Home : SumatraPDF : Catalan translations Not logged in. Log in with Twitter

44 untranslated out of 335 total strings
Progress:
86%

%s installation not found. Add a translation...
Add child Add a translation...
Add PDF as a child Add a translation...
Add PDF as a sibling Add a translation...
Add sibling Add a translation...
Annotations Add a translation...
Are you sure you want to uninstall %s? Add a translation...
Caret Add a translation...
Circle Add a translation...
Color Add a translation...
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation...
Create Annotation Add a translation...
E&xit Fullscreen Add a translation...
Edit Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Edit Bookmarks Add a translation...
Export Bookmarks Add a translation...
File Attachment Add a translation...
Free Text Add a translation...
Highlight Add a translation...
Images Add a translation...
Ink Add a translation...
Line Add a translation...
New Bookmarks Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Polygon Add a translation...
Redact Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
Remove Item Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Show &Scrollbars Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
Sort By Add a translation...
Square Add a translation...
Squiggly Add a translation...
Stamp Add a translation...
Strike Out Add a translation...
Support SumatraPDF Add a translation...
Tag (big first) Add a translation...
Tag (small first) Add a translation...
Text Add a translation...
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! Add a translation...
Underline Add a translation...
&About => &Quant a... Edit
About SumatraPDF => Quant al SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => Mida &real\tCtrl+1 Edit
Add Favorite => Afegeix un preferit Edit
Add page %s to favorites => Afegeix la pàgina %s als preferits Edit
Add page %s to favorites with (optional) name: => Afegeix la pàgina %s als preferits amb el nom (opcional): Edit
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Afegeix la pàgina %s als preferits\tCtrl+B Edit
Add to favorites => Afegeix als preferits Edit
Advanced => Avançats Edit
&Advanced Options... => Opcions &avançades... Edit
All files => Tots els fitxers Edit
&All selected pages => &Totes les pàgines seleccionades Edit
All supported documents => Tots els documents suportats Edit
Application: => Programa: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Segur que voleu desinstal·lar el SumatraPDF? Edit
previous: Esteu segur de voler desinstal·lar el SumatraPDF?
Associate with PDF files? => Voleu associar-lo amb els fitxers PDF? Edit
Attachment: %s => Adjunt: %s Edit
Author: => Autor: Edit
Automatic => Automàtic Edit
Automatically check for &updates => &Comprova les actualitzacions automàticament Edit
&Back\tAlt+Left Arrow => Enrere\tAlt+Left Arrow Edit
Book View => Visualització de llibre Edit
previous: Vista de llibre
&Book View\tCtrl+8 => Visualització de &llibre\tCtrl+8 Edit
previous: Vista de &llibre\tCtrl+8
Bookmark shortcut to page %s of %s => Drecera del marcador a la pàgina %s de %s Edit
Bookmark Shortcuts => Dreceres de marcadors Edit
Bookmarks => Marcadors Edit
Bytes => Bytes Edit
Can't connect to the Internet (error %#x). => No es pot connectar a internet (error %#x). Edit
Cancel => Cancel·la Edit
Cannot print this file => No es pot imprimir el fitxer Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => No es pot iniciar l'ordre de cerca inversa. Comproveu la línia d'ordres a les preferències. Edit
Change Language => Canvia la llengua (Change Language) Edit
[Changes detected; refreshing] %s => [S'han detectat canvis; s'està actualitzant] %s Edit
Check for &Updates => &Comprova si hi ha una versió nova Edit
CHM documents => Documents CHM Edit
Close => Tanca Edit
&Close\tCtrl+W => &Tanca\tCtrl+W Edit
Collapse All => Replega-ho tot Edit
Comic books => Llibres de còmic Edit
Compatibility => Compatibilitat Edit
Continuous => Contínua Edit
Continuous Book View => Visualització contínua de llibre Edit
previous: Vista contínua de llibre
Continuous Facing => Pàgina doble contínua Edit
Contribute Translation => Contribuïu en la traducció Edit
Copy &Image => Copia la &imatge Edit
Copy &Link Address => Copia l'adreça de l'enllaç Edit
Copy Co&mment => Copia el co&mentari Edit
&Copy Selection => &Copia la selecció Edit
&Copy Selection\tCtrl+C => &Copia la selecció\tCtrl+C Edit
copying text => s'està copiant text Edit
Copying text was denied (copying as image only) => No es pot copiar el text (només es copia com a imatge) Edit
Copyright: => Copyright: Edit
Could not obtain Printer properties => No es poden obtenir les propietats de la impressora Edit
Couldn't create the installation directory => No es pot crear el directori d'instal·lació Edit
previous: No s'ha pogut crear el directori d'instal·lació
Couldn't initialize printer => No es pot inicialitzar la impressora Edit
Couldn't install PDF previewer => No es pot instal·lar el visor ràpid de PDF Edit
previous: No s'ha pogut instal·lar el visor ràpid de PDF
Couldn't install PDF search filter => No es pot instal·lar el filtre de cerca PDF Edit
previous: No s'ha pogut instal·lar el filtre de cerca PDF
Couldn't remove installation directory => No es pot suprimir el directori d'instal·lació Edit
previous: No s'ha pogut suprimir el directori d'instal·lació
Couldn't render the page => No es pot representar la pàgina Edit
Couldn't uninstall browser plugin => No es pot desinstal·lar el connector de navegador Edit
previous: No s'ha pogut desinstal·lar el connector de navegador
Couldn't uninstall PDF previewer => No es pot desinstal·lar el visor ràpid PDF Edit
previous: No s'ha pogut desinstal·lar el visor ràpid PDF
Couldn't write %s to disk => No es pot escriure %s al disc Edit
previous: No s'ha pogut escriure %s al disc
Created: => Creat: Edit
Current file => Fitxer actual Edit
Cursor position: => Posició del cursor Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Escala &predeterminada…\tCtrl+Y Edit
previous: Zoom &predeterminat..\tCtrl+Y
Dark => Fosc Edit
Darker => Molt fosc Edit
Default &Layout: => &Visualització predeterminada: Edit
previous: &Vista predeterminada:
Default &Zoom: => &Zoom predeterminat Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => No es pot canviar el lector de PDF predeterminat en mode portable. Edit
Denied Permissions: => Permisos denegats: Edit
DjVu documents => Documents DjVu Edit
previous: Documents djvu
Document Properties => Propietats del document Edit
&Don't ask me again => &No ho tornis a preguntar Edit
Download => Baixa Edit
E&xit\tCtrl+Q => S&urt\tCtrl+Q Edit
Enter password => Introduïu la contrasenya Edit
Enter password for %s => Introduïu la constrasenya per a %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Introduïu la línia d'ordres que voleu executar en fer doble clic al document PDF: Edit
EPUB ebooks => Documents EPUB Edit
Error loading %s => S'ha produït un error en carregar %s Edit
&Even pages only => Només les pàgines parelles Edit
Expand All => Desplega-ho tot Edit
F&avorites => Pr&eferits Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => En&davant\tAlt+Right Arrow Edit
F&ullscreen\tF11 => Pantalla &completa\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Pàgina doble Edit
&Facing\tCtrl+7 => Pàgina &doble\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => No es poden suprimir les claus de registre del desinstal·lador Edit
previous: No s'ha pogut suprimir les claus de registre del desinstal·lador
previous: No es pot suprimir les claus de registre del desinstal·lador
Failed to register as default program on win 10 => Ha fallat en registrar com a programa per defecte en Windows 10 Edit
Failed to rename the file! => S'ha produït un error en canviar el nom del fitxer! Edit
previous: S'ha produït un error en canviar el nom al fitxer!
Failed to save a file => S'ha produït un error en desar el fitxer. Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => No es pot escriure la informació d'extensió de fitxer extesa al registre Edit
previous: No s'ha pogut escriure la informació d'extensió de fitxer extesa al registre
Failed to write the uninstallation information to the registry => No es pot escriure la informació de desinstal·lació al registre Edit
previous: No s'ha pogut escriure la informació de desinstal·lació al registre
Fast Web View => Visualització ràpida de web Edit
Favorites => Preferits Edit
FictionBook documents => Documents FictionBook Edit
&File => &Fitxer Edit
File: => Fitxer: Edit
File %s not found => No es troba el fitxer %s Edit
previous: No s'ha trobat el fitxer %s
File Size: => Mida del fitxer: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => &Cerca...\tCtrl+F Edit
Find => Cerca Edit
Find: => Cerca: Edit
Find Next => Cerca següent Edit
Find Previous => Cerca anterior Edit
&Find what: => &Cerca el text: Edit
&First Page\tHome => &Primera pàgina\tInici Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Ajusta el &contingut\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => Ajusta a la &pàgina\tCtrl+0 Edit
Fit &Width\tCtrl+2 => Ajusta a l'am&plada\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Ajusta a una única pàgina Edit
Fit Content => Ajusta el contingut Edit
Fit Page => Ajusta a la pàgina Edit
&Fit pages to printable area => Ajusta les pàgines a l'àrea imprimible Edit
Fit Width => Ajusta a l'amplada Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Ajusta l'amplada i mostra les pàgines de forma contínua Edit
Fonts: => Tipus de lletra: Edit
Formatting the book... %d pages => S'està formatant el llibre... %d pàgines Edit
Found text at page %s => S'ha trobat el text a la pagina %s Edit
Found text at page %s (again) => S'ha trobat el text a la pàgina %s (altra vegada) Edit
Frequently Read => Llegits més freqüents Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Vés a Edit
&Go to page: => &Vés a la pàgina: Edit
Go to page => Vés a la pàgina Edit
&Help => &Ajuda Edit
Hide &Options => Amaga les &opcions Edit
Hide frequently read => Amaga els més llegits Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Suggeriment: feu servir la tecla F3 per tornar a cercar Edit
Image files (*.%s) => Fitxers d'imatge (*.%s)) Edit
Install SumatraPDF => Instal·la el SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Instal·la el SumatraPDF a la &carpeta: Edit
Installation failed! => La instal·lació ha fallat. Edit
previous: La instal·lació ha fallat!
Installation in progress... => La instal·lació és en progrés... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => Ú<ima pàgina\tFinal Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Permet al Windows Desktop Search &cercar als documents PDF Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Permet al Windows mostrar &visualitzacions prèvies dels documents PDF Edit
Light => Clar Edit
&Magnification: => &Nivell d'augment: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Voleu que el SumatraPDF sigui el visor predeterminat dels fitxers PDF? Edit
Make SumatraPDF my default PDF reader => Fes el SumatraPDF el lector de PDF predeterminat Edit
Man&ga Mode => Mode man&ga Edit
&Manual => &Manual Edit
&Match case => Respecta les &majúscules i minuscules Edit
Match Case => Distigeix entre majúscules i minúscules Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Documents Mobi Edit
Modified: => Modificat: Edit
New &window\tCtrl+N => &Finestra nova\tCtrl+N Edit
New version %s is available. Download new version? => Es troba disponible una versió nova %s. Voleu baixar-la? Edit
Next Page => Pàgina següent Edit
&Next Page\tRight Arrow => Pàgina &següent\t-> Edit
&No => &No Edit
No matches were found => No s'han trobat coincidències Edit
No result found around line %u in file %s => No s'ha trobat cap resultat de cerca vàlid a la línia %u al fitxer %s Edit
No synchronization file found => No s'ha trobat el fitxer de sincronització Edit
No synchronization info at this position => No hi ha informació de sincronització en aquesta posició Edit
&No, thanks => &No, gràcies Edit
Number of Pages: => Nombre de pàgines: Edit
&Odd pages only => Només les pàgines senars Edit
(of %d) => (de %d) Edit
OK => D'acord Edit
Open => Obre Edit
Open &in PDF-XChange => Obre amb el PDF-XChange Edit
Open a document... => Obre un document... Edit
&Open Document => &Obre el document Edit
Open in %s => Obre amb %s Edit
previous: Obre a %s
Open in &Adobe Reader => Obre amb l'&Adobe Reader Edit
Open in &Foxit Reader => Obre amb el &Foxit Reader Edit
Open in &Microsoft HTML Help => Obre amb el Microsoft HTML Help Edit
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Obre amb el Microsoft XPS-Viewer Edit
&Open...\tCtrl+O => &Obre...\tCtrl+O Edit
&Options => &Opcions Edit
&Options... => &Opcions... Edit
P&roperties => P&ropietats Edit
P&roperties\tCtrl+D => P&ropietats...\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Pà&gina...\tCtrl+G Edit
Page: => Pàgina: Edit
Page %s => Pàgina %s Edit
(page %s) => (pàgina %s) Edit
Page number %u inexistant => La pàgina %u no existeix Edit
Page scaling => Escalat de la pàgina Edit
Page Size: => Mida de pàgina: Edit
PalmDoc documents => Documents PalmDoc Edit
&Password: => &Contrasenya: Edit
PDF Document => Document PDF Edit
PDF documents => Documents PDF Edit
PDF Optimizations: => Optimitzacions del PDF: Edit
PDF Producer: => Productor PDF: Edit
PDF Version: => Versió de PDF: Edit
&Pin Document => &Marca el document Edit
Please close %s to proceed! => Tanqueu %s per continuar! Edit
Please wait - rendering... => S'està renderitzant... Edit
Postscript documents => Documents Postscript Edit
Pr&esentation\tF5 => Pr&esentació\tCtrl+L Edit
Previous Page => Pàgina anterior Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Pàgina &anterior\t<- Edit
Print => Imprimeix Edit
previous: Impressora
Print range => Interval d'impressió Edit
&Print... => Im&primeix... Edit
&Print... (denied) => &Imprimeix... (denegat) Edit
&Print...\tCtrl+P => &Imprimeix...\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => No existeix cap impressora amb el nom proveït Edit
printing document => s'està imprimint el document Edit
Printing in progress. => La impressio és en procés. Edit
previous: Impressio en procés.
Printing is still in progress. Abort and quit? => La impressió encara està en procés. Voleu aturar i sortir? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => La impressió encara es troba en progrés. Voleu cancel·lar-la i tornar a començar?? Edit
Printing page %d of %d... => S'està imprimient la pàgina %d de %d... Edit
Printing problem. => S'ha produït un problema en la impressió. Edit
Re&name...\tF2 => Canvia el &nom...\tF2 Edit
Remember &opened files => Recorda els fitxers &oberts Edit
&Remember the password for this document => &Recorda la contrasenya per a aquest document Edit
&Remember these settings for each document => Conserva aquestes &preferències per a cada document Edit
Remove from favorites => Suprimeix dels preferits Edit
Remove page %s from favorites => Suprimeix la pàgina %s dels preferits Edit
Rename To => Canvia el nom a Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Gira a l'esquerra\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Gira a la dreta\tCtrl+Shift++ Edit
Save Annotations => Desa les anotacions Edit
Save As => Anomena i desa Edit
&Save As... => Anomena i de&sa... Edit
&Save As...\tCtrl+S => Anomena i de&sa...\tCtrl+S Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Desa una &drecera...\tCtrl+Maj+5 Edit
Searching %d of %d... => S'està cercant %d de %d... Edit
Select &All => Selecciona-ho &tot Edit
Select &All\tCtrl+A => Seleccciona-ho &tot\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Seleccioneu contigut amb la combinació Ctrl+botó secundari del ratolí Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Seleccioneu la carpeta on voleu instal·lar el SumatraPDF: Edit
Selection: => Selecció: Edit
Send by &E-mail... => Envia per correu-&e... Edit
Set inverse search command-line => Cerca cap enrere Edit
&Settings => &Preferències Edit
Show &Bookmarks\tF12 => Mostra els &marcadors\tF12 Edit
Show &Favorites => Mostra els &preferits Edit
Show &Pages Continuously => Mostra les &pàgines de forma contínua Edit
Show &Toolbar\tF8 => Mostra la &barra d'eines Edit
Show Book&marks\tF12 => Mostra les &marcadors\tF12 Edit
Show Favorites => Mostra els preferits Edit
Show frequently read => Mostra els més llegits Edit
Show in &folder => Mostra-ho a la &carpeta Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Mostra la &barra lateral de marcadors quan estigui disponible Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Reduïu les pàgines a l'àrea imprimible (si és necessari) Edit
Single Page => Pàgina única Edit
&Single Page\tCtrl+6 => Pàgina ú&nica\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Omet aquesta versió Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Això no hauria d'haver passat!\n\nFeu clic a 'Cancel·la', si voleu ajudar-nos a corregir la causa d'aquest error. Edit
Source file %s has no synchronization point => El fitxer d'origen %s no té un punt de sincronització vàlid Edit
Start SumatraPDF => Inicia el SumatraPDF Edit
Subject: => Subjecte: Edit
previous: Assumpte:
SumatraPDF %s Installer => Instal·lador del SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => Desintal·lador del SumatraPDF %s Edit
SumatraPDF crashed => El SumatraPDF ha fallat Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => S'ha desinstal·lat el SumatraPDF. Edit
SumatraPDF installation not found. => No s'ha trobat cap instal·lació del SumatraPDF. Edit
previous: No s'ha trobat cap instal·lació del SumatraPDF
SumatraPDF is your default PDF reader => El SumatraPDF és el vostre lector PDF per defecte Edit
previous: El SumatraPDF és el seu lector PDF predeterminat
SumatraPDF Options => Opcions del SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => El SumatraPDF ha d'ésser ara mateix el vostre lector PDF predeterminat Edit
SumatraPDF Update => Actualització del SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => El fitxer de sincronització no es pot obrir Edit
Tagged PDF => PDF etiquetat Edit
Text documents => Documents de text Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Gràcies per triar el SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Gràcies! S'ha instal·lat el SumatraPDF. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => L'instal·lador és malmès. Baixeu-lo una altra vegada.\nLamentem les molèsties! Edit
&Theme => &Tema Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Aquest document utilitza característiques no suportades (%s) i podria no ser mostrat correctament Edit
Title: => Títol: Edit
Uninstall SumatraPDF => Desinstal·la el SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => La desinstal·lació ha fallat Edit
Uninstallation in progress... => Desinstal·lació en progrés... Edit
Unknown source file (%s) => Fitxer origen desconegut (%s) Edit
Use &tabs => Utilitza les pes&tanyes Edit
&Use original page sizes => &Usa la mida de pàgina original Edit
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Usa el SumatraPDF com a visor PDF &predeterminat Edit
&View => &Visualitza Edit
View => Visualitza Edit
Visit &Website => Visiteu el lloc &web Edit
Warning => Avís Edit
&Window => &Finestra Edit
XPS documents => Documents XPS Edit
&Yes => &Sí Edit
You have the latest version. => Teniu la darrera versió. Edit
You have version %s => Teniu la versió %s Edit
&Zoom => &Escalat Edit
Zoom => Zoom Edit
Zoom factor => Factor d'escala Edit
Zoom In => Acosta't Edit
previous: Apropa't
Zoom Out => Allunya't Edit

31 unused strings:

%s of %s => %s de %s
Book&marks\tF12 => &Marcadors\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => No es pot crear el directori temporal
previous: No s'ha pogut crear el directori temporal
Couldn't install browser plugin => No es pot instal·lar el connector del navegador
previous: No s'ha pogut instal·lar el connector del navegador
Couldn't obtain temporary directory => No es pot obtenir el directori temporal
previous: No s'ha pogut obtenir el directori temporal
Couldn't remove the shortcut => No es pot suprimir la drecera
previous: No s'ha pogut suprimir la drecera
Couldn't uninstall PDF search filter => No es pot desinstal·lar el filtre de cerca PDF
previous: No s'ha pogut desinstal·lar el filtre de cerca PDF
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Error: no es pot executar el SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => S'ha produït un error: no es troba el SumatraPDF!
previous: Error: no s'ha trobat el SumatraPDF!
Error: The document couldn't be downloaded! => Error: no es pot baixar el document!
F&ullscreen\tCtrl+L => Pantalla &completa\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Pantalla &completa\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => No es pot copiar el desinstal·lador al directori temporal
previous: No s'ha pogut copiar el desinstal·lador al directori temporal
Failed to create a shortcut => No es pot crear una drecera
previous: No s'ha pogut crear una drecera
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => Instal·la el &connector PDF pels navegadors Firefox, Chrome i Opera
previous: Instal·la el connector PDF pels navegadors Firefox, Chrome i Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Mantén instal·lat el connector PDF del &navegador (ja no es manté)
Loading file %s... => S'està carregant el fitxer %s...
Opening document in SumatraPDF... => S'està obrint el document al SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => Pr&esentació\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Imprimeix com a &imatge (requereix més memòria)
&Remove Document => &Suprimeix el document
Replace document &colors with Windows color scheme => Substitueix els &colors del document amb l'esquema de colors del Windows
Selekcja:
Show &Bookmarks => Mostra els &marcadors
Show &pages continuously => Mostra les &pàgines de forma contínua
Show &Toolbar => Mostra la &barra d'eines
Some files to be installed are damaged or missing => Alguns fitxers que s'han d'instal·lar no hi són o són malmesos
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk