Home : SumatraPDF : Frisian translations Not logged in. Log in with Twitter

187 untranslated out of 335 total strings
Progress:
44%

%s installation not found. Add a translation...
Add child Add a translation...
Add Favorite Add a translation...
Add page %s to favorites Add a translation...
Add page %s to favorites with (optional) name: Add a translation...
Add page %s to favorites\tCtrl+B Add a translation...
Add PDF as a child Add a translation...
Add PDF as a sibling Add a translation...
Add sibling Add a translation...
Add to favorites Add a translation...
&Advanced Options... Add a translation...
&All selected pages Add a translation...
All supported documents Add a translation...
Annotations Add a translation...
Are you sure you want to uninstall %s? Add a translation...
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? Add a translation...
Attachment: %s Add a translation...
&Book View\tCtrl+8 Add a translation...
Bookmark shortcut to page %s of %s Add a translation...
Bookmark Shortcuts Add a translation...
Bookmarks Add a translation...
Can't connect to the Internet (error %#x). Add a translation...
Caret Add a translation...
Circle Add a translation...
Close Add a translation...
Collapse All Add a translation...
Color Add a translation...
Comic books Add a translation...
Compatibility Add a translation...
Copy &Image Add a translation...
Copy &Link Address Add a translation...
Copy Co&mment Add a translation...
&Copy Selection Add a translation...
copying text Add a translation...
Copying text was denied (copying as image only) Add a translation...
Copyright: Add a translation...
Could not obtain Printer properties Add a translation...
Couldn't create the installation directory Add a translation...
Couldn't install PDF previewer Add a translation...
Couldn't install PDF search filter Add a translation...
Couldn't remove installation directory Add a translation...
Couldn't uninstall browser plugin Add a translation...
Couldn't uninstall PDF previewer Add a translation...
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation...
Couldn't write %s to disk Add a translation...
Create Annotation Add a translation...
Current file Add a translation...
Cursor position: Add a translation...
Dark Add a translation...
Darker Add a translation...
Denied Permissions: Add a translation...
E&xit Fullscreen Add a translation...
Edit Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Edit Bookmarks Add a translation...
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: Add a translation...
Error loading %s Add a translation...
&Even pages only Add a translation...
Expand All Add a translation...
Export Bookmarks Add a translation...
F&avorites Add a translation...
&Facing\tCtrl+7 Add a translation...
Failed to delete uninstaller registry keys Add a translation...
Failed to register as default program on win 10 Add a translation...
Failed to rename the file! Add a translation...
Failed to write the extended file extension information to the registry Add a translation...
Failed to write the uninstallation information to the registry Add a translation...
Fast Web View Add a translation...
Favorites Add a translation...
FictionBook documents Add a translation...
File %s not found Add a translation...
File Attachment Add a translation...
Fit &Content\tCtrl+3 Add a translation...
Fit a Single Page Add a translation...
Fit Content Add a translation...
&Fit pages to printable area Add a translation...
Fit Width and Show Pages Continuously Add a translation...
Fonts: Add a translation...
Formatting the book... %d pages Add a translation...
Found text at page %s (again) Add a translation...
Free Text Add a translation...
Frequently Read Add a translation...
Hide &Options Add a translation...
Hide frequently read Add a translation...
Highlight Add a translation...
Image files (*.%s) Add a translation...
Images Add a translation...
Ink Add a translation...
Install SumatraPDF Add a translation...
Install SumatraPDF in &folder: Add a translation...
Installation failed! Add a translation...
Installation in progress... Add a translation...
Let Windows Desktop Search &search PDF documents Add a translation...
Let Windows show &previews of PDF documents Add a translation...
Light Add a translation...
Line Add a translation...
Man&ga Mode Add a translation...
New &window\tCtrl+N Add a translation...
New Bookmarks Add a translation...
No result found around line %u in file %s Add a translation...
&Odd pages only Add a translation...
Open a document... Add a translation...
&Open Document Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
Open in %s Add a translation...
&Options Add a translation...
P&roperties Add a translation...
(page %s) Add a translation...
Page %s Add a translation...
Page scaling Add a translation...
PalmDoc documents Add a translation...
PDF Optimizations: Add a translation...
&Pin Document Add a translation...
Please close %s to proceed! Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Polygon Add a translation...
Postscript documents Add a translation...
Pr&esentation\tF5 Add a translation...
Print Add a translation...
Print range Add a translation...
&Print... Add a translation...
&Print... (denied) Add a translation...
Printer with given name doesn't exist Add a translation...
printing document Add a translation...
Printing in progress. Add a translation...
Printing is still in progress. Abort and quit? Add a translation...
Printing is still in progress. Abort and start over? Add a translation...
Printing page %d of %d... Add a translation...
Re&name...\tF2 Add a translation...
Redact Add a translation...
&Remember the password for this document Add a translation...
Remove from favorites Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
Remove Item Add a translation...
Remove page %s from favorites Add a translation...
Rename To Add a translation...
Save Annotations Add a translation...
&Save As... Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S Add a translation...
Select &All Add a translation...
Select &All\tCtrl+A Add a translation...
Select the folder where SumatraPDF should be installed: Add a translation...
Selection: Add a translation...
Show &Bookmarks\tF12 Add a translation...
Show &Favorites Add a translation...
Show &Scrollbars Add a translation...
Show Book&marks\tF12 Add a translation...
Show Favorites Add a translation...
Show frequently read Add a translation...
Show in &folder Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
&Shrink pages to printable area (if necessary) Add a translation...
&Single Page\tCtrl+6 Add a translation...
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. Add a translation...
Sort By Add a translation...
Square Add a translation...
Squiggly Add a translation...
Stamp Add a translation...
Start SumatraPDF Add a translation...
Strike Out Add a translation...
Subject: Add a translation...
SumatraPDF %s Installer Add a translation...
SumatraPDF %s Uninstaller Add a translation...
SumatraPDF crashed Add a translation...
SumatraPDF has been uninstalled. Add a translation...
SumatraPDF installation not found. Add a translation...
SumatraPDF Update Add a translation...
Support SumatraPDF Add a translation...
Tag (big first) Add a translation...
Tag (small first) Add a translation...
Tagged PDF Add a translation...
Text Add a translation...
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! Add a translation...
Thank you for choosing SumatraPDF! Add a translation...
Thank you! SumatraPDF has been installed. Add a translation...
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! Add a translation...
&Theme Add a translation...
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly Add a translation...
Underline Add a translation...
Uninstall SumatraPDF Add a translation...
Uninstallation failed Add a translation...
Uninstallation in progress... Add a translation...
Use &tabs Add a translation...
&Use original page sizes Add a translation...
Use SumatraPDF as the &default PDF reader Add a translation...
&Window Add a translation...
&About => &Oer Edit
About SumatraPDF => Oer SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => Wiere grutte\tCtrl+1 Edit
Advanced => Avansearre Edit
All files => Alle bestannen Edit
Application: => Applikaasje: Edit
Associate with PDF files? => Assosjearje mei PDF-bestannen? Edit
Author: => Auteur: Edit
Automatic => Automatysk Edit
Automatically check for &updates => Automatysk kontrolearje op &fernijings Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => Tebek\tAlt+<- Edit
Book View => Boekbyld Edit
Bytes => Bytes Edit
Cancel => Annulearje Edit
Cannot print this file => Dit bestân kin net ôfdrukt wurde Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Kin de omkearde sykrjochting net starte. Kontrolearje de opdrachtrigel yn de ynstellingen. Edit
Change Language => Taal kieze (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [Bestân wizige; ferfarskje] %s Edit
Check for &Updates => &Kontrolearje op fernijings Edit
CHM documents => CHM-bestannen Edit
&Close\tCtrl+W => &Ofslute\tCtrl+W Edit
Continuous => Trochrinnend Edit
Continuous Book View => Fierder mei boekbyld Edit
Continuous Facing => Dûbele side trochrinnend Edit
Contribute Translation => Help mei oersetten Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => Kopiearje seleksje\tCtrl+C Edit
Couldn't initialize printer => Kin de printer net inisjalisearje Edit
Couldn't render the page => Dizze side kin net werjûn wurde Edit
Created: => Makke: Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Oanpaste Zoom...\tCtrl+Y Edit
Default &Layout: => Standert &Layout: Edit
Default &Zoom: => Standert &Zoom: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Standert PDF-lêzer kin net oanpast wurde yn portable moadus Edit
DjVu documents => DjVu-bestannen Edit
Document Properties => Dokuminteigenskippen Edit
&Don't ask me again => Net mear freegje Edit
Download => Ynlade Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Ofslute\tCtrl+Q Edit
Enter password => Wachtwurd ynfiere Edit
Enter password for %s => Wachtwurd ynfiere foar %s Edit
EPUB ebooks => EPUB-bestannen Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Fierder\tAlt+-> Edit
F&ullscreen\tF11 => Folslein skerm\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Dûbele side Edit
Failed to save a file => Flater by bewarjen bestân Edit
File: => Bestân: Edit
&File => &Bestân Edit
File Size: => Bestânsgrutte Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Sykje...\tCtrl+F Edit
Find => Sykje Edit
Find: => Sykje: Edit
Find Next => Folgjende Edit
Find Previous => Foarige Edit
&Find what: => &Sykje nei: Edit
&First Page\tHome => Earste side\tHome Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Folsleine &side\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Passend yn &breedte\tCtrl+2 Edit
Fit Page => Folsleine side Edit
Fit Width => Passend yn breedte Edit
Found text at page %s => Tekst fûn op side %s Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Gean nei Edit
Go to page => Gean nei side Edit
&Go to page: => &Gean nei side: Edit
&Help => &Help Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Tip: Brûk de funksjetoets F3 om fierder te sykjen Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => Lêste side\tEnd Edit
&Magnification: => &Fergrutting: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => SumatraPDF as standertlêzer fan PDF-bestannen ynstelle? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => SumatraPDF as standert PDF-lêzer ynstelle Edit
&Manual => Utlis Edit
&Match case => Haad-/lytse letters tapasse Edit
Match Case => Haadlettergefoelich Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi-bestannen Edit
Modified: => Oanpast: Edit
New version %s is available. Download new version? => Nije ferzje %s is beskikber. Wolle jo dizze ynlade? Edit
Next Page => Folgjende side Edit
&Next Page\tRight Arrow => Folgjende side\t-> Edit
&No => &Nee Edit
No matches were found => Gjin sykresultaat fûn Edit
No synchronization file found => Gjin syngronisaasjebestân fûn Edit
No synchronization info at this position => Gjin syngronisaasjeynformaasje beskikber Edit
&No, thanks => &Nee, tankewol Edit
Number of Pages: => Oantal sides: Edit
(of %d) => (fan %d) Edit
OK => OK Edit
Open => Iepenje Edit
Open &in PDF-XChange => Iepenje mei PDF-XChange Edit
Open in &Adobe Reader => Iepenje mei &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Iepenje mei &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Iepenje mei Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Iepenje mei Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => &Iepenje...\tCtrl+O Edit
&Options... => &Opsjes... Edit
P&roperties\tCtrl+D => E&igenskippen...\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Side...\tCtrl+G Edit
Page: => Side: Edit
Page number %u inexistant => Sidenûmer %u bestiet net Edit
Page Size: => Sidegrutte: Edit
&Password: => &Wachtwurd: Edit
PDF Document => PDF-bestân Edit
PDF documents => PDF-bestannen Edit
PDF Producer: => PDF-makker: Edit
PDF Version: => PDF-ferzje: Edit
Please wait - rendering... => In amerijke asjobleaft - werjaan... Edit
Previous Page => Foarige side Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Foarige side\t<- Edit
&Print...\tCtrl+P => &Ofdrukke...\tCtrl+P Edit
Printing problem. => Probleem by it ôfdrukken. Edit
Remember &opened files => Unthâld &iepene bestannen Edit
&Remember these settings for each document => &Bewarje dizze ynstellingen foar elk dokumint Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Linksom draaie\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Rjochtsom draaie\tCtrl+Shift++ Edit
Save As => Bewarje as Edit
&Save As...\tCtrl+S => &Bewarje as...\tCtrl+S Edit
Searching %d of %d... => Sykje %d fan %d... Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Selektearje ynhâld mei Ctrl+linker mûsknop Edit
Send by &E-mail... => Ferstjoer per &e-mail... Edit
Set inverse search command-line => Omkearde sykrjochting ynstelle Edit
&Settings => &Ynstellingen Edit
Show &Pages Continuously => Toan sides kontinue Edit
Show &Toolbar\tF8 => Arkbalke toane Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Toan de &blêdwizerarkbalke as beskikber Edit
Single Page => Inkele side Edit
&Skip this version => Dizze ferzje oerslaan Edit
Source file %s has no synchronization point => Bestân %s hat gjin syngronisaasjepunt Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF is de standart PDF-lêzer Edit
SumatraPDF Options => SumatraPDF Opsjes Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF soe no de standert PDF-lêzer wêze moatte Edit
Synchronization file cannot be opened => It syngronisaasjebestân kin net iepene wurde Edit
Text documents => Tekstdokuminten Edit
Title: => Titel: Edit
Unknown source file (%s) => Unbekend boarnebestân (%s) Edit
&View => &Byld Edit
View => Byld Edit
Visit &Website => Besykje it &webstee Edit
Warning => Warskôging Edit
XPS documents => XPS-bestannen Edit
&Yes => &Ja Edit
You have the latest version. => Jo brûke de meast resinte ferzje. Edit
You have version %s => Jo hawwe ferzje %s Edit
&Zoom => &Zoom Edit
Zoom => Zoom Edit
Zoom factor => Zoomfaktor Edit
Zoom In => Ynzoome Edit
Zoom Out => Utzoome Edit

31 unused strings:

%s of %s
Book&marks\tF12 => Blêdwizers\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory
Couldn't install browser plugin
Couldn't obtain temporary directory
Couldn't remove the shortcut
Couldn't uninstall PDF search filter
Error: Couldn't run SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found!
Error: The document couldn't be downloaded!
F&ullscreen\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Folslein skerm\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory
Failed to create a shortcut
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported)
Loading file %s...
Opening document in SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory)
&Remove Document
Replace document &colors with Windows color scheme
Selekcja:
Show &Bookmarks
Show &pages continuously => Toan sides kontinue
Show &Toolbar => Arkbalke toane
Some files to be installed are damaged or missing
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk