Home : SumatraPDF : Bulgarian translations Not logged in. Log in with Twitter

44 untranslated out of 335 total strings
Progress:
86%

%s installation not found. Add a translation...
Add child Add a translation...
Add PDF as a child Add a translation...
Add PDF as a sibling Add a translation...
Add sibling Add a translation...
Annotations Add a translation...
Are you sure you want to uninstall %s? Add a translation...
Caret Add a translation...
Circle Add a translation...
Color Add a translation...
Couldn't uninstall Sumatra search filter Add a translation...
Create Annotation Add a translation...
E&xit Fullscreen Add a translation...
Edit Add a translation...
Edit Annotations Add a translation...
Edit Bookmarks Add a translation...
Export Bookmarks Add a translation...
File Attachment Add a translation...
Free Text Add a translation...
Highlight Add a translation...
Images Add a translation...
Ink Add a translation...
Line Add a translation...
New Bookmarks Add a translation...
Open Embedded PDF Add a translation...
Poly Line Add a translation...
Polygon Add a translation...
Redact Add a translation...
&Remove From History Add a translation...
Remove Item Add a translation...
Save Embedded File... Add a translation...
Show &Scrollbars Add a translation...
Show Scr&ollbars Add a translation...
Sort By Add a translation...
Square Add a translation...
Squiggly Add a translation...
Stamp Add a translation...
Strike Out Add a translation...
Support SumatraPDF Add a translation...
Tag (big first) Add a translation...
Tag (small first) Add a translation...
Text Add a translation...
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! Add a translation...
Underline Add a translation...
&About => За &програмата Edit
About SumatraPDF => За SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Оригинален (реален) размер\tCtrl+1 Edit
previous: &Оригинален размер\tCtrl+1
Add Favorite => Добавяне към любимите Edit
previous: Добави Любими
previous: Добавяне в „Любими“
Add page %s to favorites => Добавяне на страница %s към любимите Edit
previous: Добави страница %s към любимите
Add page %s to favorites with (optional) name: => Добавяне на страница %s към любимите с име (по избор): Edit
previous: Добави страница %s към любимите с име (по избор):
Add page %s to favorites\tCtrl+B => Добави страница %s към любимите\tCtrl+B Edit
Add to favorites => Добавяне към любимите Edit
previous: Добави към любимите
Advanced => Разширени (Допълнителни) Edit
previous: Допълнителни
&Advanced Options... => Разширени опции Edit
All files => Всички файлове Edit
&All selected pages => &Всички избрани страници Edit
All supported documents => Всички поддържани документи Edit
Application: => Приложение: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Наистина ли искате да деинсталирате SumatraPDF ? Edit
Associate with PDF files? => Указване на програмата като такава по подразбиране за отваряне на PDF файлове? Edit
previous: По подразбиране за PDF файлове?
Attachment: %s => Прикрепен: %s Edit
Author: => Автор: Edit
Automatic => Автоматично Edit
Automatically check for &updates => Автоматична проверка за &обновления Edit
previous: Автоматично проверявай за &обновления
&Back\tAlt+Left Arrow => На&зад\tAlt+Лява стрелка Edit
Book View => Изглед като книга Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Изглед като книга\tCtrl+8 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Кратък път към отметка на страница %s от %s Edit
Bookmark Shortcuts => Кратък път към отметки Edit
Bookmarks => Отметки Edit
Bytes => байта Edit
previous: Байтове
Can't connect to the Internet (error %#x). => Няма връзка с Интернет (грешка %#x). Edit
Cancel => Отказ Edit
Cannot print this file => Файлът не може да бъде отпечатан Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Обратното търсене не може да започне. Моля проверете параметрите в настройките. Edit
Change Language => Смяна на езика на програмата (Change Language) Edit
previous: Смени езика (Change Language)
[Changes detected; refreshing] %s => [Намерени са промени; обновявам] %s Edit
Check for &Updates => Проверка за нова &версия Edit
CHM documents => CHM документи Edit
Close => Затваряне Edit
previous: Затвори
&Close\tCtrl+W => &Затвори\tCtrl+W Edit
Collapse All => Свиване на всички Edit
Comic books => CBR, CBZ документи (комикси) Edit
Compatibility => Съвместимост Edit
Continuous => Непрекъснати страници Edit
Continuous Book View => Непрекъснат изглед като книга Edit
Continuous Facing => Непрекъснати срещуположни страници Edit
Contribute Translation => Допринеси за превода Edit
Copy &Image => Копиране на &изображението Edit
previous: Копирай &изображението
Copy &Link Address => Копиране на интернет &адреса Edit
previous: Копирай Интернет &адреса
Copy Co&mment => Копиране на &коментара Edit
previous: Копирай &коментара
&Copy Selection => &Копиране на избраното Edit
previous: &Копирай избраното
&Copy Selection\tCtrl+C => &Копиране на избраното\tCtrl+C Edit
previous: &Копирай избраното\tCtrl+C
copying text => копиране на текст Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Текстът не може да бъде копиран (затова беше копиран само като картинка) Edit
previous: Текстът не може да бъде копиран (копиране само като картинка)
Copyright: => Авторско право: Edit
Could not obtain Printer properties => Настройките на принтера не са намерени Edit
Couldn't create the installation directory => Не може да се създаде директория за инсталация Edit
Couldn't initialize printer => Принтерът не може да бъде инициализиран Edit
Couldn't install PDF previewer => Програмата за преглед на PDF файлове не се инсталира Edit
Couldn't install PDF search filter => Не можа да се инсталира PDF филтър за търсене Edit
Couldn't remove installation directory => Не можа да се изтрие инсталационната директория Edit
Couldn't render the page => Страницата не може да се изобрази Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Не може да деинсталирате плъгина за браузъра Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Програмата за преглед на PDF файлове не е премахната. Edit
Couldn't write %s to disk => Не можа да се запише %s на диска Edit
Created: => Създаден: Edit
Current file => Сегашен файл Edit
Cursor position: => Позиция на курсора Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Увеличение по &избор...\tCtrl+Y Edit
Dark => Тъмен Edit
Darker => По-тъмен Edit
Default &Layout: => &Разположение по подразбиране: Edit
Default &Zoom: => &Увеличение по подразбиране: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => PDF четеца не може да бъде сменен в преносим режим Edit
Denied Permissions: => Достъпът отказан: Edit
DjVu documents => DjVu документи Edit
Document Properties => Свойства на документа Edit
&Don't ask me again => Без повтор&но питане Edit
previous: &Не питай отново
Download => Свали Edit
E&xit\tCtrl+Q => Из&ход\tCtrl+Q Edit
Enter password => Въведете парола Edit
Enter password for %s => Въведете парола за %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Въведете командата, която ще бъде изпълнена при двоен клик върху PDF документа: Edit
EPUB ebooks => EPUB документи Edit
Error loading %s => Грешка при зареждане на %s Edit
&Even pages only => Само &четни страници Edit
Expand All => Разгъване на всички Edit
F&avorites => &Любими Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Нап&ред\tAlt+Дясна стрелка Edit
F&ullscreen\tF11 => На &цял екран\tCtrl+Shift+L / F11 Edit
previous: &Цял Екран\tCtrl+Shift+L
Facing => Срещуположни страници Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Срещуположни страници\tCtrl+7 Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Неуспешно изтриване на ключовете на деинсталатора в регистъра Edit
Failed to register as default program on win 10 => Грешка при регистрация като програма по подразбиране на Windows 10 Edit
Failed to rename the file! => Преименуването не беше успешно! Edit
Failed to save a file => Грешка при запаметяване на файла Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Информация за разширението за изпълнителни файлове не може да се вкара в регистъра. Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Информацията за премахването на програмата не може да се впише в регистъра. Edit
Fast Web View => Бърз Web изглед Edit
Favorites => Любими Edit
FictionBook documents => Документи FictionBook Edit
&File => &Файл Edit
File: => Файл: Edit
File %s not found => Файлът %s не е намерен Edit
File Size: => Големина на файла: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => &Търси...\tCtrl+F Edit
Find => Търсене Edit
previous: Търси
Find: => Търсене: Edit
previous: Търси:
Find Next => Намиране на следващото съвпадение Edit
previous: Намери следващото
Find Previous => Намиране на предишното съвпадение Edit
previous: Намери предишното
&Find what: => &Търсене на: Edit
&First Page\tHome => &Начална страница\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Оразмеряване по &съдържание\tCtrl+3 Edit
previous: Оразмери по &съдържание\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Оразмеряване по &височина\tCtrl+0 Edit
previous: Оразмери по &височина\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => Оразмеряване по &ширина\tCtrl+2 Edit
previous: Оразмери по &ширина\tCtrl+2
Fit a Single Page => Оразмери една страница Edit
Fit Content => Оразмеряване по съдържание Edit
previous: Оразмери по съдържание
Fit Page => Оразмеряване по височина Edit
previous: Оразмери по височина
&Fit pages to printable area => &Оразмери страниците в полето за отпечатване Edit
Fit Width => Оразмери по ширина Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Оразмери по широчина и покажи страниците непрекъснато Edit
Fonts: => Шрифтове: Edit
Formatting the book... %d pages => Форматиране на книгата... %d страници Edit
Found text at page %s => Текстът е намерен на страница %s Edit
Found text at page %s (again) => Текстът е намерен на страница %s (отново) Edit
Frequently Read => Често четени Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Отиване на Edit
previous: &Отиди на
&Go to page: => Отиди на &страница: Edit
Go to page => Отиване на страница Edit
previous: Отиди на страница
&Help => &Помощ Edit
Hide &Options => Скрии &Опции Edit
Hide frequently read => Скриване на често четените Edit
previous: Скрий често четените
Hint: Use the F3 key for finding again => Съвет: Използвайте F3 за повторно търсене Edit
Image files (*.%s) => Изображения (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Инсталиране на SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Инсталираи SumatraPDF във &папка Edit
Installation failed! => Инсталацията беше неуспешна! Edit
Installation in progress... => Инсталиране... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => &Последна страница\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Нека Windows Desktop Search &търси PDF документи Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Нека Windows показва &преглед на PDF документи Edit
Light => Светъл Edit
&Magnification: => &Увеличение: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Искате ли да зададете SumatraPDF като основното си приложение за отваряне на PDF файлове? Edit
previous: Направи SumatraPDF основно приложение за PDF файлове?
Make SumatraPDF my default PDF reader => Направи SumatraPDF четец на PDF по подразбиране Edit
Man&ga Mode => Режим за ман&га Edit
&Manual => &Ръководство Edit
&Match case => &Същия текст Edit
Match Case => Същия текст Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi документи Edit
Modified: => Променен: Edit
New &window\tCtrl+N => Нов &прозорец\tCtrl+N Edit
New version %s is available. Download new version? => Достъпна е нова версия %s. Искате ли да я свалите? Edit
Next Page => Следваща страница Edit
&Next Page\tRight Arrow => Следва&ща страница\tДясна стрелка Edit
&No => &Не Edit
No matches were found => Няма съвпадения Edit
No result found around line %u in file %s => Няма резултати около ред %u във файла %s Edit
No synchronization file found => Файлът за синхронизация не е намерен Edit
No synchronization info at this position => В тази позиция няма информация за синхронизация Edit
&No, thanks => &Не, благодаря Edit
Number of Pages: => Брой страници: Edit
&Odd pages only => Само &нечетни страници Edit
(of %d) => (от %d) Edit
OK => OK Edit
Open => Отваряне Edit
previous: Отвори
Open &in PDF-XChange => Отворяне с PDF-XChange Edit
previous: Отвори с PDF-XChange
Open a document... => Отворяне на документ... Edit
previous: Отвори документ...
&Open Document => &Отваряне на документ Edit
previous: &Отвори документ
Open in %s => Отваряне с %s Edit
Open in &Adobe Reader => Отваряне с &Adobe Reader Edit
previous: Отвори с &Adobe Reader
Open in &Foxit Reader => Отваряне с &Foxit Reader Edit
previous: Отвори с &Foxit Reader
Open in &Microsoft HTML Help => Отваряне с Microsoft HTML Help Edit
previous: Отвори с Microsoft HTML Help
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Отваряне с Microsoft XPS-Viewer Edit
previous: Отвори с Microsoft XPS-Viewer
&Open...\tCtrl+O => &Отваряне...\tCtrl+O Edit
previous: &Отвори...\tCtrl+O
&Options => &Настройки Edit
&Options... => &Настройки Edit
P&roperties => &Свойства Edit
P&roperties\tCtrl+D => &Свойства Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => &Страница...\tCtrl+G Edit
Page: => Страница: Edit
Page %s => Страница %s Edit
(page %s) => (страница %s) Edit
Page number %u inexistant => Страница с номер %u не съществува Edit
Page scaling => Оразмеряване на страницата Edit
Page Size: => Размери на страницата: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc документи Edit
&Password: => &Парола Edit
PDF Document => PDF документ Edit
PDF documents => PDF документи Edit
PDF Optimizations: => PDF оптимизации: Edit
PDF Producer: => PDF създател: Edit
PDF Version: => PDF версия: Edit
&Pin Document => &Закачи документ Edit
Please close %s to proceed! => Моля изберете %s за да продължите! Edit
Please wait - rendering... => Моля изчакайте - изображението се създава Edit
Postscript documents => Postscript документи Edit
Pr&esentation\tF5 => &Презентация\tCtrl+L Edit
Previous Page => Предишна страница Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Преди&шна страница\tЛява стрелка Edit
Print => Отпечатване Edit
previous: Отпечатай
Print range => Отпечатване на някои страници Edit
&Print... => &Отпечатване... Edit
&Print... (denied) => От&печатване... (отказано) Edit
&Print...\tCtrl+P => От&печатай\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Принтер с това име не съществува Edit
printing document => отпечатване на документ Edit
Printing in progress. => Печатане... Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Печатането все още е на ход. Сигурни ли сте, че искате принудително да го откажете и да излезете? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Отпечатването се извършва. Прекъсни и започни отначало? Edit
Printing page %d of %d... => Отпечатване на страница %d от %d... Edit
Printing problem. => Проблем при печатане. Edit
Re&name...\tF2 => Преименувай...\tF2 Edit
Remember &opened files => &Запомни отворените файлове Edit
&Remember the password for this document => Запомни &паролата за този документ Edit
&Remember these settings for each document => Запази &настройките за всеки документ Edit
Remove from favorites => Премахни от любимите Edit
Remove page %s from favorites => Премахни страница %s от любимите Edit
Rename To => Преименувай на Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Завъртане на&ляво\tCtrl+Shift+- Edit
previous: Завърти на&ляво\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Завъртане на&дясно\tCtrl+Shift++ Edit
previous: Завърти на&дясно\tCtrl+Shift++
Save Annotations => Запази анотациите Edit
Save As => Запис като Edit
previous: Запамети като
&Save As... => За&пис като... Edit
previous: Запа&мети като...
&Save As...\tCtrl+S => За&пис като...\tCtrl+S Edit
previous: Запа&мети като...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Запамети &кратък път към файла...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Търсене в страница %d от %d... Edit
Select &All => Избери всичко Edit
Select &All\tCtrl+A => Избери &всичко\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Изберете съдържание с Ctrl и левия бутон на мишката Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Изберете папката, в която да се инсталира SumatraPDF: Edit
Selection: => Избор: Edit
Send by &E-mail... => Изпрати по &електронната поща Edit
Set inverse search command-line => Въведи параметри за обратно търсене Edit
&Settings => &Настройки Edit
Show &Bookmarks\tF12 => Покажи &Любими\tF12 Edit
Show &Favorites => Покажи &Любими Edit
Show &Pages Continuously => &Непрекъснати страници Edit
Show &Toolbar\tF8 => Лен&та с инструменти Edit
Show Book&marks\tF12 => Покажи Отмет&ките\tF12 Edit
Show Favorites => Покажи Любими Edit
Show frequently read => Покажи често четените Edit
Show in &folder => Покажи в &папка Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Покажи &показалеца в страничната колона когато е възможно Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Намали страниците в мястото за отпечатване (при необходимост) Edit
Single Page => Една страница Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Една страница\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Пропусни тази версия Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Извинете, това не би трябвало да се случва!\n\nМоля, натиснете „Отказ“, ако искате да ни помогнете да поправим причината за този срив (спиране). Edit
previous: Извинете, това не би трябвало да се случва!\n\nНатиснете 'Отказ', ако искате да ни помогнете да поправим причината за това спиране.
Source file %s has no synchronization point => Файлът-източник %s няма точка на синхронизация Edit
previous: Източникът %s няма точка на синхронизация
Start SumatraPDF => Стартираи SumatraPDF Edit
Subject: => Относно (тема): Edit
previous: Относно:
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s инсталатор Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s деинсталатор Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF се срина (спря внезапно) Edit
previous: SumatraPDF спря
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF е премахнат. Edit
SumatraPDF installation not found. => Не е намерена инсталационен пакет на SumatraPDF Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF е вашият PDF четец по подразбиране Edit
previous: SumatraPDF е вашият PDF четец
SumatraPDF Options => Настройки на SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF вече трябва да е указана като подразбиращ се четец на/за PDF файлове Edit
previous: SumatraPDF вече трябва да е четец на PDF по подразбиране
SumatraPDF Update => Обновяване на SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Файлът за синхронизация не може да бъде отворен Edit
Tagged PDF => Етикетирен .PDF файл (Tagged PDF) Edit
Text documents => Текстови документи Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Благодаря че избрахте SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Благодаря ви! SumatraPDF вече е инсталиран. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Програмата за инсталиране е повредена. Моля, изтеглете я отново.\n Простете ни за неудобството! Edit
&Theme => &Тема Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Този документ използва неподдържана функционалност (%s) и може да не се визуализира коректно Edit
Title: => Заглавие: Edit
Uninstall SumatraPDF => Деинсталиране на SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Деинсталирането беше неуспешно! Edit
Uninstallation in progress... => Деинсталиране... Edit
Unknown source file (%s) => Файлът, избран за източник, е непознат (%s) Edit
previous: Непознат файлов източник (%s)
Use &tabs => &Използвай табулатор Edit
&Use original page sizes => Използване на &оригиналните размери на страниците Edit
previous: Използвай &оригиналната големина
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Използване на SumatraPDF като основен четец на PDF файлове Edit
&View => &Изглед Edit
View => Изглед Edit
Visit &Website => Посетете &уебсайта Edit
previous: Посетете &сайта
Warning => Внимание Edit
&Window => &Прозорец Edit
XPS documents => XPS документи Edit
&Yes => &Да Edit
You have the latest version. => Имате последната версия. Edit
You have version %s => Вашата версия е %s Edit
&Zoom => &Увеличение Edit
Zoom => Увеличение Edit
Zoom factor => Коефициент на увеличение Edit
Zoom In => Увеличаване Edit
previous: Увеличи
Zoom Out => Намаляне Edit
previous: Намали

31 unused strings:

%s of %s => %s от %s
Book&marks\tF12 => &Отметки\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Не може да се създаде временна директория
Couldn't install browser plugin => Не можа да се инсталира плъгина за браузъра
Couldn't obtain temporary directory => Не можа да се получи временна директория
Couldn't remove the shortcut => Не можа да се изтрие командата за бърз достъп
Couldn't uninstall PDF search filter => Не може да деинсталирате PDF филтър за търсене
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Грешка: Не може да се стартира SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Грешка: SumatraPDF не може да бъде открит!
Error: The document couldn't be downloaded! => Грешка: Документът не може да бъде изтеглен!
F&ullscreen\tCtrl+L => &Цял Екран\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => &Цял Екран\tCtrl+Shift+L
previous: &Цял Екран\tCtrl+Shift+L
previous: &Цял Екран\tCtrl+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Не може да се копира деинсталатора във временната директория
Failed to create a shortcut => Не може да се създаде командата за бърз достъп
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Запази PDF приставката за &браузъри (не се поддържа)
Loading file %s... => Зареждане на файл %s...
Opening document in SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => &Презентация\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Отпечатване като изображение (изисква повече памет)
previous: Отпечатай като изображение (изисква повече памет)
&Remove Document => &Премахни документ
Replace document &colors with Windows color scheme => Замени &цветовете на документа с цветовата схема на Windows
Selekcja:
Show &Bookmarks => Покажи отметките
Show &pages continuously => &Непрекъснати страници
Show &Toolbar => Лен&та с инструменти
Some files to be installed are damaged or missing => Някои файлове които са нужни за инсталацията са повредени или липсват
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk