Home : SumatraPDF : Polish translations Not logged in. Log in with Twitter

0 untranslated out of 335 total strings
Progress:
100%

%s installation not found. => Nie znaleziono instalacji %s. Edit
&About => &O SumatraPDF Edit
About SumatraPDF => O SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Rozmiar rzeczywisty\tCtrl+1 Edit
previous: Rozmiar &rzeczywisty\tCtrl+1
Add child => Dodaj potomka Edit
Add Favorite => Dodaj do ulubionych Edit
Add page %s to favorites => Dodaj stronę %s do ulubionych Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Dodaj stronę %s do ulubionych pod (opcjonalną) nazwą: Edit
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Dodaj stronę %s do ulubionych\tCtrl+B Edit
Add PDF as a child => Dodaj PDF jako potomka Edit
Add PDF as a sibling => Dodaj PDF jako rodzeństwo Edit
Add sibling => Dodaj rodzeństwo Edit
Add to favorites => Dodaj do ulubionych Edit
Advanced => Zaawansowane Edit
&Advanced Options... => Opcje &zaawansowane... Edit
previous: Opcje zaawansowane...
previous: &Opcje zaawansowane...
previous: Opcje zaawansowane...
All files => Wszystkie pliki Edit
&All selected pages => &Zaznaczone strony Edit
All supported documents => Wszystkie obsługiwane pliki Edit
Annotations => Adnotacje Edit
Application: => Program: Edit
Are you sure you want to uninstall %s? => Czy na pewno chcesz odinstalować %s? Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Czy na pewno chcesz usunąć SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Skojarzyć z plikami PDF? Edit
Attachment: %s => Załącznik: %s Edit
Author: => Autor: Edit
Automatic => Automatycznie Edit
Automatically check for &updates => &Szukaj aktualizacji automatycznie Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => &Wstecz\tAlt+W lewo Edit
Book View => Widok odczytu Edit
&Book View\tCtrl+8 => Widok o&dczytu\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Wstaw zakładkę do strony %s z %s Edit
Bookmark Shortcuts => Zakładki Edit
Bookmarks => Zakładki Edit
Bytes => bajtów Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Nie można połączyć z Internetem (błąd %#x). Edit
Cancel => Anuluj Edit
Cannot print this file => Nie można drukować tego pliku Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Nie można rozpocząć odwrotnego wyszukiwania. Proszę sprawdzić ustawienia wiersza poleceń. Edit
Caret => Kareta Edit
Change Language => Zmień język (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [wykryto zmiany; odświeżanie] %s Edit
Check for &Updates => Szukaj &aktualizacji Edit
CHM documents => Dokumenty CHM Edit
Circle => Okrąg Edit
Close => Zamknij Edit
&Close\tCtrl+W => &Zamknij\tCtrl+W Edit
Collapse All => Zwiń wszystko Edit
previous: Zwiń wszystkie
Color => Kolor Edit
Comic books => Komiksy Edit
Compatibility => Zgodność Edit
Continuous => Pojedyncza strona - układ ciągły Edit
Continuous Book View => Widok odczytu - układ ciągły Edit
Continuous Facing => Wiele stron - układ ciągły Edit
Contribute Translation => Dodaj swoje tłumaczenie Edit
Copy &Image => Kopiuj o&braz Edit
previous: Kopiuj obraz
Copy &Link Address => Kopiuj adres z &odnośnika Edit
Copy Co&mment => Kopiuj ko&mentarz Edit
&Copy Selection => Kopiuj &zaznaczenie Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => Kopiuj &zaznaczenie\tCtrl+C Edit
copying text => kopiowanie tekstu Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Nie można kopiować tekstu (można kopiować jako obrazy) Edit
Copyright: => Prawo autorskie: Edit
Could not obtain Printer properties => Nie można uzyskać właściwości drukarki Edit
Couldn't create the installation directory => Nie można utworzyć katalogu instalacyjnego Edit
Couldn't initialize printer => Nie można zainicjować drukarki Edit
Couldn't install PDF previewer => Nie można zainstalować podglądu PDF Edit
Couldn't install PDF search filter => Nie można zainstalować filtru przeszukiwania PDF Edit
Couldn't remove installation directory => Nie można usunąć katalogu instalacyjnego Edit
Couldn't render the page => Nie można wyświetlić strony Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Nie można usunąć wtyczki do przeglądarek Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Nie można usunąć podglądu PDF Edit
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Nie można odinstalować filtru wyszukiwania Sumatry Edit
Couldn't write %s to disk => Nie można zapisać %s na dysk Edit
Create Annotation => Utwórz adnotację Edit
Created: => Utworzono: Edit
Current file => Bieżący plik Edit
Cursor position: => Pozycja kursora: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Własne powiększenie...\tCtrl+Y Edit
Dark => Ciemny Edit
Darker => Ciemniejszy Edit
Default &Layout: => &Układ domyślny: Edit
Default &Zoom: => Domyślne &powiększenie: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Domyślna przeglądarka PDF nie może być zmieniona w trybie przenośnym Edit
Denied Permissions: => Brak zezwoleń: Edit
DjVu documents => Dokumenty DjVu Edit
Document Properties => Właściwości dokumentu Edit
&Don't ask me again => &Nie pytaj więcej Edit
Download => Pobierz Edit
E&xit Fullscreen => W&yjdź z trybu pełnoekranowego Edit
previous: W&yjdź z trybu pełnoekranowego
previous: W&yjście z trybu pełnoekranowego
E&xit\tCtrl+Q => &Wyjście\tCtrl+Q Edit
Edit => Edytuj Edit
Edit Annotations => Edytuj adnotacje Edit
Edit Bookmarks => Edytuj zakładki Edit
Enter password => Podaj hasło Edit
Enter password for %s => Podaj hasło dla %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Podaj polecenie wykonywane po dwukrotnym kliknięciu pliku PDF: Edit
EPUB ebooks => Dokumenty EPUB Edit
Error loading %s => Błąd ładowania pliku %s Edit
&Even pages only => Strony &parzyste Edit
Expand All => Rozwiń wszystko Edit
previous: Rozwiń wszystkie
Export Bookmarks => Eksportuj zakładki Edit
F&avorites => &Ulubione Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => &Dalej\tAlt+W prawo Edit
F&ullscreen\tF11 => Pełny &ekran\tF11 Edit
previous: Pełny ekran\tCtrl+Shift+L
Facing => Wiele stron Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Wiele stron\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Nie można usunąć kluczy deinstalatora z rejestru Edit
Failed to register as default program on win 10 => Nie udało się zarejestrować jako domyślny program na Windows 10 Edit
Failed to rename the file! => Błąd zmiany nazwy pliku! Edit
Failed to save a file => Błąd zapisywania pliku Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Nie można wprowadzić poszerzonych informacji o rozszerzeniu pliku do rejestru Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Nie można zapisać informacji o usunięciu programu do rejestru Edit
Fast Web View => Szybkie wyświetlanie w Internecie Edit
Favorites => Ulubione Edit
FictionBook documents => Dokumenty FictionBook Edit
File: => Plik: Edit
&File => &Plik Edit
File %s not found => Nie znaleziono pliku %s Edit
File Attachment => Załącznik Edit
File Size: => Rozmiar pliku: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => &Znajdź...\tCtrl+F Edit
Find => Znajdź Edit
Find: => Znajdź: Edit
Find Next => Znajdź następny Edit
Find Previous => Znajdź poprzedni Edit
&Find what: => &Szukaj: Edit
&First Page\tHome => &Pierwsza strona\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Dopasuj do &zawartości\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Dopasuj do s&trony\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Dopasuj do sz&erokości\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Dopasuj pojedynczą stronę Edit
Fit Content => Dopasuj do zawartości strony Edit
Fit Page => Dopasuj do całej strony Edit
&Fit pages to printable area => Dopasuj strony do rozmiaru &wydruku Edit
Fit Width => Dopasuj szerokości strony Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Dopasuj szerokość i wyświetlaj strony w układzie ciągłym Edit
Fonts: => Czcionki: Edit
Formatting the book... %d pages => Formatowanie książki... %d stron Edit
Found text at page %s => Znaleziono tekst na stronie %s Edit
Found text at page %s (again) => Znaleziono tekst na stronie %s (znowu) Edit
Free Text => Dowolny tekst Edit
Frequently Read => Ostatnio otwierane Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Idź do Edit
Go to page => Przejdź do strony Edit
&Go to page: => Idź &do strony: Edit
&Help => &Pomoc Edit
Hide &Options => Ukryj &opcje Edit
previous: Ukryj &Opcje
Hide frequently read => Ukryj ostatnio otwierane Edit
previous: Ukryj ostanio otwierane
Highlight => Wyróżnienie Edit
previous: Wyróżnij
Hint: Use the F3 key for finding again => Wskazówka: użyj klawisza F3, aby szukać dalej Edit
Image files (*.%s) => Pliki graficzne (*.%s) Edit
Images => Obrazy Edit
Ink => Atrament Edit
Install SumatraPDF => Zainstaluj SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Zainstaluj SumatraPDF w &folderze: Edit
Installation failed! => Błąd instalacji! Edit
Installation in progress... => Trwa instalacja... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => &Ostatnia strona\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Wyszukiwanie z pulpitu systemu Windows ma &przeszukiwać pliki PDF Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Windows ma pokazywać &podgląd plików PDF Edit
Light => Jasny Edit
Line => Linia Edit
previous: Wiersz
&Magnification: => &Powiększenie: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Ustawić program SumatraPDF jako domyślną przeglądarkę plików PDF? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Ustaw SumatraPDF jako domyślną przeglądarkę PDF Edit
Man&ga Mode => Tryb &mangi Edit
previous: Tryb mangi
&Manual => Instrukcja o&bsługi Edit
&Match case => &Uwzględnij wielkość liter Edit
Match Case => Uwzględnij wielkość liter Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Dokumenty Mobi Edit
Modified: => Zmodyfikowano: Edit
New &window\tCtrl+N => Nowe &okno\tCtrl+N Edit
New Bookmarks => Nowe zakładki Edit
New version %s is available. Download new version? => Nowa wersja %s jest dostępna. Pobrać nową wersję? Edit
Next Page => Następna strona Edit
previous: &Następna strona
&Next Page\tRight Arrow => &Następna strona\tW prawo Edit
&No => &Nie Edit
No matches were found => Nie znaleziono wyników Edit
No result found around line %u in file %s => Nie znaleziono wyników w okolicach wiersza %u w pliku %s Edit
No synchronization file found => Nie znaleziono pliku synchronizacji Edit
No synchronization info at this position => Brak informacji o synchronizacji w tej pozycji Edit
&No, thanks => Nie, &dziękuję Edit
Number of Pages: => Liczba stron: Edit
&Odd pages only => Strony &nieparzyste Edit
(of %d) => (z %d) Edit
OK => OK Edit
Open => Otwórz Edit
Open &in PDF-XChange => Otwórz &w PDF-XChange Edit
previous: Otwórz w PDF-XChange
Open a document... => Otwórz dokument... Edit
&Open Document => &Otwórz dokument Edit
Open Embedded PDF => Otwórz osadzony PDF Edit
Open in %s => Otwórz w %s Edit
Open in &Adobe Reader => Otwórz w &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Otwórz w &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Otwórz w &Microsoft HTML Help Edit
previous: Otwórz w Microsoft HTML Help
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Otwórz w &Microsoft XPS-Viewer Edit
previous: Otwórz w Microsoft XPS-Viewer
&Open...\tCtrl+O => &Otwórz…\tCtrl+O Edit
&Options => &Opcje Edit
&Options... => &Opcje... Edit
P&roperties => &Właściwości Edit
previous: Właściwości
P&roperties\tCtrl+D => &Właściwości\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => &Strona...\tCtrl+G Edit
Page: => Strona: Edit
Page %s => Strona %s Edit
(page %s) => (strona %s) Edit
Page number %u inexistant => Brak strony o numerze %u Edit
Page scaling => Skalowanie strony Edit
Page Size: => Rozmiar strony: Edit
PalmDoc documents => Dokumenty PalmDoc Edit
&Password: => &Hasło: Edit
PDF Document => Dokument PDF Edit
PDF documents => Dokumenty PDF Edit
PDF Optimizations: => Optymalizacja PDF: Edit
PDF Producer: => Producent PDF: Edit
PDF Version: => Wersja PDF: Edit
&Pin Document => &Przypnij dokument Edit
Please close %s to proceed! => Zamknij %s, aby kontynuować! Edit
Please wait - rendering... => Proszę czekać - renderowanie... Edit
Poly Line => Polilinia Edit
Polygon => Wielokąt Edit
Postscript documents => Dokumenty PostScript Edit
previous: Dokumenty postscript
Pr&esentation\tF5 => &Prezentacja\tF5 Edit
previous: &Prezentacja\tCtrl+L
Previous Page => Poprzednia strona Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => &Poprzednia strona\tW lewo Edit
Print => Drukuj Edit
Print range => Zakres druku Edit
&Print... => &Drukuj... Edit
&Print... (denied) => &Drukuj... (odmówiono) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Drukuj...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Drukarka o podanej nazwie nie istnieje Edit
printing document => drukowanie dokumentu Edit
Printing in progress. => Trwa drukowanie. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Nadal trwa drukowanie. Przerwać i wyjść? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Nadal trwa drukowanie. Przerwać i zacząć od nowa? Edit
previous: Jeszcze trwa drukowanie. Przerwać i zacząć od nowa?
Printing page %d of %d... => Drukowanie strony %d z %d... Edit
Printing problem. => Problem z drukowaniem. Edit
Re&name...\tF2 => Zmień &nazwę...\tF2 Edit
Redact => Redaguj Edit
Remember &opened files => Pamiętaj &otwierane pliki Edit
&Remember the password for this document => Pamiętaj &hasło dla tego dokumentu Edit
&Remember these settings for each document => Pamiętaj ustawienia dla &każdego dokumentu Edit
Remove from favorites => Usuń z ulubionych Edit
&Remove From History => &Usuń z historii Edit
Remove Item => Usuń element Edit
Remove page %s from favorites => Usuń stronę %s z ulubionych Edit
Rename To => Zmień nazwę na Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Obróć w &lewo\tCtrl+Shift+Minus Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Obróć w &prawo\tCtrl+Shift+Plus Edit
Save Annotations => Zapisz adnotacje Edit
Save As => Zapisz jako Edit
&Save As... => Zapisz &jako... Edit
previous: Zapisz jako...
&Save As...\tCtrl+S => Zapisz &jako...\tCtrl+S Edit
Save Embedded File... => Zapisz osadzony plik... Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Utwórz skrót do dokumentu\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Szukanie %d z %d... Edit
Select &All => Zaznacz &wszystko Edit
previous: Zaznacz wszystko
Select &All\tCtrl+A => Zaznacz &wszystko\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Zaznacz zawartość, wciskając Ctrl i lewy przycisk myszy Edit
previous: Zaznacz zawartość wciskając Ctrl i lewy przycisk myszy
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Wybierz folder, w którym należy zainstalować program SumatraPDF: Edit
Selection: => Selekcja: Edit
Send by &E-mail... => Dołącz do wiadomości &e-mail... Edit
Set inverse search command-line => Ustaw wiersz poleceń do odwrotnego wyszukiwania Edit
&Settings => &Ustawienia Edit
Show &Bookmarks\tF12 => Pokaż za&kładki\tF12 Edit
Show &Favorites => Pokaż &ulubione Edit
Show &Pages Continuously => Wyświetlaj strony w układzie &ciągłym Edit
Show &Scrollbars => Pokaż &paski przewijania Edit
Show &Toolbar\tF8 => Pokaż pasek &narzędzi\tF8 Edit
previous: Pokaż pasek &narzędzi
Show Book&marks\tF12 => Pokaż za&kładki\tF12 Edit
Show Favorites => Pokaż ulubione Edit
Show frequently read => Pokaż często otwierane Edit
Show in &folder => Pokaż w &folderze Edit
Show Scr&ollbars => Pokaż p&aski przewijania Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Pokaż panel za&kładek, gdy są dostępne Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Zmniejsz strony do rozmiaru wydruku (w razie potrzeby) Edit
Single Page => Pojedyncza strona Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Pojedyncza strona\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Pomiń tę wersję Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Przepraszamy - to nie powinno się zdarzyć!\n\nProszę nacisnąć przycisk 'Anuluj', jeżeli chcesz pomóc nam w usunięciu tego problemu. Edit
Sort By => Sortuj według Edit
Source file %s has no synchronization point => Plik źródłowy %s nie posiada punktów synchronizacji Edit
Square => Kwadrat Edit
Squiggly => Falowanie Edit
previous: Zygzakowaty
Stamp => Pieczęć Edit
Start SumatraPDF => Uruchom SumatraPDF Edit
Strike Out => Skreślenie Edit
previous: Skreślony
Subject: => Temat: Edit
SumatraPDF %s Installer => Instalator SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Usuń SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF uległ awarii Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => Program SumatraPDF został usunięty. Edit
SumatraPDF installation not found. => Program SumatraPDF nie został znaleziony. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF jest domyślną przeglądarką PDF Edit
SumatraPDF Options => Opcje SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF powinien być teraz domyślną przeglądarką PDF Edit
SumatraPDF Update => Aktualizacja SumatraPDF Edit
Support SumatraPDF => Wesprzyj SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Nie można otworzyć pliku synchronizacji Edit
Tag (big first) => Tag (najpierw duży) Edit
Tag (small first) => Tag (najpierw mały) Edit
Tagged PDF => Tagowany plik PDF Edit
Text => Tekst Edit
Text documents => Pliki tekstowe Edit
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => Dziękujemy za wybranie RA-MICRO PDF! Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Dziękujemy za wybór SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Program SumatraPDF został zainstalowany. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Plik instalacyjny jest uszkodzony. Pobierz go jeszcze raz.\nPrzepraszamy za kłopot. Edit
&Theme => &Motyw Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Ten dokument używa niewspieranych funkcji (%s) i może wyświetlać się niepoprawnie Edit
Title: => Tytuł: Edit
Underline => Podkreślenie Edit
Uninstall SumatraPDF => Usuń SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Usunięcie programu nie powiodło się Edit
Uninstallation in progress... => Trwa usuwanie... Edit
Unknown source file (%s) => Nieznany plik źródłowy (%s) Edit
Use &tabs => Włącz wyświetlanie &kart Edit
&Use original page sizes => Użyj &oryginalnego rozmiaru stron Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Używaj SumatraPDF jako &domyślnej przeglądarki PDF Edit
previous: Używaj SumatraPDF jako domyślnej przeglądarki PDF
View => Widok Edit
&View => &Widok Edit
Visit &Website => Odwiedź &stronę internetową Edit
Warning => Uwaga Edit
&Window => &Okno Edit
XPS documents => Pliki XPS Edit
&Yes => &Tak Edit
You have the latest version. => Masz najnowszą wersję. Edit
previous: Posiadasz najnowszą wersję.
You have version %s => Masz wersję %s. Edit
previous: Posiadasz wersję %s.
Zoom => Powiększenie Edit
&Zoom => Po&większenie Edit
Zoom factor => Współczynnik powiększenia Edit
Zoom In => Powiększ Edit
Zoom Out => Zmniejsz Edit

31 unused strings:

%s of %s => %s z %s
Book&marks\tF12 => &Zakładki\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Nie można utworzyć katalogu tymczasowego
Couldn't install browser plugin => Nie można zainstalować wtyczki do przeglądarek
Couldn't obtain temporary directory => Nie można uzyskać katalogu tymczasowego
Couldn't remove the shortcut => Nie można usunąć skrótu
Couldn't uninstall PDF search filter => Nie można usunąć filtru przeszukiwania PDF
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Błąd: nie można uruchomić SumatraPDF
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Błąd: nie znaleziono SumatraPDF
Error: The document couldn't be downloaded! => Błąd: nie można pobrać dokumentu!
F&ullscreen\tCtrl+L => Pełny ekran\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Pełny ekran\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Nie można skopiować deinstalatora do katalogu tymczasowego
Failed to create a shortcut => Błąd przy tworzeniu skrótu
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Zainstaluj &wtyczkę PDF do przeglądarek Firefox, Chrome i Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Pozostaw zainstalowaną &wtyczkę PDF do przeglądarek (już nie jest wspierana)
Loading file %s... => Wczytywanie pliku %s...
Opening document in SumatraPDF... => Otwieranie dokumentu w SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => &Prezentacja\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Wydrukuj jako &obraz (wymaga więcej pamięci)
&Remove Document => &Usuń dokument
Replace document &colors with Windows color scheme => Wymień kolory dokumentu na kolory systemowe Windows
Selekcja:
Show &Bookmarks => Pokaż &Zakładki
Show &pages continuously => Wyświetlaj strony w układzie &ciągłym
Show &Toolbar => Pokaż pasek &narzędzi
Some files to be installed are damaged or missing => Niektóre pliki instalacyjne są uszkodzone lub niedostępne
previous: Niektóre pliki instalacyjne są uszkodzone lub brakujące
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk