporary directory => Požiadavka na dočasný adresár bola neúspešná
Couldn't remove the shortcut => Nie je možné odstrániť odkaz
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Chyba: Nie je možné spustiť SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Chyba: Program SumatraPDF nebol nájdený!
Error: The document couldn't be downloaded! => Chyba: Stiahnutie súboru sa nepodarilo!
F&ullscreen\tCtrl+L => &Na celú obrazovku\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => &Na celú obrazovku\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Kopírovanie odinštalátora do dočasného adresára bolo neúspešné
Failed to create a shortcut => Vytvorenie odkazu bolo neúspešné
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Inštaluj PDF pluginy pre &prehliadače Firefox, Chrome a Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Ponechať PDF plugin prehliadača nainštalovaný (už nie je podporovaný)
Loading file %s... => Načítavanie súboru %s...
Opening document in SumatraPDF... => Otvárať dokument v SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&ezentácia\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Vytlač ako &obrázok (vyžaduje viac pamäte)
Replace document &colors with Windows color scheme => &Farby dokumentu nahradiť farebnou schémou systému Windows
Selekcja:
Show &Bookmarks => Zobraziť &Záložky
Show &pages continuously => Zobraziť &strany priebežne
Show &Toolbar => Zobraziť &panel nástrojov
Some files to be installed are damaged or missing => Niektoré inštalačné súbory sú poškodené alebo chýbajú
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk