Home : SumatraPDF : Welsh translations Not logged in. Log in with Twitter

0 untranslated out of 293 total strings
Progress:
100%

&About => &Ynghylch... Edit
About SumatraPDF => Ynghylch SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Gwir Faint\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Ychwanegu Ffefryn Edit
Add page %s to favorites => Ychwanegu tudalen %s i'r Ffefrynnau Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Ychwanegu tudalen %s i'r ffefrynnau gyda'r enw (dewisiol): Edit
previous: Ychwanegu tudalen %s i'r ffefrynnau gyda'R enw (dewisiol):
Add to favorites => Ychwanegu i'r ffefrynnau Edit
Advanced => Uwch Edit
&Advanced Options... => Dewisiadau &Uwch... Edit
All files => Pob ffeil Edit
&All selected pages => &Pob tudalen â ddewiswyd Edit
previous: &Pob tudalen dewiswyd
All supported documents => Pob dogfen sy'n cael ei chynnal Edit
Application: => Rhaglen: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Ydych chi'n siŵr eich bod am ddadosod SumatraPDF Edit
Associate with PDF files? => Cysylltu gyda ffeiliau PDF? Edit
Attachment: %s => Atodiad: %s Edit
Author: => Awdur: Edit
Automatic => Awtomatig Edit
Automatically check for &updates => Gwirio'n awtomatig am &ddiweddariadau Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => Nôl\tAlt+Saeth Chwith Edit
Book View => Golwg Llyfr Edit
previous: Golwg llyfr
&Book View\tCtrl+8 => Golwg &Llyfr\tCtrl+8 Edit
Book&marks\tF12 => Nodau Tudalen\tF12 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Llwybr byr nod tudalen i dudalen %s o %s Edit
Bookmark Shortcuts => Llwybrau Byr Nodau Tudalen Edit
Bookmarks => Nodau Tudalen Edit
Bytes => Beit Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => Methu cysylltu â'r Rhyngrwyd (gwall %#x). Edit
Cancel => Diddymu Edit
Cannot print this file => Methu argraffu'r ffeil Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Methu cychwyn gorchymyn chwilio gwrthdro. Gwiriwch y linell orchymyn yn y gosodiadau Edit
Change Language => Newid Iaith (Change Language) Edit
previous: Newid iaith (Change Language)
previous: Newid Iaith
[Changes detected; refreshing] %s => [Wedi canfod newidiadau: adnewyddu] %s Edit
Check for &Updates => Gwirio am &Ddiweddariad Edit
previous: &Gwirio am fersiwn newydd
CHM documents => Dogfennau CHM Edit
Close => Cau Edit
&Close\tCtrl+W => &Cau\tCtrl+W Edit
Comic books => Llyfrau Comig Edit
previous: Llyfrau Comics
Compatibility => Cydnawsedd Edit
Continuous => Didor Edit
Continuous Book View => Golwg Llyfr Didor Edit
previous: Golwg llyfr didor
Continuous Facing => Wynebu'n Ddidor Edit
previous: Gwynebu'n Ddidor
Contribute Translation => Cyfrannu Cyfieithiad. Edit
previous: Cyfrannu cyfieithiad.
Copy &Image => Copïo &Delwedd Edit
Copy &Link Address => Copïo &Dolen Cyfeiriad Edit
Copy Co&mment => Copïo &Sylw Edit
&Copy Selection => Copïo &Dewis Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => Copïo'r Dewis\tCtrl+C Edit
copying text => copïo testun Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Copïo testun wedi ei atal (copïo fel delwedd yn unig) Edit
Copyright: => Hawlfraint Edit
Could not obtain Printer properties => Methu canfod priodweddau Argraffydd Edit
Couldn't create temporary directory => Methu creu cyfeiriadur dros dro Edit
Couldn't create the installation directory => Methu creu'r cyfeiriadur gosod Edit
previous: Merhu creu'r cyfeiriadur gosod
Couldn't initialize printer => Methu cychwyn yr argraffydd Edit
Couldn't install PDF previewer => Mehu gosod rhagolygwr PDF Edit
Couldn't install PDF search filter => Methu gosod hidl chwilio PDF Edit
Couldn't obtain temporary directory => Methu canfod cyfeiriadur dros dro Edit
Couldn't remove installation directory => Methu tynnu'r cyfeiriadur gosod Edit
Couldn't remove the shortcut => Methu tynnu'r llwybr byr Edit
Couldn't render the page => Methu cyflwyno'r dudalen Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Methu dadosod ategyn porwr Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Methu dadosod rhagolygwr PDF Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => Methu dadosod hidl chwilio PDF Edit
Couldn't write %s to disk => Methu ysgrifennu %s i ddisg Edit
Created: => Crëwyd: Edit
Current file => Ffeil cyfredol Edit
Cursor position: => Safle'r cyrchwr: Edit
previous: Safle'r cyrchwr
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => &Addasu Chwyddo...\tCtrl+Y Edit
Dark => Tywyll Edit
Darker => Tywyllach Edit
Default &Layout: => &Cynllun Rhagosodedig: Edit
Default &Zoom: => C&hwyddo Rhagosodedig: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Nid oes modd newid y prif ddarllenydd yn y modd cludadwy Edit
Denied Permissions: => Gwrthodwyd Caniatâd: Edit
DjVu documents => Dogfennau DjVu Edit
Document Properties => Priodweddau Dogfen Edit
&Don't ask me again => &Peidio â gofyn eto Edit
previous: &Peidio gofyn eto
Download => Llwytho i Lawr Edit
E&xit\tCtrl+Q => &Gadael\tCtrl+Q Edit
Enter password => Rhoi cyfrinair Edit
Enter password for %s => Rhoi cyfrinair ar gyfer %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Rhowch y llinell orchymyn i'w gychwyn pan yn rhoi clic dwbl i ddogfen PDF: Edit
EPUB ebooks => eLyfrau EPUB Edit
previous: Dogfennau EPUB
Error loading %s => Gwall llwytho %s Edit
&Even pages only => Tudalennau &eilrif yn unig Edit
F&avorites => &Ffefrynnau Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Ymlaen\tAlt+Saeth Dde Edit
F&ullscreen\tF11 => Sgrin Lawn\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Wynebu Edit
previous: Wynebu
previous: Gwynebu
&Facing\tCtrl+7 => &Wynebu\tCtrl+7 Edit
previous: &Gwynebu\tCtrl+7
Failed to copy uninstaller to temp directory => Methwyd copïo'r dadosodwr i'r cyfeiriadur dros dro Edit
Failed to create a shortcut => Methwyd creu llwybr byr Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Methwyd dileu allweddi cofrestrfa'r dadosodwr Edit
Failed to register as default program on win 10 => Methwyd cofrestru fel rhaglen rhagosodedig ar Win 10 Edit
Failed to rename the file! => Methwyd ailenwi'r ffeil! Edit
Failed to save a file => Methwyd cadw ffeil Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Methwyd ysgrifennu gwybodaeth estyniad ffeil estynedig i'r gofrestrfa Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Methwyd ysgrifennu gwybodaeth y dadosodwr i'r gofrestrfa Edit
Fast Web View => Golwg Gwe Cyflym Edit
Favorites => Ffefrynnau Edit
FictionBook documents => Dogfennau FictionBook Edit
&File => &Ffeil Edit
File: => Ffeil: Edit
File %s not found => Heb ganfod ffeil %s Edit
File Size: => Maint Ffeil: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => Canfo&d...\tCtrl+F Edit
previous: Canfod...\tCtrl+F
Find: => Canfod: Edit
Find => Canfod Edit
Find Next => Canfod y Nesaf Edit
Find Previous => Canfod y Blaenorol Edit
&Find what: => &Canfod beth: Edit
&First Page\tHome => Tudalen Gyntaf\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Ffitio'r &Cynnwys\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => &Ffitio'r Dudalen\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => &Fitio'r Lled\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Ffitio Tudalen Unigol Edit
Fit Content => Ffitio'r Cynnwys Edit
Fit Page => Ffitio'r Dudalen Edit
&Fit pages to printable area => &Ffitio tudalennau i ardal argraffu Edit
Fit Width => Fitio'r Lled Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Ffitio'r Lled a Dangos Tudalennau'n Barhaus Edit
Fonts: => Ffontiau: Edit
Formatting the book... %d pages => Fformatio'r llyfr... %d tudalen Edit
Found text at page %s => Canfod testun ar dudalen %s Edit
Found text at page %s (again) => Canfod testun ar dudalen %s (eto) Edit
Frequently Read => Darllen yn Aml Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Mynd i Edit
previous: &Mynd
&Go to page: => &Mynd i dudalen: Edit
Go to page => Mynd i dudalen Edit
&Help => &Cymorth Edit
Hide &Options => Dewisiadau C&uddio Edit
Hide frequently read => Cuddio darllen yn aml Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Cyngor: Defnyddiwch bysell F3 i ganfod eto Edit
Image files (*.%s) => Ffeiliau delwedd (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Gosod SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Gosod SumatraPDF yn &ffolder: Edit
Installation failed! => Methodd y gosod! Edit
Installation in progress... => Wrthi'n gosod Edit
KB => KB Edit
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Cadw yr ategyn porwr PDF wedi ei osod (ddim yn cael ei gynnal bellach) Edit
&Last Page\tEnd => Tudalen Olaf\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Gadael i Chwilio Bwrdd Gwaith Windows c&hwilio'r dogfennau PDF Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Gadael i Windows ddangos &rhagolwg o ddogfennau PDF Edit
Light => Golau Edit
&Magnification: => &Chwyddiad: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Gosod SumatraPDF fel rhaglen rhagosodedig ar gyfer ffeiliau PDF? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Gosod SumatraPDF fel y darllenydd PDF rhagosodedig Edit
Man&ga Mode => Modd &Manga Edit
&Manual => &Llawlyfr Edit
Match Case => Cydweddu Maint Edit
&Match case => &Cydweddu maint Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Dogfennau Mobi Edit
Modified: => Newidwyd: Edit
New version %s is available. Download new version? => Mae fersiwn newydd o %s ar gael. Llwytho'r fersiwn newydd i lawr?? Edit
previous: Mae fersiwn newydd %s ar gael. Llwytho'r fersiwn newydd i lawr??
Next Page => Tudalen Nesaf Edit
&Next Page\tRight Arrow => Tudalen Nesaf\tSaeth Dde Edit
previous: Tudalen Nesaf\t->
&No => &Na Edit
No matches were found => Heb ganfod cyfatebiad Edit
No result found around line %u in file %s => Dim canlyniad o liell %u yn ffeil %s Edit
No synchronization file found => Heb ganfod ffeil cydweddu Edit
No synchronization info at this position => Dim gwybodaeth cydweddu yn y fan hon Edit
&No, thanks => &Dim diolch Edit
Number of Pages: => Nifer o Dudalennau: Edit
&Odd pages only => Tudalennau &odrif yn unig Edit
(of %d) => (o %d) Edit
OK => Iawn Edit
Open => Agor Edit
Open &in PDF-XChange => Agor yn PDF-XChange Edit
Open a document... => Agor dogfen... Edit
&Open Document => Agor &Dogfen Edit
Open in %s => Agor yn %s Edit
Open in &Adobe Reader => Agor yn &Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Agor yn &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Agor yn Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Agor yn Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => &Agor...\tCtrl+O Edit
&Options => &Dewisiadau Edit
&Options... => &Dewisiadau... Edit
P&roperties => &Priodweddau Edit
P&roperties\tCtrl+D => P&riodweddau...\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Tudalen...\tCtrl+G Edit
Page: => Tudalen: Edit
(page %s) => (tudalen %s) Edit
Page %s => Tudalen %s Edit
Page number %u inexistant => Nid yw tudalen rhif %u yn bodoli Edit
Page scaling => Graddio tudalen Edit
Page Size: => Maint Tudalen: Edit
PalmDoc documents => Dogfennau PalmDoc Edit
&Password: => &Cyfrinair: Edit
PDF Document => Dogfen PDF Edit
PDF documents => Dogfennau PDF Edit
PDF Optimizations: => Gwella'r PDF Edit
PDF Producer: => Cynhyrchydd PDF: Edit
PDF Version: => PDF Fersiwn: Edit
&Pin Document => &Pinio Dogfen Edit
Please close %s to proceed! => Cau %s i barhau! Edit
Please wait - rendering... => Arhoswch, wrthi'n cyflwyno... Edit
Postscript documents => Dogfennau postscript Edit
Pr&esentation\tF5 => Cyflwyniad\tCtrl+L Edit
Previous Page => Tudalen Flaenorol Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Tudalen &Flaenorol\tSaeth Chwith Edit
previous: Tudalen Flaenorol\t<-
Print => Argraffu Edit
Print range => Ystod argraffu Edit
&Print... => &Argraffu... Edit
&Print... (denied) => &Argraffu... (gwrthodwyd) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Argraffu...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Nid oes argraffydd gyda'r enw yna'n bod Edit
printing document => argraffu dogfen Edit
Printing in progress. => Wrthi'n argraffu. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Dal wrthi'n argraffu. Hepgor a gadael? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Dal wrthi'n argraffu. Hepgor a chychwyn eto? Edit
Printing page %d of %d... => Argraffu tudalen %d o %d... Edit
Printing problem. => Anhawster argraffu Edit
Re&name...\tF2 => &Ailenwi...\tF2 Edit
Remember &opened files => Co&fio ffeiliau ar agor Edit
&Remember the password for this document => &Cofio cyfrinair y ddogfen Edit
&Remember these settings for each document => C&ofio'r gosodiadau hyn ar gyfer pob dogfen Edit
&Remove Document => &Tynnu Dogfen Edit
Remove from favorites => Tynnu o'r ffefrynnau Edit
Remove page %s from favorites => Tynnu tudalen %s o'r ffefrynnau Edit
Rename To => Ailenwi i Edit
previous: Ailenwi
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Troi &Gwrthglocwedd\tCtrl+Shift+- Edit
previous: Troi i'r chwith\tCtrl+Shift+-
previous: Troi i'r &Chwith\tCtrl+Shift+-
previous: Troi Gwrthglocwedd\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Troi &Clocwedd\tCtrl+Shift++ Edit
previous: Troi i'r dde\tCtrl+Shift++
Save As => Cadw fel Edit
&Save As... => &Cadw fel... Edit
&Save As...\tCtrl+S => &Cadw fel...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Cadw'r &Llwybr Byr...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Yn chwilio am %d o %d... Edit
previous: Chwilio am %d o %d...
Select &All => Dewis &Popeth Edit
Select &All\tCtrl+A => Dewis &Popeth\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Dewis cynnwys drwy Ctrl a botwm chwith y llygoden Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Dewis y ffolder lle ddylai SumatraPDF gael ei gosod: Edit
Selection: => Dewis: Edit
Send by &E-mail... => Anfon drwy &E-bost... Edit
previous: Anfon drwy &e-bost...
Set inverse search command-line => Gosod linell-orchymyn chwilio gwrthdro Edit
&Settings => &Gosodiadau Edit
Show &Bookmarks => Dangos &Nodau Tudalen Edit
Show &Pages Continuously => Dangos &tudalennau'n ddidor Edit
Show &Toolbar\tF8 => Dangos y &Bar Offer Edit
Show Favorites => Dangos Ffefrynnau Edit
Show frequently read => Dangos darllenwyd yn aml Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Dangos bar ochr y &nodau tudalen pan yw ar gael Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => C&rebachu tudalennau i'r ardal argraffu (os oes angen) Edit
Single Page => Tudalen unigol Edit
&Single Page\tCtrl+6 => Tudalen &Unigol\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Hepgor y fersiwn yma. Edit
Some files to be installed are damaged or missing => Mae rhai ffeiliau i'w gosod wedi eu difrodi neu ar goll Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Ymddiheuriadau. Dylai hynny heb fod wedi digwydd!\n\nPwyswch 'Diddymu', os hoffech chi ein cynorthwyo i drwsio achos y gwall. Edit
Source file %s has no synchronization point => Does dim pwynt cydweddu yn ffeil %s Edit
Start SumatraPDF => Cychwyn SumatraPDF Edit
Subject: => Pwnc: Edit
SumatraPDF %s Installer => Gosodwr SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Dadosodwr SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF crashed => Chwalodd SumatraPDF Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => Mae SumatraPDF wedi ei ddadosod. Edit
SumatraPDF installation not found. => Heb ganfod gosodiad SumatraPDF. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF yw eich prif ddarllenydd PDF Edit
SumatraPDF Options => Dewisiadau SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF dylai fod eich prif ddarllenydd PDF Edit
SumatraPDF Update => Diweddaru SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Methu agor ffeil cydweddu Edit
Tagged PDF => PDF wedi ei thagio Edit
Text documents => Dogfennau testun Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Diolch am ddefnyddio SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Diolch yn fawr! Mae SumatraPDF wedi ei gosod Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Mae'r gosodwr yn llwgr. Llwythwch y ffeil i lawr eto. \n Ymddiheuriadau am yr anghyfleuster! Edit
&Theme => &Thema Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Mae'r ddogfen hon yn defnyddio nodweddion sydd ddim yn cael eu cynnal (%s) ac efallai na fyddant yn rendro'n gywir Edit
Title: => Teitl: Edit
Uninstall SumatraPDF => Dadosod SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Methodd y gosod Edit
Uninstallation in progress... => Wrthi'n dadosod... Edit
previous: Wrthi'n gosod...
Unknown source file (%s) => Ffeil ffynhonnell anhysbys (%s) Edit
Use &tabs => Defnyddio &tabiau Edit
&Use original page sizes => &Defnyddio maint gwreiddiol y dudalen Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Defnyddio SumatraPDF fel y darllennydd PDF &rhagosodedig Edit
&View => &Gweld Edit
View => Gweld Edit
Visit &Website => &Ymweld â'r Wefan Edit
Warning => Rhybudd Edit
&Window => &Ffenestr Edit
XPS documents => Dogfennau XPS Edit
&Yes => &Iawn Edit
You have the latest version. => Mae'r fersiwn diweddaraf gennych. Edit
You have version %s => Mae fersiwn %s gennych Edit
&Zoom => &Chwyddo Edit
Zoom => Chwyddo Edit
Zoom factor => Ffactor Chwyddo Edit
Zoom In => Chwyddo i Mewn Edit
Zoom Out => Chwyddo Allan Edit

18 unused strings:

%s of %s => %s o %s
Couldn't install browser plugin => Methu gosod ategyn porwr
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Gwall. Methu rhedeg SumatraPDF
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Gwall: Heb ganfod SumatraPDF!
Error: The document couldn't be downloaded! => Gwall: Nid oedd modd llwytho'r ddogfen i lawr!
F&ullscreen\tCtrl+L => Sgrin Lawn\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Sgrin Lawn\tCtrl+Shift+L
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Gosod ategyn &porwr PDF ar gyfer Firefox, Chrome ac Opera
Loading file %s... => Llwytho ffeil %s...
Opening document in SumatraPDF... => Agor dogfen yn SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Cyflwyniad\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Argraffu fel &delwedd (angen mwy o gof)
Replace document &colors with Windows color scheme => Amnewid &lliwiau dogfen gyda threfn lliwiau Windows
Selekcja:
Show &pages continuously => Dangos &tudalennau'n ddidor
previous: Dangos tudalennau'n ddidor
Show &Toolbar => Dangos y &Bar Offer
previous: Dangos y bar offer
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk