Home : SumatraPDF : Macedonian translations Not logged in. Log in with Twitter

59 untranslated out of 335 total strings
Progress:
82%

%s installation not found. Add a translation...
Add child Add a translation...
Add page %s to favorites\tCtrl+B Add a translation...
Add PDF as a child Add a translation...
Add PDF as a sibling Add a translation...
Add sibling Add a translation...
Annotations Add a translation...
Are you sure you want to uninstall %s? Add a translation...
Caret Add a translation...
Circle Add a translation...
Collapse All Add a translation...
Color Add a translation...
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation...
Create Annotation Add a translation...
Dark Add a translation...
Darker Add a translation...
E&xit Fullscreen Add a translation...
Edit Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Edit Bookmarks Add a translation...
Expand All Add a translation...
Export Bookmarks Add a translation...
Failed to register as default program on win 10 Add a translation...
File Attachment Add a translation...
Free Text Add a translation...
Highlight Add a translation...
Images Add a translation...
Ink Add a translation...
Light Add a translation...
Line Add a translation...
New &window\tCtrl+N Add a translation...
New Bookmarks Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Polygon Add a translation...
Redact Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
Remove Item Add a translation...
Save Annotations Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation...
Show &Favorites Add a translation...
Show &Scrollbars Add a translation...
Show Book&marks\tF12 Add a translation...
Show in &folder Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
Sort By Add a translation...
Square Add a translation...
Squiggly Add a translation...
Stamp Add a translation...
Strike Out Add a translation...
Support SumatraPDF Add a translation...
Tag (big first) Add a translation...
Tag (small first) Add a translation...
Text Add a translation...
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! Add a translation...
&Theme Add a translation...
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly Add a translation...
Underline Add a translation...
&About => &За SumatraPDF... Edit
About SumatraPDF => За SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Реална големина\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Додај омилен Edit
previous: Додади омилен
Add page %s to favorites => Додај страница %s во омилени Edit
previous: Додади страница %s во омилени
Add page %s to favorites with (optional) name: => Додај страница %s во омилени со име по избор: Edit
previous: Додади страница %s во омилени со име по избор:
Add to favorites => Додај во омилени Edit
previous: Додади во омилени
Advanced => Напредни Edit
&Advanced Options... => &Напредни oпции... Edit
All files => Сите датотеки Edit
&All selected pages => &Сите означени страници Edit
All supported documents => Сите поддражни документи Edit
Application: => Апликација: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Дали сте сигурни дека сакате да го избришете SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Да управувам со PDF-датотеки? Edit
Attachment: %s => Прилог: %s Edit
Author: => Автор: Edit
Automatic => Автоматски Edit
Automatically check for &updates => Проверувај за &надградби автоматски Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => Назад\tAlt+Left Arrow Edit
Book View => Книга Edit
&Book View\tCtrl+8 => Книга\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Кратенки од обележувачи за страница %s од %s Edit
Bookmark Shortcuts => Кратенки од обележувачи Edit
Bookmarks => Обележувачи Edit
Bytes => бајти Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Не можам да се поврзам на Интернет (грешка %#x). Edit
Cancel => Откажи Edit
Cannot print this file => Не можам да ја печатам оваа датотека Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Не можам да започнам со обратното пребарување. Провери ја командната линија во поставувањата. Edit
Change Language => Смени јазик (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Забележав промени; освежувам...] %s Edit
Check for &Updates => &Провери за надградби Edit
CHM documents => CHM-документи Edit
Close => Затвори Edit
&Close\tCtrl+W => &Затвори\tCtrl+W Edit
Comic books => Стрипови Edit
Compatibility => Компатибилност Edit
Continuous => Непрекинат поглед Edit
Continuous Book View => Книга со непрекинат поглед Edit
Continuous Facing => Непрекинат поглед со две страници Edit
Contribute Translation => Учествувај во преведувањето на оваа апликација Edit
Copy &Image => Копирај &слика Edit
Copy &Link Address => Копирај ја адресата на &врската Edit
Copy Co&mment => Копирај коментар Edit
&Copy Selection => &Копирај селекција Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => Копирај селекција\tCtrl+C Edit
copying text => копирам текст Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Копирањето на текстот беше одбиено (копирање само во вид на слика) Edit
Copyright: => Авторско право: Edit
Could not obtain Printer properties => Не можам да дојдам до својствата на печатачот Edit
Couldn't create the installation directory => Не можам да ја создадам папката за инсталација Edit
Couldn't initialize printer => Не можам да го подготвам печатачот Edit
Couldn't install PDF previewer => Не можам да инсталирам прикажувачот на PDF Edit
previous: Не можам да инсталирам прегледувач на PDF
Couldn't install PDF search filter => Не можам да инсталирам филтер за пребарување на PDF Edit
Couldn't remove installation directory => Не можам да ја избришам инсталационата папка Edit
Couldn't render the page => Не можам да ја прикажам страницата Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Не можам да го избришам додатокот за прелистувачи Edit
previous: Не можев да го избришам додатокот за прелистувачи
Couldn't uninstall PDF previewer => Не можам да го избришам прикажувачот на PDF Edit
Couldn't write %s to disk => Не можам да ја снимам %s на диск Edit
previous: Не можев да ја запишам %s на дискот
previous: Не можам да ја запишам %s на диск
Created: => Создадено на: Edit
Current file => Активна датотека Edit
Cursor position: => Местоположба на покажувач: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Зумирање по избор...\tCtrl+Y Edit
Default &Layout: => &Основен поглед: Edit
Default &Zoom: => Основно &зумирање: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Основниот читач на PDF не може да работи во мобилен режим Edit
Denied Permissions: => Одбиени привилегии: Edit
DjVu documents => DjVu-документи Edit
Document Properties => Својства на документ Edit
&Don't ask me again => Не ме прашувај повторно Edit
Download => Преземи Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Излези\tCtrl+Q Edit
Enter password => Внеси лозинка Edit
Enter password for %s => Внеси лозинка за %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Внесете команда, за да се извршува при секое двојно кликнунвање на PDF-документот: Edit
EPUB ebooks => EPUB-е-книги Edit
Error loading %s => Грешка при вчитување %s Edit
&Even pages only => Само &парни страници Edit
F&avorites => Омилени Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Напред\tAlt+Right Arrow Edit
F&ullscreen\tF11 => На цел екран\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Две страници Edit
&Facing\tCtrl+7 => Две страници\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Не успеав да ги избришам регистарските клучеви на деинсталаторот Edit
Failed to rename the file! => Не успеав да ја преименувам датотеката! Edit
previous: Не успеав да го сменам името на датотеката!
Failed to save a file => Зачувување на PDF-документот не успеа Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Не успеав да ги запишам информациите за типови на датотеки во регистарот Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Не успеав да ги запишам информациите за деинсталаторот во регистарот Edit
Fast Web View => Брз веб-преглед Edit
Favorites => Омилени Edit
FictionBook documents => Документи на FictionBook Edit
&File => &Датотека Edit
File: => Датотека: Edit
File %s not found => Датотеката %s не е најдена Edit
File Size: => Големина на датотека: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Најди...\tCtrl+F Edit
Find: => Најди: Edit
Find => Најди Edit
Find Next => Најди следно Edit
Find Previous => Најди претходно Edit
&Find what: => &Најди што: Edit
&First Page\tHome => Прва страница\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Прилагоди на &содржина\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Прилагоди на &страница\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Прилагоди на &ширина\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Прилагоди на поединечна страница Edit
Fit Content => Прилагоди на содржина Edit
Fit Page => Прилагоди на страница Edit
&Fit pages to printable area => &Прилагоди страници на зона за печатење Edit
Fit Width => Прилагоди на ширина Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Прилагоди на широчина и прикажи страници непрекинато Edit
Fonts: => Букви: Edit
Formatting the book... %d pages => Ја форматирам книгата... %d страници Edit
Found text at page %s => Пронајдов текст на страница %s Edit
Found text at page %s (again) => Пронајдов текст на страница %s (повторно) Edit
Frequently Read => Често читани Edit
GB => GB Edit
&Go To => П&ојди на Edit
&Go to page: => &Појди на страница: Edit
Go to page => Појди на страница Edit
&Help => &Помош Edit
Hide &Options => Скриј &опции Edit
Hide frequently read => Сокриј често читани Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Совет: За повторно пребарување користете F3 од тастатурата Edit
Image files (*.%s) => Слики (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Инсталирај SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Инсталирај SumatraPDF во &папка: Edit
previous: Инсталирај SumatraPDF во &folder:
Installation failed! => Инсталирањето не успеа! Edit
Installation in progress... => Инсталирањето е во тек... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => Последна страница\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Дозволи Windows Desktop Search да пребарува низ PDF-документи Edit
previous: Дозволи Windows Desktop Search да пребарува низ документи од тип PDF
Let Windows show &previews of PDF documents => Дозволи Windows да прикажува слики за PDF-документи Edit
previous: Дозволи Windows да прикажува слики за документи од тип PDF
&Magnification: => &Зголемување Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Дали да ја направам SumatraPDF основна апликација за PDF-датотеки? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Направи ја SumatraPDF основен читач на PDF Edit
Man&ga Mode => Режим за Man&ga Edit
&Manual => Прирачник за употреба Edit
Match Case => Разликувај мали и големи букви Edit
&Match case => &Разликувај мали и големи букви Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi-документи Edit
Modified: => Изменето на: Edit
New version %s is available. Download new version? => Нова верзија %s е достапна. Сакате да ја преземам? Edit
Next Page => Следна страница Edit
&Next Page\tRight Arrow => Следна страница\t-> Edit
&No => &Не Edit
No matches were found => Не се пронајдени совпаѓања Edit
No result found around line %u in file %s => Не најдов резултати околу линијата %u во датотеката %s Edit
No synchronization file found => Не најдов синхронизациска датотека Edit
No synchronization info at this position => Нема информации за синхронизација на оваа позиција Edit
&No, thanks => &Не, благодарам Edit
Number of Pages: => Број на страници: Edit
&Odd pages only => Само &непарни страници Edit
(of %d) => (од %d) Edit
OK => Во ред Edit
Open => Отвори Edit
Open &in PDF-XChange => Отвори со PDF-XChange Edit
Open a document... => Отвори документ... Edit
&Open Document => Отвори документ Edit
Open in %s => Отвори во %s Edit
Open in &Adobe Reader => Отвори со &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Отвори со &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Отвори со Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Отвори со Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => &Отвори...\tCtrl+O Edit
&Options => &Опции Edit
&Options... => &Опции... Edit
P&roperties => &Својства Edit
P&roperties\tCtrl+D => С&војства...\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Страница...\tCtrl+G Edit
Page: => Страница: Edit
(page %s) => (страница %s) Edit
Page %s => страница %s Edit
Page number %u inexistant => Страница со број %u не постои Edit
Page scaling => Размер на страница Edit
Page Size: => Големина на страница: Edit
PalmDoc documents => документи на PalmDoc Edit
&Password: => &Лозинка: Edit
PDF Document => PDF-документ Edit
PDF documents => PDF-документи Edit
PDF Optimizations: => Оптимизации за PDF: Edit
PDF Producer: => PDF-генератор: Edit
PDF Version: => Верзија на PDF: Edit
&Pin Document => Закачи документ Edit
Please close %s to proceed! => Ве молам затворете го %s, за да продолжите! Edit
Please wait - rendering... => Ве молам почекајте - создавам приказ... Edit
Postscript documents => Postscript-документи Edit
Pr&esentation\tF5 => Презентација\tCtrl+L Edit
Previous Page => Претходна страница Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Претходна страница\t<- Edit
Print => Печати Edit
Print range => Опсег за печатење Edit
&Print... => &Печати... Edit
&Print... (denied) => &Печати... (denied) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Печати...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Не постои печатач со зададеното име Edit
printing document => печатам документ Edit
Printing in progress. => Печатењето е во тек. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Печатењето е сè уште во тек. Да го поништам и прекинам? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Печатењето трае сè уште. Да го запрам и да почнам одново? Edit
Printing page %d of %d... => Печатење на страница %d од %d... Edit
Printing problem. => Проблем при печатење. Edit
Re&name...\tF2 => Преименувај... \tF2 Edit
Remember &opened files => Запомни ги &отворените датотеки Edit
&Remember the password for this document => &Запомни ја лозинката за овој документ Edit
&Remember these settings for each document => &Запомни ги овие поставувања за секој документ Edit
Remove from favorites => Отстрани од омилени Edit
Remove page %s from favorites => Отстрани страница %s од омилени Edit
Rename To => Преименувај во Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Ротирај на лево\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Ротирај на десно\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Зачувај како Edit
&Save As... => &Зачувај како... Edit
&Save As...\tCtrl+S => &Зачувај како...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Зачувај &кратенка...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Пребарувам %d од %d страници... Edit
Select &All => Избери сè Edit
Select &All\tCtrl+A => Избери сè\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Селектирај со Ctrl и левото копче на глувчето Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Изберете ја папката каде што треба да се инсталира SumatraPDF: Edit
Selection: => Селекција: Edit
Send by &E-mail... => Испрати по &е-пошта... Edit
Set inverse search command-line => Активирај инверзно пребарување Edit
&Settings => &Поставувања Edit
Show &Pages Continuously => Прикажувај страници непрекинато Edit
Show &Toolbar\tF8 => Прикажи алатник Edit
Show Favorites => Прикажи омилени Edit
Show frequently read => Прикажи често читани Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Прикажи го алатникот со &обележувачи кога е достапен Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Намали страници според зона за печатење (ако е потребно) Edit
Single Page => Една страница Edit
&Single Page\tCtrl+6 => Единечна страница\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Прескокни ја оваа верзија Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Извинете, ова не требаше да се случи!\n\nДоколку сакате да ни помогнете да го отстраниме овој проблем, Ве молам изберете 'Откажи'. Edit
Source file %s has no synchronization point => Изворната датотека %s нема синхронизациска точка Edit
Start SumatraPDF => Стартувај SumatraPDF Edit
previous: Отвори SumatraPDF
Subject: => Предмет: Edit
SumatraPDF %s Installer => Инсталација на SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Деинсталација на SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF се сруши Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF е избришан. Edit
SumatraPDF installation not found. => Не најдов инсталации на SumatraPDF. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF е Вашиот основен читач на PDF Edit
SumatraPDF Options => Поставувања на SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => Сега SumatraPDF би требало да е Вашиот основен читач на PDF Edit
SumatraPDF Update => Надградување на SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Синхронизациската датотека не може да се отвори Edit
Tagged PDF => Означен PDF Edit
Text documents => Текстуални документи Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Ви благодарам што го одбравте SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Ви благодарам! SumatraPDF е успешно инсталиран. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Датотеката за инсталирање е расипана. Ве молам преземете ја повторно.\nИзвинете на незгодата! Edit
Title: => Наслов: Edit
Uninstall SumatraPDF => Избриши SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Бришењето не успеа Edit
Uninstallation in progress... => Бришењето е во тек... Edit
Unknown source file (%s) => Непозната изворна датотека (%s) Edit
Use &tabs => Користи &табови Edit
&Use original page sizes => &Користи оригинални димензии на страници Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Користи го SumatraPDF како &основен читач на PDF Edit
&View => &Поглед Edit
View => Поглед Edit
Visit &Website => Посети веб-сајт Edit
Warning => Предупредување Edit
&Window => &Прозорец Edit
XPS documents => XPS-документи Edit
&Yes => &Да Edit
You have the latest version. => Ја имате најновата верзија. Edit
You have version %s => Ја имате верзијата %s Edit
Zoom => Зумирање Edit
&Zoom => &Зумирање Edit
Zoom factor => Степен на зумирање Edit
Zoom In => Зголеми Edit
Zoom Out => Намали Edit

31 unused strings:

%s of %s => %s од %s
Book&marks\tF12 => Обележувачи\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Не можам да создадам привремена папка
Couldn't install browser plugin => Не можам да го инсталирам додатокот за прелистувачи
Couldn't obtain temporary directory => Не можам да пристапам до привремената папка
Couldn't remove the shortcut => Не можам да ја избришам кратенката
previous: Не успеав да ја избришам кратенката
Couldn't uninstall PDF search filter => Не можам да го избришам филтерот за пребарување на PDF
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Грешка: SumatraPDF не може да се изврши!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Грешка: SumatraPDF не постои!
Error: The document couldn't be downloaded! => Грешка: Документот не може да се преземе!
F&ullscreen\tCtrl+L => На цел екран\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => На цел екран\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Не успеав да го ископирам деинсталаторот во привремената папка
Failed to create a shortcut => Не успеав да создадам кратенка
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Инсталирај додаток за PDF во Firefox, Chrome и Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Задржи го додатокот за PDF за &прелистувачи (не е повеќе поддржан)
Loading file %s... => Ја вчитувам датотеката %s...
Opening document in SumatraPDF... => Го отворам документот во SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Презентација\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Печати како слика (бара повеќе меморија)
&Remove Document => Отстрани документ
Replace document &colors with Windows color scheme => Замени ги &боите во документот со палетата на Windows
Selekcja:
Show &Bookmarks => Прикажи &обележувачи
Show &pages continuously => Прикажувај страници непрекинато
Show &Toolbar => Прикажи алатник
Some files to be installed are damaged or missing => Некои од датотеките што треба да се инсталираат се оштетени или недостасуваат
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk