Home : SumatraPDF : Galician translations Not logged in. Log in with Twitter

0 untranslated out of 335 total strings
Progress:
100%

%s installation not found. => %s instalación non atopada. Edit
&About => &Acerca de Edit
previous: Arred&or de
previous: A&cerca de
About SumatraPDF => Acerca do SumatraPDF Edit
previous: Arredor do SumatraPDF
previous: Aceca de SumatraPDF
&Actual Size\tCtrl+1 => &Tamaño actual\tCtrl+1 Edit
previous: &Tamaño real\tCtrl+1
Add child => Engadir secundario Edit
Add Favorite => Engadir favorito Edit
previous: Engadir Favorito
Add page %s to favorites => Engadir a páxina %s aos favoritos Edit
previous: Engadir páxina %s aos favoritos
Add page %s to favorites with (optional) name: => Engadir páxina %s aos favoritos cun nome (opcional): Edit
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Engadir páxina %s aos favoritos\tCtrl+B Edit
Add PDF as a child => Engadir PDF como secundario Edit
Add PDF as a sibling => Engadir PDF como relacionado Edit
Add sibling => Engadir relacionado Edit
Add to favorites => Engadir a favoritos Edit
Advanced => Avanzado Edit
&Advanced Options... => Opcións &avanzadas... Edit
previous: &Opcións avanzadas...
All files => Todos os ficheiros Edit
previous: Todos os arquivos
&All selected pages => Tod&as as páxinas seleccionadas Edit
previous: &Todas as páxinas seleccionadas
All supported documents => Todos os documentos compatibles Edit
previous: Todos os documentos admitidos
previous: Todos os documentos soportados
Annotations => Anotacións Edit
Application: => Aplicación: Edit
Are you sure you want to uninstall %s? => Estás seguro de desinstalar %s? Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Seguro que queres desinstalar SumatraPDF? Edit
Associate with PDF files? => Asociar con ficheiros PDF? Edit
previous: Asociar con arquivos PDF?
Attachment: %s => Anexo: %s Edit
previous: Adxunto: %s
Author: => Autor: Edit
Automatic => Automático Edit
Automatically check for &updates => Comprobar se hai actualizacións a&utomaticamente Edit
previous: Comprobar actualizacións automáticamente
previous: Comprobar se hai &actualizacións automáticamente
&Back\tAlt+Left Arrow => &Atrás\tAlt+Frecha esquerda Edit
previous: &Atrás\tAlt+Flecha esquerda
Book View => Vista de libro Edit
previous: Vista Libro
&Book View\tCtrl+8 => Vista de li&bro\tCtrl+8 Edit
previous: Vista de &libro\tCtrl+8
Bookmark shortcut to page %s of %s => Atallo de marcador á páxina %s de %s Edit
Bookmark Shortcuts => Atallos de marcadores Edit
Bookmarks => Marcadores Edit
Bytes => Bytes Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Non se pode conectar a Internet (error %#x). Edit
Cancel => Cancelar Edit
Cannot print this file => Non se pode imprimir este ficheiro Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Non se pode iniciar o comando de busca inversa. Revisa a liña de comandos na configuración. Edit
previous: Non se pode iniciar comando de búsqueda inversa. Por favor, revisa a liña de comandos nos axustes.
previous: Non se pode iniciar o comando de búsqueda inversa. Revisa a liña de comandos na confiiguración.
Caret => Caret (V invertido) Edit
Change Language => Cambiar lingua Edit
previous: Cambiar lingua (Change Language)
previous: Cambiar a lingua
previous: Cambiar a lingua (Change Language)
[Changes detected; refreshing] %s => [Cambios detectados; actualizando] %s Edit
Check for &Updates => Buscar act&ualizacións Edit
previous: &Comprobar nova versión
previous: Comprobar a&ctualizacións
previous: Buscar a&ctualizacións
CHM documents => Documentos CHM Edit
Circle => Círculo Edit
Close => Pechar Edit
&Close\tCtrl+W => Pe&char\tCtrl+W Edit
previous: &Pechar\tCtrl+W
Collapse All => Contraer todo Edit
Color => Cor Edit
Comic books => Albumes de cómic Edit
Compatibility => Compatibilidade Edit
Continuous => Contínuo Edit
Continuous Book View => Vista de libro continua Edit
previous: Vista continua de libro
Continuous Facing => Páxina dobre continua Edit
Contribute Translation => Axudar coa traducción Edit
previous: Contribuir na traducción
Copy &Image => Copiar a &imaxe Edit
Copy &Link Address => Copiar o enderezo da &ligazón Edit
previous: Copar enderezo da ligazón
previous: Copar o enderezo da &ligazón
Copy Co&mment => Copiar o co&mentario Edit
previous: Copiar Co&mentario
&Copy Selection => &Copiar a selección Edit
previous: &Copiar Selección
&Copy Selection\tCtrl+C => &Copiar selección\tCtrl+C Edit
previous: &Copiar Selección\tCtrl+C
copying text => copiando texto Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Impediuse copiar texto (estase a copiar só como imaxe) Edit
previous: Copiar texto foi denegado (copiando só coma imaxe)
Copyright: => Copyright: Edit
Could not obtain Printer properties => Non se puideron obter as propiedades da impresora Edit
previous: Non se poden obter as propiedades da impresora
Couldn't create the installation directory => Non se puido crear o cartafol de instalación Edit
Couldn't initialize printer => Non se puido inicializar a impresora Edit
previous: Non se pode inicializar a impresora
Couldn't install PDF previewer => Non se puido instalado o previsualizador de PDF Edit
Couldn't install PDF search filter => Non se puido instalar o filtro de busca de PDF Edit
Couldn't remove installation directory => Non se puido eliminar o cartafol de instalación Edit
Couldn't render the page => Non se puido presentar a páxina Edit
previous: Non se pode compoñer a páxina
previous: Non se pode mostrar a páxina
previous: Non se pode xerar a vista da páxina
Couldn't uninstall browser plugin => Non se puido desinstalar o engadido do navegador Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Non se puido desinstalar o previsualizador de PDFs Edit
previous: Non se puido desintalar o previsualizador de PDF
previous: Non se puido desintalar o previsualizador de PDF
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Non se pode desinstalar o filtro de busca do Sumatra Edit
Couldn't write %s to disk => Non se puido escribir %s no disco Edit
Create Annotation => Crear anotación Edit
Created: => Creado: Edit
Current file => Ficheiro actual Edit
Cursor position: => Posición do punteiro Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Aumento a medida...\tCtrl+Y Edit
Dark => Escuro Edit
Darker => Máis escuro Edit
Default &Layout: => Disposición por defecto: Edit
Default &Zoom: => &Aumento por defecto: Edit
previous: Aumento por defecto:
Default PDF reader can't be changed in portable mode => O lector de PDF por defecto non pode trocarse en modo portable Edit
Denied Permissions: => Permisos denegados: Edit
DjVu documents => Documentos DjVu Edit
Document Properties => Propiedades do documento Edit
&Don't ask me again => Non preguntar de novo Edit
Download => Descargar Edit
E&xit Fullscreen => Sa&ír da pantalla completa Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Saír\tCtrl+Q Edit
previous: Sai&r\tCtrl+Q
Edit => Editar Edit
Edit Annotations => Editar anotacións Edit
Edit Bookmarks => Editar marcadores Edit
Enter password => Insira o contrasinal Edit
previous: Introduza o contrasinal
previous: Introduce o contrasinal
Enter password for %s => Insira contrasinal para %s Edit
previous: Introduza contrasinal para %s
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Insira a liña de comandos a invocar cando prema dúas veces no documento PDF: Edit
previous: Introduza a liña de comandos a invocar cando faga dobre-click sobre o documento PDF:
EPUB ebooks => Documentos EPUB Edit
Error loading %s => Erro cargando %s Edit
&Even pages only => &Páxinas pares só Edit
Expand All => Expandir todo Edit
Export Bookmarks => Exportar marcadores Edit
F&avorites => F&avoritos Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Adiante\tAlt+Right Arrow Edit
F&ullscreen\tF11 => A toda pantalla\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Páxina dobre Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Dúas páxinas\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Fallou o borrado das claves de rexistro Edit
Failed to register as default program on win 10 => Non se puido rexistrar como programa por defecto en Windows 10 Edit
Failed to rename the file! => Fallouse ao renomear o ficheiro Edit
Failed to save a file => Erro ao salvar o arquivo. Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Non se puido escribir a información de extensión do ficheiro no rexistro Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Fallouse ao escribir a información de desintalación no rexistro Edit
Fast Web View => Vista web rápida Edit
Favorites => Favoritos Edit
FictionBook documents => Documentos FictionBook Edit
File: => Ficheiro: Edit
&File => &Ficheiro Edit
previous: &Arquivo
File %s not found => Ficheiro %s non atopado Edit
File Attachment => Ficheiro anexo Edit
File Size: => Tamaño do ficheiro: Edit
previous: Tamaño de arquivo:
Fin&d...\tCtrl+F => Procura...\tCtrl+F Edit
Find => Procurar Edit
Find: => Procura: Edit
Find Next => Atopar seguinte Edit
previous: Atopar Seguinte
Find Previous => Atopar anterior Edit
previous: Atopar Anterior
&Find what: => &Atopar que: Edit
&First Page\tHome => Primeira páxina\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Axustar &contido\tCtrl+3 Edit
previous: Axustar &Contido\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => &Páxina enteira\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Axustar ao ancho\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Axustar a páxina única Edit
Fit Content => Axustar contido Edit
previous: Axustar Contido
Fit Page => Páxina enteira Edit
&Fit pages to printable area => &Axustar páxinas á área imprimible Edit
Fit Width => Axustar ao ancho Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Axustar ancho e amosar páxinas seguidas Edit
Fonts: => Tipos de letra: Edit
previous: Fontes:
Formatting the book... %d pages => Dándolle formato ao libro... %d páxinas Edit
Found text at page %s => Atopado texto na páxina %s Edit
Found text at page %s (again) => Atopado texto na páxina %s (de novo) Edit
Free Text => Texto libre Edit
Frequently Read => Lido decote Edit
GB => GB Edit
&Go To => Ir &a Edit
Go to page => Ir a páxina Edit
&Go to page: => &Ir á páxina: Edit
&Help => A&xuda Edit
Hide &Options => Agochar as &opcións Edit
Hide frequently read => Agachar o lido decote Edit
Highlight => Realzar Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Usar "F3" para amosar seguinte resultado Edit
Image files (*.%s) => Ficheiros de imaxe (*.%s) Edit
Images => Imaxes Edit
Ink => Trazo Edit
Install SumatraPDF => Instalar SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Instalar SumatraPDF no &cartafol: Edit
Installation failed! => Fallou a instalación! Edit
Installation in progress... => Instalación en curso... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => Última páxina\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Deixar que o buscador de escritorio de Windos &busque nos documentos de PDF Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Deixar que Windows mostre &previsualizacións de documentos PDF Edit
Light => Claro Edit
Line => Liña Edit
&Magnification: => &Ampliación: Edit
previous: &Aumento:
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Facer o SumatraPDF a aplicación por defecto para arquivos PDF? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Facer do SumatraPDF o lector PDF predefinido Edit
previous: Facer do SumatraPDF o leitor PDF por defecto
Man&ga Mode => Modo Man&ga Edit
&Manual => Manual de Instruccións Edit
&Match case => &Coincidencia maiúsculas/minúsculas Edit
Match Case => Coincidir maiúsculas e minúsculas Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Documentos Mobi Edit
Modified: => Modificado: Edit
New &window\tCtrl+N => Nova xa&nela\tCtrl+N Edit
previous: Nova &xanela\tCtrl+N
New Bookmarks => Novos marcadores Edit
New version %s is available. Download new version? => A nova versión %s está dispoñible. ¿Desexa obtela? Edit
Next Page => Páxina seguinte Edit
&Next Page\tRight Arrow => Páxina seguinte\t-> Edit
&No => &Non Edit
No matches were found => Non se atoparon coincidencias Edit
No result found around line %u in file %s => Non se atopou resultado arredor da liña %u no ficheiro %s Edit
No synchronization file found => Non se atopou ficheiro de sincronización Edit
No synchronization info at this position => Non hai datos de sincronización nesta posición Edit
&No, thanks => &Non, grazas Edit
Number of Pages: => Número de Páxinas: Edit
&Odd pages only => &Só páxinas impares Edit
(of %d) => (de %d) Edit
OK => OK Edit
Open => Abrir Edit
Open &in PDF-XChange => Abrir no PDF-XChange Edit
Open a document... => Abrir un documento... Edit
&Open Document => Abrir documento Edit
previous: Abrir Documento
Open Embedded PDF => Abrir PDF inserido Edit
Open in %s => Abrir en %s Edit
Open in &Adobe Reader => Abrir no &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Abrir no &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Abrir no Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Abrir no Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => A&brir...\tCtrl+O Edit
&Options => &Opcións Edit
&Options... => &Opcións... Edit
P&roperties => P&ropiedades Edit
P&roperties\tCtrl+D => P&ropiedades\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Páxina...\tCtrl+G Edit
Page: => Páxina: Edit
Page %s => Páxina %s Edit
(page %s) => (páxina %s) Edit
Page number %u inexistant => Non existe a páxina %u Edit
Page scaling => Escalado de páxina Edit
Page Size: => Tamaño de páxina: Edit
PalmDoc documents => Documentos PalmDoc Edit
&Password: => &Contrasinal: Edit
PDF Document => Documento PDF Edit
PDF documents => Documentos PDF Edit
PDF Optimizations: => Optimización de PDF: Edit
PDF Producer: => Productor do PDF: Edit
PDF Version: => Versión PDF: Edit
&Pin Document => &Marcar Documento Edit
Please close %s to proceed! => Peche %s para continuar Edit
Please wait - rendering... => Agarde por favor - compoñendo... Edit
Poly Line => Liña polivinílica Edit
Polygon => Polígono Edit
Postscript documents => Documentos Postscript Edit
Pr&esentation\tF5 => Pr&esentación\tCtrl+L Edit
Previous Page => Páxina anterior Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Páxina anterior\t<- Edit
Print => Imprimir Edit
Print range => Imprimir un rango Edit
&Print... => &Imprimir... Edit
&Print... (denied) => &Imprimir... (denegado) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Imprimir...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => A impresora co nome indicado non existe Edit
printing document => imprimindo documento Edit
Printing in progress. => Impresión en curso. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Aínda se está imprimindo. Abortar e saír? Edit
previous: Ainda se está imprimindo. Quere detela e saír?
Printing is still in progress. Abort and start over? => Aínda se está imprimino. Abortar e comezar de novo? Edit
previous: A impresión está aínda en curso. Detela e recomezar?
Printing page %d of %d... => Imprimir páxina %d de %d... Edit
Printing problem. => Problema de impresión. Edit
Re&name...\tF2 => Re&nomear...\tF2 Edit
Redact => Redactar Edit
Remember &opened files => Lembrar ficheiros abertos Edit
&Remember the password for this document => &Lembrar o contrasinal para este documento Edit
&Remember these settings for each document => &Lembrar estes axustes para cada documento Edit
Remove from favorites => Eliminar de favoritos Edit
&Remove From History => Elimina&r do historial Edit
Remove Item => Borrar elemento Edit
Remove page %s from favorites => Eliminar páxina %s de favoritos Edit
Rename To => Renomear como Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Xirar á esquerda\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Xirar á dereita\tCtrl+Shift++ Edit
Save Annotations => Gardar anotacións Edit
Save As => Gardar como Edit
previous: Salvar como
&Save As... => &Gardar como... Edit
&Save As...\tCtrl+S => &Gardar como...\tCtrl+S Edit
previous: &Salvar como...\tCtrl+S
Save Embedded File... => Gardar ficheiro inserido... Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Gardar atallo...\tCtrl+Shift+S Edit
previous: Gardar Atallo...\tCtrl+Shift+S
Searching %d of %d... => Procurando %d de %d... Edit
Select &All => Seleccion&ar todo Edit
previous: Seleccionar Todo
Select &All\tCtrl+A => Seleccion&ar todo\tCtrl+A Edit
previous: Seleccionar Todo\tCtrl+A
Select content with Ctrl+left mouse button => Seleccionar contido con Ctrl+botón esquerdo do rato Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Escolla o cartafol onde quere instalar SumatraPDF Edit
Selection: => Selección: Edit
Send by &E-mail... => Enviar por email... Edit
Set inverse search command-line => Establecer liña de comandos da procura inversa Edit
previous: Establecer procura inversa
&Settings => &Axustes Edit
Show &Bookmarks\tF12 => Amosar &marcadores\tF12 Edit
Show &Favorites => Amosar &favoritos Edit
Show &Pages Continuously => Amosar páxinas seguidas Edit
Show &Scrollbars => Amosr barra&s de desprazamento Edit
Show &Toolbar\tF8 => Amosar barra de ferramentas Edit
Show Book&marks\tF12 => Amosar &marcadores\tF12 Edit
Show Favorites => Amosar favoritos Edit
previous: Amosar Favoritos
Show frequently read => Amosar lidos decote Edit
Show in &folder => Amosar no carta&fol Edit
Show Scr&ollbars => Amosar barras de desprazament&o Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Amosar a &barra de marcadores cando estea dispoñible Edit
previous: Amosar a barra de marcadores cando estea dispoñible
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Reducir páxinas á área imprimible (se for necesario) Edit
Single Page => Unha soa páxina Edit
&Single Page\tCtrl+6 => Unha &soa páxina\tCtrl+6 Edit
previous: &Páxina única\tCtrl+6
&Skip this version => Ignorar esta versión Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Desculpe, isto non debería ocorrer\n\nPor favor, prema 'Cancelar', se quere axudarnos a reparar o motivo deste erro. Edit
previous: Desculpe, isto non debería ocurrir\n\nPor favor, prema 'Cancelar', se quere axudarnos a reparar a causa deste erro.
Sort By => Ordenar por Edit
Source file %s has no synchronization point => O ficheiro de orixe %s non ten punto de sincronización Edit
Square => Cadrado Edit
Squiggly => Zigzag Edit
Stamp => Selo Edit
Start SumatraPDF => Iniciar SumatraPDF Edit
Strike Out => Riscar Edit
Subject: => Asunto: Edit
SumatraPDF %s Installer => Instalador %s SumatraPDF Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Desinstalador %s SumatraPDF Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF fallou Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => Desintalouse SumatraPDF Edit
SumatraPDF installation not found. => Non se atopou ningunha instalación de SumatraPDF. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF é o seu lector de PDF por defecto Edit
SumatraPDF Options => Opcións de SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF será agora o seu lector de PDF por defecto Edit
SumatraPDF Update => Actualización de SumatraPDF Edit
Support SumatraPDF => Asistencia do SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => O ficheiro de sincronización non pode abrirse Edit
Tag (big first) => Etiqueta (grande primeiro) Edit
Tag (small first) => Etiqueta (pequena primeiro) Edit
Tagged PDF => Etiquetado PDF Edit
previous: PDF etiquetado
Text => Texto Edit
Text documents => Documentos de texto Edit
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => Grazas por escoller RA-MICRO PDF! Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Graciñas por escoller SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Parabéns! Xa tes SumatraPDF instalado. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => O instalador danouse. Por favor, descárgueo de novo.\nDesculpe as molestias! Edit
previous: O instalador está corrompido. Descárgao de novo.
&Theme => &Tema Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Este documento usa características non compatibles (%s) e pode non presentarse correctamente. Edit
Title: => Título: Edit
Underline => Subliñado Edit
Uninstall SumatraPDF => Desinstalar SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Fallou a desinstalación Edit
Uninstallation in progress... => Desinstalación en procreso... Edit
Unknown source file (%s) => Ficheiro de orixe descoñecido (%s) Edit
previous: Ficheiros de orixe descoñecidos (%s)
Use &tabs => Usar &lapelas Edit
&Use original page sizes => &Usar tamaños de páxina orixinais Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Emprega SumatraPDF como o lector de PDF por &defecto Edit
View => Ver Edit
&View => &Ver Edit
Visit &Website => Visitar a páxina &web Edit
previous: Visitar o &Website
Warning => Aviso Edit
&Window => &Xanela Edit
XPS documents => Documentos XPS Edit
&Yes => &Si Edit
You have the latest version. => Tes a última versión Edit
previous: Ten vostede a última versión
You have version %s => A versión actual é %s Edit
previous: A súa versión é %s
Zoom => Aumento Edit
previous: Zoom
previous: Ampliar
&Zoom => &Aumento Edit
previous: &Zoom
previous: &Ampliar
Zoom factor => Factor de aumento Edit
Zoom In => Ampliar Edit
previous: Achegar zoom
Zoom Out => Reducir Edit
previous: Afastar zoom

31 unused strings:

%s of %s => %s de %s
Book&marks\tF12 => &Marcadores\tF12
previous: Preferidos\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Non se puido crear o cartafol temporal
Couldn't install browser plugin => Non se puido instalar o engadido para o navegador
Couldn't obtain temporary directory => Non se puido obter o cartafol temporal
previous: Non se deu obtido o cartafol temporal
Couldn't remove the shortcut => Non se puido eliminar o atallo
Couldn't uninstall PDF search filter => Non se puido desinstalar o filtro de buscas de PDF
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Erro: non se puido executar SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Erro: non se atopou SumatraPDF!
Error: The document couldn't be downloaded! => Erro: o documento non se puido descargar!
F&ullscreen\tCtrl+L => &Pantalla completa\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => A toda pantalla\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Fallou a copia do desinstalador no cartafol temporal
Failed to create a shortcut => Fallou a creación do atallo
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Instalar o engadido de &navegador de PDFs para Firefox, Chrome e Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Manter instalado o engadido PDF do &navegador (sen soporte)
previous: Manter instalado o complemento PDF do &navegador (sen soporte)
Loading file %s... => Cargando o ficheiro %s...
Opening document in SumatraPDF... => Abrindo o documento en SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&esentación\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Imprimir como &imaxe (precisará de máis memoria)
&Remove Document => &Borrar documento
previous: &Borrar Documento
Replace document &colors with Windows color scheme => Cambiar as &cores do documento pola paleta de cores de Windows
Selekcja:
Show &Bookmarks => Amosar &marcadores
previous: Mostrar os &marcadores
Show &pages continuously => Amosar páxinas seguidas
Show &Toolbar => Amosar barra de ferramentas
Some files to be installed are damaged or missing => Algúns ficheiros a instalar están danados ou faltan
previous: Algúns ficheiros que se precisan instalar están danados ou faltan
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk