Home : SumatraPDF : Macedonian translations Not logged in. Log in with Twitter

6 untranslated out of 293 total strings
Progress:
97%

Dark Add a translation...
Darker Add a translation...
Failed to register as default program on win 10 Add a translation...
Light Add a translation...
&Theme Add a translation...
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly Add a translation...
&About => &За SumatraPDF... Edit
About SumatraPDF => За SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Реална големина\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Додај омилен Edit
previous: Додади омилен
Add page %s to favorites => Додај страница %s во омилени Edit
previous: Додади страница %s во омилени
Add page %s to favorites with (optional) name: => Додај страница %s во омилени со име по избор: Edit
previous: Додади страница %s во омилени со име по избор:
Add to favorites => Додај во омилени Edit
previous: Додади во омилени
Advanced => Напредни Edit
&Advanced Options... => &Напредни oпции... Edit
All files => Сите датотеки Edit
&All selected pages => &Сите означени страници Edit
All supported documents => Сите поддражни документи Edit
Application: => Апликација: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Дали сте сигурни дека сакате да го избришете SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Да управувам со PDF-датотеки? Edit
Attachment: %s => Прилог: %s Edit
Author: => Автор: Edit
Automatic => Автоматски Edit
Automatically check for &updates => Проверувај за &надградби автоматски Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => Назад\tAlt+Left Arrow Edit
Book View => Книга Edit
&Book View\tCtrl+8 => Книга\tCtrl+8 Edit
Book&marks\tF12 => Обележувачи\tF12 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Кратенки од обележувачи за страница %s од %s Edit
Bookmark Shortcuts => Кратенки од обележувачи Edit
Bookmarks => Обележувачи Edit
Bytes => бајти Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Не можам да се поврзам на Интернет (грешка %#x). Edit
Cancel => Откажи Edit
Cannot print this file => Не можам да ја печатам оваа датотека Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Не можам да започнам со обратното пребарување. Провери ја командната линија во поставувањата. Edit
Change Language => Смени јазик (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Забележав промени; освежувам...] %s Edit
Check for &Updates => &Провери за надградби Edit
CHM documents => CHM-документи Edit
Close => Затвори Edit
&Close\tCtrl+W => &Затвори\tCtrl+W Edit
Comic books => Стрипови Edit
Compatibility => Компатибилност Edit
Continuous => Непрекинат поглед Edit
Continuous Book View => Книга со непрекинат поглед Edit
Continuous Facing => Непрекинат поглед со две страници Edit
Contribute Translation => Учествувај во преведувањето на оваа апликација Edit
Copy &Image => Копирај &слика Edit
Copy &Link Address => Копирај ја адресата на &врската Edit
Copy Co&mment => Копирај коментар Edit
&Copy Selection => &Копирај селекција Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => Копирај селекција\tCtrl+C Edit
copying text => копирам текст Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Копирањето на текстот беше одбиено (копирање само во вид на слика) Edit
Copyright: => Авторско право: Edit
Could not obtain Printer properties => Не можам да дојдам до својствата на печатачот Edit
Couldn't create temporary directory => Не можам да создадам привремена папка Edit
Couldn't create the installation directory => Не можам да ја создадам папката за инсталација Edit
Couldn't initialize printer => Не можам да го подготвам печатачот Edit
Couldn't install PDF previewer => Не можам да инсталирам прикажувачот на PDF Edit
previous: Не можам да инсталирам прегледувач на PDF
Couldn't install PDF search filter => Не можам да инсталирам филтер за пребарување на PDF Edit
Couldn't obtain temporary directory => Не можам да пристапам до привремената папка Edit
Couldn't remove installation directory => Не можам да ја избришам инсталационата папка Edit
Couldn't remove the shortcut => Не можам да ја избришам кратенката Edit
previous: Не успеав да ја избришам кратенката
Couldn't render the page => Не можам да ја прикажам страницата Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Не можам да го избришам додатокот за прелистувачи Edit
previous: Не можев да го избришам додатокот за прелистувачи
Couldn't uninstall PDF previewer => Не можам да го избришам прикажувачот на PDF Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => Не можам да го избришам филтерот за пребарување на PDF Edit
Couldn't write %s to disk => Не можам да ја снимам %s на диск Edit
previous: Не можев да ја запишам %s на дискот
previous: Не можам да ја запишам %s на диск
Created: => Создадено на: Edit
Current file => Активна датотека Edit
Cursor position: => Местоположба на покажувач: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Зумирање по избор...\tCtrl+Y Edit
Default &Layout: => &Основен поглед: Edit
Default &Zoom: => Основно &зумирање: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Основниот читач на PDF не може да работи во мобилен режим Edit
Denied Permissions: => Одбиени привилегии: Edit
DjVu documents => DjVu-документи Edit
Document Properties => Својства на документ Edit
&Don't ask me again => Не ме прашувај повторно Edit
Download => Преземи Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Излези\tCtrl+Q Edit
Enter password => Внеси лозинка Edit
Enter password for %s => Внеси лозинка за %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Внесете команда, за да се извршува при секое двојно кликнунвање на PDF-документот: Edit
EPUB ebooks => EPUB-е-книги Edit
Error loading %s => Грешка при вчитување %s Edit
&Even pages only => Само &парни страници Edit
F&avorites => Омилени Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Напред\tAlt+Right Arrow Edit
F&ullscreen\tF11 => На цел екран\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Две страници Edit
&Facing\tCtrl+7 => Две страници\tCtrl+7 Edit
Failed to copy uninstaller to temp directory => Не успеав да го ископирам деинсталаторот во привремената папка Edit
Failed to create a shortcut => Не успеав да создадам кратенка Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Не успеав да ги избришам регистарските клучеви на деинсталаторот Edit
Failed to rename the file! => Не успеав да ја преименувам датотеката! Edit
previous: Не успеав да го сменам името на датотеката!
Failed to save a file => Зачувување на PDF-документот не успеа Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Не успеав да ги запишам информациите за типови на датотеки во регистарот Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Не успеав да ги запишам информациите за деинсталаторот во регистарот Edit
Fast Web View => Брз веб-преглед Edit
Favorites => Омилени Edit
FictionBook documents => Документи на FictionBook Edit
&File => &Датотека Edit
File: => Датотека: Edit
File %s not found => Датотеката %s не е најдена Edit
File Size: => Големина на датотека: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Најди...\tCtrl+F Edit
Find: => Најди: Edit
Find => Најди Edit
Find Next => Најди следно Edit
Find Previous => Најди претходно Edit
&Find what: => &Најди што: Edit
&First Page\tHome => Прва страница\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Прилагоди на &содржина\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Прилагоди на &страница\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Прилагоди на &ширина\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Прилагоди на поединечна страница Edit
Fit Content => Прилагоди на содржина Edit
Fit Page => Прилагоди на страница Edit
&Fit pages to printable area => &Прилагоди страници на зона за печатење Edit
Fit Width => Прилагоди на ширина Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Прилагоди на широчина и прикажи страници непрекинато Edit
Fonts: => Букви: Edit
Formatting the book... %d pages => Ја форматирам книгата... %d страници Edit
Found text at page %s => Пронајдов текст на страница %s Edit
Found text at page %s (again) => Пронајдов текст на страница %s (повторно) Edit
Frequently Read => Често читани Edit
GB => GB Edit
&Go To => П&ојди на Edit
&Go to page: => &Појди на страница: Edit
Go to page => Појди на страница Edit
&Help => &Помош Edit
Hide &Options => Скриј &опции Edit
Hide frequently read => Сокриј често читани Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Совет: За повторно пребарување користете F3 од тастатурата Edit
Image files (*.%s) => Слики (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Инсталирај SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Инсталирај SumatraPDF во &папка: Edit
previous: Инсталирај SumatraPDF во &folder:
Installation failed! => Инсталирањето не успеа! Edit
Installation in progress... => Инсталирањето е во тек... Edit
KB => KB Edit
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Задржи го додатокот за PDF за &прелистувачи (не е повеќе поддржан) Edit
&Last Page\tEnd => Последна страница\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Дозволи Windows Desktop Search да пребарува низ PDF-документи Edit
previous: Дозволи Windows Desktop Search да пребарува низ документи од тип PDF
Let Windows show &previews of PDF documents => Дозволи Windows да прикажува слики за PDF-документи Edit
previous: Дозволи Windows да прикажува слики за документи од тип PDF
&Magnification: => &Зголемување Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Дали да ја направам SumatraPDF основна апликација за PDF-датотеки? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Направи ја SumatraPDF основен читач на PDF Edit
Man&ga Mode => Режим за Man&ga Edit
&Manual => Прирачник за употреба Edit
&Match case => &Разликувај мали и големи букви Edit
Match Case => Разликувај мали и големи букви Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi-документи Edit
Modified: => Изменето на: Edit
New version %s is available. Download new version? => Нова верзија %s е достапна. Сакате да ја преземам? Edit
Next Page => Следна страница Edit
&Next Page\tRight Arrow => Следна страница\t-> Edit
&No => &Не Edit
No matches were found => Не се пронајдени совпаѓања Edit
No result found around line %u in file %s => Не најдов резултати околу линијата %u во датотеката %s Edit
No synchronization file found => Не најдов синхронизациска датотека Edit
No synchronization info at this position => Нема информации за синхронизација на оваа позиција Edit
&No, thanks => &Не, благодарам Edit
Number of Pages: => Број на страници: Edit
&Odd pages only => Само &непарни страници Edit
(of %d) => (од %d) Edit
OK => Во ред Edit
Open => Отвори Edit
Open &in PDF-XChange => Отвори со PDF-XChange Edit
Open a document... => Отвори документ... Edit
&Open Document => Отвори документ Edit
Open in %s => Отвори во %s Edit
Open in &Adobe Reader => Отвори со &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Отвори со &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Отвори со Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Отвори со Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => &Отвори...\tCtrl+O Edit
&Options => &Опции Edit
&Options... => &Опции... Edit
P&roperties => &Својства Edit
P&roperties\tCtrl+D => С&војства...\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Страница...\tCtrl+G Edit
Page: => Страница: Edit
(page %s) => (страница %s) Edit
Page %s => страница %s Edit
Page number %u inexistant => Страница со број %u не постои Edit
Page scaling => Размер на страница Edit
Page Size: => Големина на страница: Edit
PalmDoc documents => документи на PalmDoc Edit
&Password: => &Лозинка: Edit
PDF Document => PDF-документ Edit
PDF documents => PDF-документи Edit
PDF Optimizations: => Оптимизации за PDF: Edit
PDF Producer: => PDF-генератор: Edit
PDF Version: => Верзија на PDF: Edit
&Pin Document => Закачи документ Edit
Please close %s to proceed! => Ве молам затворете го %s, за да продолжите! Edit
Please wait - rendering... => Ве молам почекајте - создавам приказ... Edit
Postscript documents => Postscript-документи Edit
Pr&esentation\tF5 => Презентација\tCtrl+L Edit
Previous Page => Претходна страница Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Претходна страница\t<- Edit
Print => Печати Edit
Print range => Опсег за печатење Edit
&Print... => &Печати... Edit
&Print... (denied) => &Печати... (denied) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Печати...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Не постои печатач со зададеното име Edit
printing document => печатам документ Edit
Printing in progress. => Печатењето е во тек. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Печатењето е сè уште во тек. Да го поништам и прекинам? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Печатењето трае сè уште. Да го запрам и да почнам одново? Edit
Printing page %d of %d... => Печатење на страница %d од %d... Edit
Printing problem. => Проблем при печатење. Edit
Re&name...\tF2 => Преименувај... \tF2 Edit
Remember &opened files => Запомни ги &отворените датотеки Edit
&Remember the password for this document => &Запомни ја лозинката за овој документ Edit
&Remember these settings for each document => &Запомни ги овие поставувања за секој документ Edit
&Remove Document => Отстрани документ Edit
Remove from favorites => Отстрани од омилени Edit
Remove page %s from favorites => Отстрани страница %s од омилени Edit
Rename To => Преименувај во Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Ротирај на лево\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Ротирај на десно\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Зачувај како Edit
&Save As... => &Зачувај како... Edit
&Save As...\tCtrl+S => &Зачувај како...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Зачувај &кратенка...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Пребарувам %d од %d страници... Edit
Select &All => Избери сè Edit
Select &All\tCtrl+A => Избери сè\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Селектирај со Ctrl и левото копче на глувчето Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Изберете ја папката каде што треба да се инсталира SumatraPDF: Edit
Selection: => Селекција: Edit
Send by &E-mail... => Испрати по &е-пошта... Edit
Set inverse search command-line => Активирај инверзно пребарување Edit
&Settings => &Поставувања Edit
Show &Bookmarks => Прикажи &обележувачи Edit
Show &Pages Continuously => Прикажувај страници непрекинато Edit
Show &Toolbar\tF8 => Прикажи алатник Edit
Show Favorites => Прикажи омилени Edit
Show frequently read => Прикажи често читани Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Прикажи го алатникот со &обележувачи кога е достапен Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Намали страници според зона за печатење (ако е потребно) Edit
Single Page => Една страница Edit
&Single Page\tCtrl+6 => Единечна страница\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Прескокни ја оваа верзија Edit
Some files to be installed are damaged or missing => Некои од датотеките што треба да се инсталираат се оштетени или недостасуваат Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Извинете, ова не требаше да се случи!\n\nДоколку сакате да ни помогнете да го отстраниме овој проблем, Ве молам изберете 'Откажи'. Edit
Source file %s has no synchronization point => Изворната датотека %s нема синхронизациска точка Edit
Start SumatraPDF => Стартувај SumatraPDF Edit
previous: Отвори SumatraPDF
Subject: => Предмет: Edit
SumatraPDF %s Installer => Инсталација на SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Деинсталација на SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF се сруши Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF е избришан. Edit
SumatraPDF installation not found. => Не најдов инсталации на SumatraPDF. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF е Вашиот основен читач на PDF Edit
SumatraPDF Options => Поставувања на SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => Сега SumatraPDF би требало да е Вашиот основен читач на PDF Edit
SumatraPDF Update => Надградување на SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Синхронизациската датотека не може да се отвори Edit
Tagged PDF => Означен PDF Edit
Text documents => Текстуални документи Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Ви благодарам што го одбравте SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Ви благодарам! SumatraPDF е успешно инсталиран. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Датотеката за инсталирање е расипана. Ве молам преземете ја повторно.\nИзвинете на незгодата! Edit
Title: => Наслов: Edit
Uninstall SumatraPDF => Избриши SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Бришењето не успеа Edit
Uninstallation in progress... => Бришењето е во тек... Edit
Unknown source file (%s) => Непозната изворна датотека (%s) Edit
Use &tabs => Користи &табови Edit
&Use original page sizes => &Користи оригинални димензии на страници Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Користи го SumatraPDF како &основен читач на PDF Edit
View => Поглед Edit
&View => &Поглед Edit
Visit &Website => Посети веб-сајт Edit
Warning => Предупредување Edit
&Window => &Прозорец Edit
XPS documents => XPS-документи Edit
&Yes => &Да Edit
You have the latest version. => Ја имате најновата верзија. Edit
You have version %s => Ја имате верзијата %s Edit
Zoom => Зумирање Edit
&Zoom => &Зумирање Edit
Zoom factor => Степен на зумирање Edit
Zoom In => Зголеми Edit
Zoom Out => Намали Edit

18 unused strings:

%s of %s => %s од %s
Couldn't install browser plugin => Не можам да го инсталирам додатокот за прелистувачи
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Грешка: SumatraPDF не може да се изврши!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Грешка: SumatraPDF не постои!
Error: The document couldn't be downloaded! => Грешка: Документот не може да се преземе!
F&ullscreen\tCtrl+L => На цел екран\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => На цел екран\tCtrl+Shift+L
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Инсталирај додаток за PDF во Firefox, Chrome и Opera
Loading file %s... => Ја вчитувам датотеката %s...
Opening document in SumatraPDF... => Го отворам документот во SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Презентација\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Печати како слика (бара повеќе меморија)
Replace document &colors with Windows color scheme => Замени ги &боите во документот со палетата на Windows
Selekcja:
Show &pages continuously => Прикажувај страници непрекинато
Show &Toolbar => Прикажи алатник
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk