Home : SumatraPDF : Latvian translations Not logged in. Log in with Twitter

0 untranslated out of 335 total strings
Progress:
100%

%s installation not found. => %s instalācija netika atrasta. Edit
&About => &Par Edit
About SumatraPDF => Par SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Patiesais lielums\tCtrl+1 Edit
previous: &Pilns izmērs\tCtrl+1
previous: &Faktiskais lielums\tCtrl+1
Add child => Pievienot bērnelementu Edit
Add Favorite => Pievienošana izlasei Edit
previous: Pievienot Favorītu
Add page %s to favorites => Pievienot %s lappusi izlasei Edit
previous: Pievienot lapu %s favorītiem
Add page %s to favorites with (optional) name: => Pievienot %s lappusi izlasei ar (neobligātu) nosaukumu: Edit
previous: Pievienot lapu %s favorītiem ar (nav obligāti) nosaukumu:
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Pievienot %s lappusi grāmatzīmēm\tCtrl+B Edit
Add PDF as a child => Pievienot PDF kā bērnelementu Edit
Add PDF as a sibling => Pievienot PDF kā atvasi Edit
Add sibling => Pievienot atvasi Edit
Add to favorites => Pievienot izlasei Edit
previous: Pievienot favorītiem
Advanced => Papildu Edit
previous: Papildus
&Advanced Options... => &Papildu opcijas... Edit
previous: &Papildus Uzstādījumi
previous: &Papildus Uzstādījumi
All files => Visi faili Edit
&All selected pages => &Visas atlasītās lappuses Edit
previous: Visas izvēlētās lapas
All supported documents => Visi atbalstītie dokumenti Edit
Annotations => Anotācijas Edit
Application: => Programma: Edit
Are you sure you want to uninstall %s? => Vai tiešām vēlaties atinstalēt %s? Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Vai jūs esat pārliecināti, ka vēlaties atinstalēt SumatraPDF? Edit
previous: Vai tu esi pārliecināts, ka gribi dzēst SumatraPDF ?
previous: Vai jūs esat pārliecināts, ka vēlaties atinstalēt SumatraPDF?
Associate with PDF files? => Vai piesaistīt PDF failiem? Edit
previous: Asociēt ar PDF failiem?
Attachment: %s => Pielikums: %s Edit
Author: => Autors: Edit
Automatic => Automātiski Edit
Automatically check for &updates => Automātiski pārbaudīt &atjauninājumus Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => &Atpakaļ\tAlt+Kreisā bultiņa Edit
previous: &Atpakaļ\Alt+Kreisā bultiņa
Book View => Grāmatas skats Edit
previous: Grāmatas Skats
&Book View\tCtrl+8 => &Grāmatas skats\tCtrl+8 Edit
previous: &Grāmatas Skats\tCtrl+8
Bookmark shortcut to page %s of %s => Grāmatzīmju saīsne uz %s lappusi no %s Edit
Bookmark Shortcuts => Grāmatzīmju saīsnes Edit
Bookmarks => Grāmatzīmes Edit
Bytes => baiti Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Nevar izveidot savienojumu ar internetu (kļūda %#x). Edit
Cancel => Atcelt Edit
Cannot print this file => Nevar izdrukāt šo failu Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Neizdevās palaist inversās meklēšanas komandu. Lūdzu pārbaudiet komandrindu iestatījumus. Edit
previous: Neizdevās palaist inversās meklēšanas komandu. Lūdu pārbaudi komandu uzstādījumos.
Caret => Kursors Edit
Change Language => Mainīt valodu (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Ir atklātas izmaiņas; notiek atsvaidzināšana] %s Edit
Check for &Updates => Pārbaudīt, vai nav &atjauninājumi Edit
previous: Pārbaudīt, vai nav &atjauninājumu
CHM documents => CHM dokumenti Edit
Circle => Aplis Edit
Close => Aizvērt Edit
&Close\tCtrl+W => &Aizvērt\tCtrl+W Edit
Collapse All => Sakļaut visu Edit
Color => Krāsa Edit
Comic books => Komiksu grāmatas Edit
previous: Komiksu grāmatas (CBZ un CBR)
Compatibility => Saderība Edit
Continuous => Nepārtraukts Edit
Continuous Book View => Nepārtraukts grāmatas skats Edit
previous: Nepārtraukts grāmatu skats
Continuous Facing => Nepārtraukti divas lappuses Edit
Contribute Translation => Piedalīties tulkošanā Edit
Copy &Image => Kopēt &attēlu Edit
Copy &Link Address => Kopēt &saites adresi Edit
Copy Co&mment => Kopēt &komentāru Edit
&Copy Selection => &Kopēt atlasi Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => &Kopēt atlasi\tCtrl+C Edit
copying text => teksta kopēšana Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Teksta kopēšana ir liegta (kopē tikai kā attēlu) Edit
previous: Teksta kopēšana liegta (kopē tikai kā attēlu)
Copyright: => Autortiesības: Edit
Could not obtain Printer properties => Nevar iegūt printera rekvizītus Edit
Couldn't create the installation directory => Nevarēja izveidot instalācijas direktoriju Edit
Couldn't initialize printer => Neizdevās inicializēt printeri Edit
Couldn't install PDF previewer => Nevarēja instalēt PDF priekšskatījumu Edit
Couldn't install PDF search filter => Nevarēja instalēt PDF meklēšanas filtru Edit
Couldn't remove installation directory => Nevarēja noņemt instalācijas direktoriju Edit
previous: Nevarēja noņemt instalācijas direktoriju
Couldn't render the page => Nevarēja atveidot lappusi Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Nevarēja atinstalēt pārlūkprogrammas spraudni Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Nevarēja atinstalēt PDF priekšskatījumu Edit
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Nevarēja atinstalēt Sumatra meklēšanas filtru Edit
Couldn't write %s to disk => Nevarēja rakstīt %s diskā Edit
Create Annotation => Izveidot anotāciju Edit
Created: => Izveidots: Edit
Current file => Pašreizējais fails Edit
Cursor position: => Kursora pozīcija: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Pielāgot &tālummaiņu...\tCtrl+Y Edit
Dark => Tumšs Edit
Darker => Tumšāks Edit
Default &Layout: => Noklusējuma &izkārtojums Edit
Default &Zoom: => Noklusējuma &tālummaiņa Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Noklusējuma PDF lasītāju nevar izmainīt pārnesamam režīmam Edit
Denied Permissions: => Atteiktas atļaujas: Edit
DjVu documents => DjVu dokumenti Edit
Document Properties => Dokumenta rekvizīti Edit
&Don't ask me again => &Vairs nejautāt Edit
Download => Lejupielādēt Edit
previous: Lejuplādēt
E&xit Fullscreen => &Iziet no pilnekrāna Edit
previous: Iziet no pilnekrāna režīma
E&xit\tCtrl+Q => &Iziet\tCtrl+Q Edit
Edit => Rediģēt Edit
Edit Annotations => Rediģēt anotācijas Edit
Edit Bookmarks => Rediģēt grāmatzīmes Edit
Enter password => Ievadīt paroli Edit
Enter password for %s => Ievadīt %s paroli Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Ievadiet komandrindu, izsaucamu ar dubultklikšķi uz PDF dokumenta: Edit
EPUB ebooks => EPUB elektroniskās grāmatas Edit
Error loading %s => %s ielādes kļūda Edit
&Even pages only => Tikai &pāra lappuses Edit
Expand All => Izvērst visu Edit
Export Bookmarks => Eksportēt grāmatzīmes Edit
F&avorites => Grāmat&zīmes Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => &Tālāk\tAlt+Labā bultiņa Edit
F&ullscreen\tF11 => Piln&ekrāns\tF11 Edit
previous: Pilnekrāna režīms\tF11
Facing => Divas lappuses Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Divas lappuses\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Neizdevās izdzēst atinstalēšanas programmas reģistra atslēgas Edit
previous: Neizdevās izdzēst instalācijas noņemšanas programmas reģistra atslēgas
previous: Neizdevās izdzēst instalācijas noņemšanas programmas reģistra atslēgas
Failed to register as default program on win 10 => Neizdevās reģistrēt kā noklusējuma programmu Windows 10 vidē Edit
Failed to rename the file! => Neizdevās pārdēvēt failu! Edit
Failed to save a file => Neizdevās saglabāt failu Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Neizdevās ierakstīt failu paplašinājumu informāciju reģistrā Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Neizdevās ierakstīt atinstalēšanas informāciju reģistrā Edit
Fast Web View => Ātrais tīmekļa skats Edit
Favorites => Grāmatzīmes Edit
FictionBook documents => FictionBook dokumenti Edit
File: => Fails: Edit
&File => &Fails Edit
File %s not found => Fails %s nav atrasts Edit
File Attachment => Faila pielikums Edit
File Size: => Faila lielums: Edit
previous: Faila Izmērs:
Fin&d...\tCtrl+F => At&rast...\tCtrl+F Edit
Find => Atrast Edit
previous: Meklēt
previous: Meklēt
Find: => Atrast: Edit
previous: Meklēt:
Find Next => Atrast nākamo Edit
previous: Meklēt Nākamo
Find Previous => Atrast iepriekšējo Edit
&Find what: => &Ko atrast: Edit
&First Page\tHome => &Pirmo lappusi\tSākums Edit
previous: &Pirmā lappuse\tSākums
previous: &Pirmo lappusi\tSākums
previous: &Pirmo lappusi\tSākumu
Fit &Content\tCtrl+3 => Ietilpināt &saturu\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Ietilpināt &lappusi\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Ietilpināt &platumu\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Ietilpināt vienā lappusē Edit
Fit Content => Ietilpināt saturu Edit
Fit Page => Ietilpināt lappusi Edit
&Fit pages to printable area => Ietilpināt lappuses &apdrukājamā zonā Edit
Fit Width => Ietilpināt platumu Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Ietilpināt platumu un rādīt lappuses nepārtraukti Edit
Fonts: => Fonti: Edit
Formatting the book... %d pages => Grāmatas formatēšana... %d lappuses Edit
Found text at page %s => %s lappusē atrasts teksts Edit
Found text at page %s (again) => %s lappusē atrasts teksts (vēlreiz) Edit
Free Text => Brīvs teksts Edit
Frequently Read => Biežāk lasītie Edit
previous: Bieži Lasītie
previous: Bieži lasītie
previous: Biežāk lasītie
previous: BiežI lasītie
GB => GB Edit
&Go To => &Doties uz Edit
previous: & Iet Uz
Go to page => Doties uz lappusi Edit
&Go to page: => &Doties uz lappusi: Edit
&Help => &Palīdzība Edit
Hide &Options => Paslēpt &opcijas Edit
Hide frequently read => Slēpt biežāk lasītos Edit
previous: Slēpt bieži lasītos
Highlight => Iezīmēt Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Ieteikums: izmantojiet taustiņu F3, lai atrastu atkal Edit
previous: Ieteikums: Izmantojiet taustiņu F3, lai atrastu atkal
previous: Ieteikums: Izmantojiet taustiņu F3, lai atrastu atkal
Image files (*.%s) => Attēlu faili (*.%s) Edit
Images => Attēli Edit
Ink => Tinte Edit
Install SumatraPDF => Instalēt SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Instalēt SumatraPDF &mapē: Edit
Installation failed! => Instalēšana neizdevās! Edit
Installation in progress... => Notiek instalēšana... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => Pē&dējo lappusi\tBeigas Edit
previous: Pē&dējā lappuse\tBeigas
previous: Pē&dējo lappusi\tBeigas
previous: Pē&dējo lappusi\tBeigām
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => &Meklēt PDF dokumentus ar Windows Desktop Search Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Ļaut Windows rādīt PDF dokumentu &priekšskatījumus Edit
Light => Gaišs Edit
Line => Līnija Edit
&Magnification: => &Palielinājums: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Vai iestatīt SumatraPDF kā noklusējuma lietojumprogrammu PDF failiem? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Padarīt SumatraPDF par manu noklusējuma PDF lasītāju Edit
Man&ga Mode => &Manga režīms Edit
&Manual => &Rokasgrāmata Edit
&Match case => &Saskaņot reģistru Edit
Match Case => Saskaņot reģistru Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi dokumenti Edit
Modified: => Modificēts: Edit
New &window\tCtrl+N => Jauns &logs\tCtrl+N Edit
New Bookmarks => Jaunas grāmatzīmes Edit
New version %s is available. Download new version? => Ir pieejama jauna versija %s. Vai lejupielādēt jauno versiju? Edit
Next Page => Nākamā lappuse Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Nākamo lappusi\tLabā bultiņa Edit
previous: &Nākamo lappusi\tLabā bultiņa
previous: &Nākamā lappuse\tLabā bultiņa
&No => &Nē Edit
No matches were found => Netika atrasta neviena atbilstība Edit
No result found around line %u in file %s => Rezultāts nav atrasts %u līnijā %s failā Edit
No synchronization file found => Sinhrizācijas fails nav atrasts Edit
No synchronization info at this position => Sinhronizācijas fails nav atrasts šajā pozīcijā Edit
&No, thanks => &Nē, paldies Edit
Number of Pages: => Lappušu skaits: Edit
&Odd pages only => Tikai &nepāra lappuses Edit
(of %d) => (no %d) Edit
OK => Labi Edit
Open => Atvērt Edit
Open &in PDF-XChange => Atvērt programmā &PDF-XChange Edit
previous: Atvērt ar &PDF-XChange
Open a document... => Atvērt dokumentu... Edit
&Open Document => &Atvērt dokumentu Edit
Open Embedded PDF => Atvērt iegultu PDF Edit
Open in %s => Atvērt programmā %s Edit
previous: Atvērt ar %s
Open in &Adobe Reader => Atvērt programmā &Adobe Reader Edit
previous: Atvērt ar &Adobe Reader
Open in &Foxit Reader => Atvērt programmā &Foxit Reader Edit
previous: Atvērt ar &Foxit Reader
Open in &Microsoft HTML Help => Atvērt &Microsoft HTML palīdzības vadīklā Edit
previous: Atvērt ar &Microsoft HTML Help
previous: Atvērt ar &Microsoft HTML palīdzības vadīklu
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Atvērt &Microsoft XPS skatītājā Edit
previous: Atvērt ar &Microsoft XPS-Viewer
previous: Atvērt ar &Microsoft XPS skatītāju
&Open...\tCtrl+O => &Atvērt...\tCtrl+O Edit
&Options => &Opcijas Edit
&Options... => &Opcijas... Edit
P&roperties => &Rekvizīti Edit
P&roperties\tCtrl+D => &Rekvizīti\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Lap&pusi...\tCtrl+G Edit
Page: => Lappuse: Edit
Page %s => %s lappuse Edit
previous: Lappuse %s
(page %s) => (%s lappuse) Edit
previous: (lappuse %s)
Page number %u inexistant => %u lappuse nepastāv Edit
Page scaling => Lappuses mērogošana Edit
Page Size: => Lappuses lielums: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc dokumenti Edit
&Password: => &Parole: Edit
PDF Document => PDF dokuments Edit
PDF documents => PDF dokumenti Edit
PDF Optimizations: => PDF optimizācija: Edit
PDF Producer: => PDF veidotājs: Edit
PDF Version: => PDF versija: Edit
&Pin Document => &Piespraust dokumentu Edit
Please close %s to proceed! => Lai turpinātu, lūdzu, aizveriet %s! Edit
Please wait - rendering... => Lūdzu, uzgaidiet — notiek atveidošana... Edit
previous: Lūdzu, uzgaidiet – notiek atveidošana...
Poly Line => Lauzta līnija Edit
Polygon => Daudzstūris Edit
Postscript documents => PostScript dokumenti Edit
Pr&esentation\tF5 => Prezentācija\tF5 Edit
Previous Page => Iepriekšējā lappuse Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => &Iepriekšējo lappusi\tKreisā bultiņa Edit
previous: &Iepriekšējo lappusi\tKreisā bultiņa
previous: &Iepriekšējā lappuse\tKreisā bultiņa
Print => Drukāt Edit
Print range => Drukas diapazons Edit
&Print... => &Drukāt... Edit
&Print... (denied) => &Drukāt... (liegts) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Drukāt...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Printeris ar šādu nosaukumu nepastāv Edit
printing document => dokumenta drukāšana Edit
Printing in progress. => Notiek drukāšana. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Vēl joprojām notiek drukāšana. Priekšlaikus pārtraukt un beigt? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Vēl joprojām notiek drukāšana. Priekšlaikus pārtraukt un sākt no jauna? Edit
Printing page %d of %d... => Drukā %d lappusi no %d... Edit
Printing problem. => Drukāšanas problēma. Edit
previous: Drukas problēma.
Re&name...\tF2 => Pār&dēvēt...\tF2 Edit
Redact => Rediģēt Edit
Remember &opened files => &Atcerēties atvērtos failus Edit
&Remember the password for this document => &Atcerēties šī dokumenta paroli Edit
&Remember these settings for each document => &Atcerēties šos iestatījumus katram dokumentam Edit
Remove from favorites => Noņemt no izlases Edit
&Remove From History => &Izņemt no vēstures Edit
Remove Item => Noņemt vienumu Edit
Remove page %s from favorites => Noņemt %s lappusi no izlases Edit
Rename To => Pārdēvēt uz Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Pagriezt pa &kreisi\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Pagriezt pa &labi\tCtrl+Shift++ Edit
Save Annotations => Saglabāt anotācijas Edit
Save As => Saglabāt kā Edit
&Save As... => &Saglabāt kā... Edit
&Save As...\tCtrl+S => &Saglabāt kā...\tCtrl+S Edit
Save Embedded File... => Saglabāt iegultu failu Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Saglabāt saīs&ni....\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => %d no %d meklēšana... Edit
Select &All => Atlasīt &visu Edit
Select &All\tCtrl+A => Atlasīt &visu\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Atlasīt saturu ar Ctrl+peles kreiso pogu Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Atlasiet mapi, kurā ir jāinstalē SumatraPDF Edit
previous: Atlasiet mapi, kurā jāinstalē SumatraPDF
Selection: => Atlase: Edit
Send by &E-mail... => Nosūtīt pa &e-pastu Edit
Set inverse search command-line => Iestatīt inversās meklēšanas komandrindu Edit
&Settings => &Iestatījumi Edit
Show &Bookmarks\tF12 => Rādīt &grāmatzīmes\tF12 Edit
Show &Favorites => Rādīt &izlasi Edit
Show &Pages Continuously => Rādīt &lappuses nepārtraukti Edit
Show &Scrollbars => Rādīt &ritjoslas Edit
Show &Toolbar\tF8 => Rādīt &rīkjoslu Edit
Show Book&marks\tF12 => Rādīt grāmat&zīmes\tF12 Edit
Show Favorites => Rādīt &izlasi Edit
previous: Rādīt &grāmatzīmes
Show frequently read => Rādīt bieži lasītos Edit
Show in &folder => Rādīt &mapē Edit
Show Scr&ollbars => Rādīt rit&joslas Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Rādīt &grāmatzīmju sānjoslu, ja tā ir pieejama Edit
previous: Rādīt &grāmatzīmju sānjoslu, ja ir pieejama
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Samazināt lappuses līdz apdrukājamai zonai (ja ir nepieciešams) Edit
previous: &Samazināt lappuses līdz apdrukājamai zonai (ja ir nepieciešams)
Single Page => Viena lappuse Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Viena lappuse\tCtrl+6 Edit
previous: &Vienu lappusi\tCtrl+6
&Skip this version => &Izlaist šo versiju Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Piedodiet, šim nevajadzēja notikt!\n\nLūdzu, spiediet 'Atcelt', ja jūs vēlaties mums palīdzēt novērst šīs kļūmes cēloni. Edit
previous: Atvaino, šim nevajadzēja notikt. Lūdzu spied 'Atcelt', ja vēlies palīdzēt sa;abot šīs kļūdas iemeslu.
previous: Atvaino, šim nevajadzēja notikt. Lūdzu spied 'Atcelt', ja vēlies palīdzēt salabot šīs kļūdas iemeslu.
previous: Piedodiet, šim nevajadzēja notikt!\n\nLūdzu spiediet 'Atcelt', ja jūs vēlaties mums palīdzēt novērst šīs kļūmes cēloni.
Sort By => Kārtot pēc Edit
Source file %s has no synchronization point => Avota failam %s nav sinhronizācijas punkta Edit
previous: izejas failam %s nav sinhronizācijas punkta
previous: Izejas failam %s nav sinhronizācijas punkta
Square => Kvadrāts Edit
Squiggly => Viļņota Edit
Stamp => Zīmogs Edit
Start SumatraPDF => Palaist SumatraPDF Edit
Strike Out => Pārsvītrojums Edit
Subject: => Tēma: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s instalēšanas programma Edit
previous: SumatraPDF %s instalētājs
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s atinstalēšanas programma Edit
previous: SumatraPDF %s atinstalētājs
SumatraPDF crashed => SumatraPDF avarēja Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF ir atinstalēta. Edit
previous: SumatraPDF ir izdzēsts
previous: SumatraPDF ir atinstalēta
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF instalācija nav atrasta. Edit
previous: SumatraPDF instalācija nav atrasta
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF ir jūsu noklusējuma PDF lasītājs Edit
SumatraPDF Options => SumatraPDF opcijas Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF tagad būs jūsu noklusējuma PDF lasītājs Edit
SumatraPDF Update => SumatraPDF atjaunināšana Edit
previous: SumatraPDF atjauninājums
Support SumatraPDF => Atbalstīt SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Sinhronizācijas failu nevar atvērt Edit
Tag (big first) => Atzīme (lielās vispirms) Edit
Tag (small first) => Atzīme (mazās vispirms) Edit
Tagged PDF => Atzīmēts PDF Edit
Text => Teksts Edit
Text documents => Teksta dokumenti Edit
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => Paldies, ka izvēlējāties RA-MICRO PDF! Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Pateicamies par SumatraPDF izvēlēšanos! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Paldies! SumatraPDF ir instalēta. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Instalēšanas programma ir bijusi bojāta. Lūdzu, lejupielādējiet to vēlreiz.\nPiedodiet par sagādātajām neērtībām! Edit
&Theme => &Dizains Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Šajā dokumentā ir izmantotas neatbalstītas iespējas (%s), un iespējams, netiek atveidots pareizi Edit
Title: => Nosaukums: Edit
Underline => Pasvītrojums Edit
Uninstall SumatraPDF => Atinstalēt SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Atinstalēšana neizdevās Edit
Uninstallation in progress... => Notiek atinstalēšana... Edit
Unknown source file (%s) => Nezināmas izcelsmes fails (%s) Edit
Use &tabs => Lietot &cilnes Edit
&Use original page sizes => &Lietot sākotnējos lappušu izmērus Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Izmantot SumatraPDF kā &noklusējuma PDF lasītāju Edit
View => Skats Edit
previous: Skatīt
&View => &Skats Edit
Visit &Website => Apmeklēt tīmekļa &vietni Edit
Warning => Brīdinājums Edit
&Window => &Logs Edit
XPS documents => XPS dokumenti Edit
&Yes => &Jā Edit
You have the latest version. => Jums ir jaunākā versija. Edit
You have version %s => Jums ir versija %s Edit
Zoom => Tālummainīt Edit
&Zoom => &Tālummaiņa Edit
Zoom factor => Tālummaiņas koeficients Edit
Zoom In => Pietuvināt Edit
Zoom Out => Attālināt Edit

31 unused strings:

%s of %s
Book&marks\tF12 => Grāmat&zīmes\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Nevarēja izveidot pagaidu direktoriju
Couldn't install browser plugin
Couldn't obtain temporary directory => Nevarēja iegūt pagaidu direktoriju
Couldn't remove the shortcut => Nevarēja noņemt saīsni
Couldn't uninstall PDF search filter => Nevarēja atinstalēt PDF meklēšanas filtru
Error: Couldn't run SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found!
Error: The document couldn't be downloaded!
F&ullscreen\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Neizdevās iekopēt instalācijas noņemšanas programmu pagaidu direktorijā
Failed to create a shortcut => Neizdevās izveidot saīsni
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Paturēt pārlūka PDF spraudni instalētu (vairs netiek atbalstīts)
Loading file %s...
Opening document in SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Drukāt kā &attēlu (nepieciešams vairāk atmiņas)
&Remove Document => &Noņemt dokumentu
Replace document &colors with Windows color scheme
Selekcja:
Show &Bookmarks => Rādīt &grāmatzīmes
Show &pages continuously
Show &Toolbar => Rādīt &rīkjoslu
Some files to be installed are damaged or missing => Kādi faili ir instalēti bojāti vai tie trūkst
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk