Home : SumatraPDF : Bulgarian translations Not logged in. Log in with Twitter

4 untranslated out of 293 total strings
Progress:
98%

Dark Add a translation...
Darker Add a translation...
Light Add a translation...
&Theme Add a translation...
&About => За &програмата Edit
About SumatraPDF => За SumatraPDF Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Оригинален (реален) размер\tCtrl+1 Edit
previous: &Оригинален размер\tCtrl+1
Add Favorite => Добавяне към любимите Edit
previous: Добави Любими
previous: Добавяне в „Любими“
Add page %s to favorites => Добавяне на страница %s към любимите Edit
previous: Добави страница %s към любимите
Add page %s to favorites with (optional) name: => Добавяне на страница %s към любимите с име (по избор): Edit
previous: Добави страница %s към любимите с име (по избор):
Add to favorites => Добавяне към любимите Edit
previous: Добави към любимите
Advanced => Разширени (Допълнителни) Edit
previous: Допълнителни
&Advanced Options... => Разширени опции Edit
All files => Всички файлове Edit
&All selected pages => &Всички избрани страници Edit
All supported documents => Всички поддържани документи Edit
Application: => Приложение: Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Наистина ли искате да деинсталирате SumatraPDF ? Edit
Associate with PDF files? => Указване на програмата като такава по подразбиране за отваряне на PDF файлове? Edit
previous: По подразбиране за PDF файлове?
Attachment: %s => Прикрепен: %s Edit
Author: => Автор: Edit
Automatic => Автоматично Edit
Automatically check for &updates => Автоматична проверка за &обновления Edit
previous: Автоматично проверявай за &обновления
&Back\tAlt+Left Arrow => На&зад\tAlt+Лява стрелка Edit
Book View => Изглед като книга Edit
&Book View\tCtrl+8 => &Изглед като книга\tCtrl+8 Edit
Book&marks\tF12 => &Отметки\tF12 Edit
Bookmark shortcut to page %s of %s => Кратък път към отметка на страница %s от %s Edit
Bookmark Shortcuts => Кратък път към отметки Edit
Bookmarks => Отметки Edit
Bytes => байта Edit
previous: Байтове
Can't connect to the Internet (error %#x). => Няма връзка с Интернет (грешка %#x). Edit
Cancel => Отказ Edit
Cannot print this file => Файлът не може да бъде отпечатан Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Обратното търсене не може да започне. Моля проверете параметрите в настройките. Edit
Change Language => Смяна на езика на програмата (Change Language) Edit
previous: Смени езика (Change Language)
[Changes detected; refreshing] %s => [Намерени са промени; обновявам] %s Edit
Check for &Updates => Проверка за нова &версия Edit
CHM documents => CHM документи Edit
Close => Затваряне Edit
previous: Затвори
&Close\tCtrl+W => &Затвори\tCtrl+W Edit
Comic books => CBR, CBZ документи (комикси) Edit
Compatibility => Съвместимост Edit
Continuous => Непрекъснати страници Edit
Continuous Book View => Непрекъснат изглед като книга Edit
Continuous Facing => Непрекъснати срещуположни страници Edit
Contribute Translation => Допринеси за превода Edit
Copy &Image => Копиране на &изображението Edit
previous: Копирай &изображението
Copy &Link Address => Копиране на интернет &адреса Edit
previous: Копирай Интернет &адреса
Copy Co&mment => Копиране на &коментара Edit
previous: Копирай &коментара
&Copy Selection => &Копиране на избраното Edit
previous: &Копирай избраното
&Copy Selection\tCtrl+C => &Копиране на избраното\tCtrl+C Edit
previous: &Копирай избраното\tCtrl+C
copying text => копиране на текст Edit
Copying text was denied (copying as image only) => Текстът не може да бъде копиран (затова беше копиран само като картинка) Edit
previous: Текстът не може да бъде копиран (копиране само като картинка)
Copyright: => Авторско право: Edit
Could not obtain Printer properties => Настройките на принтера не са намерени Edit
Couldn't create temporary directory => Не може да се създаде временна директория Edit
Couldn't create the installation directory => Не може да се създаде директория за инсталация Edit
Couldn't initialize printer => Принтерът не може да бъде инициализиран Edit
Couldn't install PDF previewer => Програмата за преглед на PDF файлове не се инсталира Edit
Couldn't install PDF search filter => Не можа да се инсталира PDF филтър за търсене Edit
Couldn't obtain temporary directory => Не можа да се получи временна директория Edit
Couldn't remove installation directory => Не можа да се изтрие инсталационната директория Edit
Couldn't remove the shortcut => Не можа да се изтрие командата за бърз достъп Edit
Couldn't render the page => Страницата не може да се изобрази Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Не може да деинсталирате плъгина за браузъра Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => Програмата за преглед на PDF файлове не е премахната. Edit
Couldn't uninstall PDF search filter => Не може да деинсталирате PDF филтър за търсене Edit
Couldn't write %s to disk => Не можа да се запише %s на диска Edit
Created: => Създаден: Edit
Current file => Сегашен файл Edit
Cursor position: => Позиция на курсора Edit
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Увеличение по &избор...\tCtrl+Y Edit
Default &Layout: => &Разположение по подразбиране: Edit
Default &Zoom: => &Увеличение по подразбиране: Edit
Default PDF reader can't be changed in portable mode => PDF четеца не може да бъде сменен в преносим режим Edit
Denied Permissions: => Достъпът отказан: Edit
DjVu documents => DjVu документи Edit
Document Properties => Свойства на документа Edit
&Don't ask me again => Без повтор&но питане Edit
previous: &Не питай отново
Download => Свали Edit
E&xit\tCtrl+Q => Из&ход\tCtrl+Q Edit
Enter password => Въведете парола Edit
Enter password for %s => Въведете парола за %s Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => Въведете командата, която ще бъде изпълнена при двоен клик върху PDF документа: Edit
EPUB ebooks => EPUB документи Edit
Error loading %s => Грешка при зареждане на %s Edit
&Even pages only => Само &четни страници Edit
F&avorites => &Любими Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => Нап&ред\tAlt+Дясна стрелка Edit
F&ullscreen\tF11 => На &цял екран\tCtrl+Shift+L / F11 Edit
previous: &Цял Екран\tCtrl+Shift+L
Facing => Срещуположни страници Edit
&Facing\tCtrl+7 => &Срещуположни страници\tCtrl+7 Edit
Failed to copy uninstaller to temp directory => Не може да се копира деинсталатора във временната директория Edit
Failed to create a shortcut => Не може да се създаде командата за бърз достъп Edit
Failed to delete uninstaller registry keys => Неуспешно изтриване на ключовете на деинсталатора в регистъра Edit
Failed to register as default program on win 10 => Грешка при регистрация като програма по подразбиране на Windows 10 Edit
Failed to rename the file! => Преименуването не беше успешно! Edit
Failed to save a file => Грешка при запаметяване на файла Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Информация за разширението за изпълнителни файлове не може да се вкара в регистъра. Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Информацията за премахването на програмата не може да се впише в регистъра. Edit
Fast Web View => Бърз Web изглед Edit
Favorites => Любими Edit
FictionBook documents => Документи FictionBook Edit
File: => Файл: Edit
&File => &Файл Edit
File %s not found => Файлът %s не е намерен Edit
File Size: => Големина на файла: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => &Търси...\tCtrl+F Edit
Find => Търсене Edit
previous: Търси
Find: => Търсене: Edit
previous: Търси:
Find Next => Намиране на следващото съвпадение Edit
previous: Намери следващото
Find Previous => Намиране на предишното съвпадение Edit
previous: Намери предишното
&Find what: => &Търсене на: Edit
&First Page\tHome => &Начална страница\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => Оразмеряване по &съдържание\tCtrl+3 Edit
previous: Оразмери по &съдържание\tCtrl+3
Fit &Page\tCtrl+0 => Оразмеряване по &височина\tCtrl+0 Edit
previous: Оразмери по &височина\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => Оразмеряване по &ширина\tCtrl+2 Edit
previous: Оразмери по &ширина\tCtrl+2
Fit a Single Page => Оразмери една страница Edit
Fit Content => Оразмеряване по съдържание Edit
previous: Оразмери по съдържание
Fit Page => Оразмеряване по височина Edit
previous: Оразмери по височина
&Fit pages to printable area => &Оразмери страниците в полето за отпечатване Edit
Fit Width => Оразмери по ширина Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Оразмери по широчина и покажи страниците непрекъснато Edit
Fonts: => Шрифтове: Edit
Formatting the book... %d pages => Форматиране на книгата... %d страници Edit
Found text at page %s => Текстът е намерен на страница %s Edit
Found text at page %s (again) => Текстът е намерен на страница %s (отново) Edit
Frequently Read => Често четени Edit
GB => GB Edit
&Go To => &Отиване на Edit
previous: &Отиди на
&Go to page: => Отиди на &страница: Edit
Go to page => Отиване на страница Edit
previous: Отиди на страница
&Help => &Помощ Edit
Hide &Options => Скрии &Опции Edit
Hide frequently read => Скриване на често четените Edit
previous: Скрий често четените
Hint: Use the F3 key for finding again => Съвет: Използвайте F3 за повторно търсене Edit
Image files (*.%s) => Изображения (*.%s) Edit
Install SumatraPDF => Инсталиране на SumatraPDF Edit
Install SumatraPDF in &folder: => Инсталираи SumatraPDF във &папка Edit
Installation failed! => Инсталацията беше неуспешна! Edit
Installation in progress... => Инсталиране... Edit
KB => KB Edit
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => Запази PDF приставката за &браузъри (не се поддържа) Edit
&Last Page\tEnd => &Последна страница\tEnd Edit
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => Нека Windows Desktop Search &търси PDF документи Edit
Let Windows show &previews of PDF documents => Нека Windows показва &преглед на PDF документи Edit
&Magnification: => &Увеличение: Edit
Make SumatraPDF default application for PDF files? => Искате ли да зададете SumatraPDF като основното си приложение за отваряне на PDF файлове? Edit
previous: Направи SumatraPDF основно приложение за PDF файлове?
Make SumatraPDF my default PDF reader => Направи SumatraPDF четец на PDF по подразбиране Edit
Man&ga Mode => Режим за ман&га Edit
&Manual => &Ръководство Edit
&Match case => &Същия текст Edit
Match Case => Същия текст Edit
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi документи Edit
Modified: => Променен: Edit
New version %s is available. Download new version? => Достъпна е нова версия %s. Искате ли да я свалите? Edit
Next Page => Следваща страница Edit
&Next Page\tRight Arrow => Следва&ща страница\tДясна стрелка Edit
&No => &Не Edit
No matches were found => Няма съвпадения Edit
No result found around line %u in file %s => Няма резултати около ред %u във файла %s Edit
No synchronization file found => Файлът за синхронизация не е намерен Edit
No synchronization info at this position => В тази позиция няма информация за синхронизация Edit
&No, thanks => &Не, благодаря Edit
Number of Pages: => Брой страници: Edit
&Odd pages only => Само &нечетни страници Edit
(of %d) => (от %d) Edit
OK => OK Edit
Open => Отваряне Edit
previous: Отвори
Open &in PDF-XChange => Отворяне с PDF-XChange Edit
previous: Отвори с PDF-XChange
Open a document... => Отворяне на документ... Edit
previous: Отвори документ...
&Open Document => &Отваряне на документ Edit
previous: &Отвори документ
Open in %s => Отваряне с %s Edit
Open in &Adobe Reader => Отваряне с &Adobe Reader Edit
previous: Отвори с &Adobe Reader
Open in &Foxit Reader => Отваряне с &Foxit Reader Edit
previous: Отвори с &Foxit Reader
Open in &Microsoft HTML Help => Отваряне с Microsoft HTML Help Edit
previous: Отвори с Microsoft HTML Help
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Отваряне с Microsoft XPS-Viewer Edit
previous: Отвори с Microsoft XPS-Viewer
&Open...\tCtrl+O => &Отваряне...\tCtrl+O Edit
previous: &Отвори...\tCtrl+O
&Options => &Настройки Edit
&Options... => &Настройки Edit
P&roperties => &Свойства Edit
P&roperties\tCtrl+D => &Свойства Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => &Страница...\tCtrl+G Edit
Page: => Страница: Edit
Page %s => Страница %s Edit
(page %s) => (страница %s) Edit
Page number %u inexistant => Страница с номер %u не съществува Edit
Page scaling => Оразмеряване на страницата Edit
Page Size: => Размери на страницата: Edit
PalmDoc documents => PalmDoc документи Edit
&Password: => &Парола Edit
PDF Document => PDF документ Edit
PDF documents => PDF документи Edit
PDF Optimizations: => PDF оптимизации: Edit
PDF Producer: => PDF създател: Edit
PDF Version: => PDF версия: Edit
&Pin Document => &Закачи документ Edit
Please close %s to proceed! => Моля изберете %s за да продължите! Edit
Please wait - rendering... => Моля изчакайте - изображението се създава Edit
Postscript documents => Postscript документи Edit
Pr&esentation\tF5 => &Презентация\tCtrl+L Edit
Previous Page => Предишна страница Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => Преди&шна страница\tЛява стрелка Edit
Print => Отпечатване Edit
previous: Отпечатай
Print range => Отпечатване на някои страници Edit
&Print... => &Отпечатване... Edit
&Print... (denied) => От&печатване... (отказано) Edit
&Print...\tCtrl+P => От&печатай\tCtrl+P Edit
Printer with given name doesn't exist => Принтер с това име не съществува Edit
printing document => отпечатване на документ Edit
Printing in progress. => Печатане... Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Печатането все още е на ход. Сигурни ли сте, че искате принудително да го откажете и да излезете? Edit
Printing is still in progress. Abort and start over? => Отпечатването се извършва. Прекъсни и започни отначало? Edit
Printing page %d of %d... => Отпечатване на страница %d от %d... Edit
Printing problem. => Проблем при печатане. Edit
Re&name...\tF2 => Преименувай...\tF2 Edit
Remember &opened files => &Запомни отворените файлове Edit
&Remember the password for this document => Запомни &паролата за този документ Edit
&Remember these settings for each document => Запази &настройките за всеки документ Edit
&Remove Document => &Премахни документ Edit
Remove from favorites => Премахни от любимите Edit
Remove page %s from favorites => Премахни страница %s от любимите Edit
Rename To => Преименувай на Edit
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => Завъртане на&ляво\tCtrl+Shift+- Edit
previous: Завърти на&ляво\tCtrl+Shift+-
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Завъртане на&дясно\tCtrl+Shift++ Edit
previous: Завърти на&дясно\tCtrl+Shift++
Save As => Запис като Edit
previous: Запамети като
&Save As... => За&пис като... Edit
previous: Запа&мети като...
&Save As...\tCtrl+S => За&пис като...\tCtrl+S Edit
previous: Запа&мети като...\tCtrl+S
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Запамети &кратък път към файла...\tCtrl+Shift+S Edit
Searching %d of %d... => Търсене в страница %d от %d... Edit
Select &All => Избери всичко Edit
Select &All\tCtrl+A => Избери &всичко\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Изберете съдържание с Ctrl и левия бутон на мишката Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => Изберете папката, в която да се инсталира SumatraPDF: Edit
Selection: => Избор: Edit
Send by &E-mail... => Изпрати по &електронната поща Edit
Set inverse search command-line => Въведи параметри за обратно търсене Edit
&Settings => &Настройки Edit
Show &Bookmarks => Покажи отметките Edit
Show &Pages Continuously => &Непрекъснати страници Edit
Show &Toolbar\tF8 => Лен&та с инструменти Edit
Show Favorites => Покажи Любими Edit
Show frequently read => Покажи често четените Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Покажи &показалеца в страничната колона когато е възможно Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => &Намали страниците в мястото за отпечатване (при необходимост) Edit
Single Page => Една страница Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Една страница\tCtrl+6 Edit
&Skip this version => &Пропусни тази версия Edit
Some files to be installed are damaged or missing => Някои файлове които са нужни за инсталацията са повредени или липсват Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Извинете, това не би трябвало да се случва!\n\nМоля, натиснете „Отказ“, ако искате да ни помогнете да поправим причината за този срив (спиране). Edit
previous: Извинете, това не би трябвало да се случва!\n\nНатиснете 'Отказ', ако искате да ни помогнете да поправим причината за това спиране.
Source file %s has no synchronization point => Файлът-източник %s няма точка на синхронизация Edit
previous: Източникът %s няма точка на синхронизация
Start SumatraPDF => Стартираи SumatraPDF Edit
Subject: => Относно (тема): Edit
previous: Относно:
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF %s инсталатор Edit
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF %s деинсталатор Edit
SumatraPDF crashed => SumatraPDF се срина (спря внезапно) Edit
previous: SumatraPDF спря
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF е премахнат. Edit
SumatraPDF installation not found. => Не е намерена инсталационен пакет на SumatraPDF Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF е вашият PDF четец по подразбиране Edit
previous: SumatraPDF е вашият PDF четец
SumatraPDF Options => Настройки на SumatraPDF Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF вече трябва да е указана като подразбиращ се четец на/за PDF файлове Edit
previous: SumatraPDF вече трябва да е четец на PDF по подразбиране
SumatraPDF Update => Обновяване на SumatraPDF Edit
Synchronization file cannot be opened => Файлът за синхронизация не може да бъде отворен Edit
Tagged PDF => Етикетирен .PDF файл (Tagged PDF) Edit
Text documents => Текстови документи Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => Благодаря че избрахте SumatraPDF! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Благодаря ви! SumatraPDF вече е инсталиран. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Програмата за инсталиране е повредена. Моля, изтеглете я отново.\n Простете ни за неудобството! Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Този документ използва неподдържана функционалност (%s) и може да не се визуализира коректно Edit
Title: => Заглавие: Edit
Uninstall SumatraPDF => Деинсталиране на SumatraPDF Edit
Uninstallation failed => Деинсталирането беше неуспешно! Edit
Uninstallation in progress... => Деинсталиране... Edit
Unknown source file (%s) => Файлът, избран за източник, е непознат (%s) Edit
previous: Непознат файлов източник (%s)
Use &tabs => &Използвай табулатор Edit
&Use original page sizes => Използване на &оригиналните размери на страниците Edit
previous: Използвай &оригиналната големина
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => Използване на SumatraPDF като основен четец на PDF файлове Edit
&View => &Изглед Edit
View => Изглед Edit
Visit &Website => Посетете &уебсайта Edit
previous: Посетете &сайта
Warning => Внимание Edit
&Window => &Прозорец Edit
XPS documents => XPS документи Edit
&Yes => &Да Edit
You have the latest version. => Имате последната версия. Edit
You have version %s => Вашата версия е %s Edit
&Zoom => &Увеличение Edit
Zoom => Увеличение Edit
Zoom factor => Коефициент на увеличение Edit
Zoom In => Увеличаване Edit
previous: Увеличи
Zoom Out => Намаляне Edit
previous: Намали

18 unused strings:

%s of %s => %s от %s
Couldn't install browser plugin => Не можа да се инсталира плъгина за браузъра
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Грешка: Не може да се стартира SumatraPDF!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Грешка: SumatraPDF не може да бъде открит!
Error: The document couldn't be downloaded! => Грешка: Документът не може да бъде изтеглен!
F&ullscreen\tCtrl+L => &Цял Екран\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => &Цял Екран\tCtrl+Shift+L
previous: &Цял Екран\tCtrl+Shift+L
previous: &Цял Екран\tCtrl+L
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera
Loading file %s... => Зареждане на файл %s...
Opening document in SumatraPDF...
Pr&esentation\tCtrl+L => &Презентация\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => Отпечатване като изображение (изисква повече памет)
previous: Отпечатай като изображение (изисква повече памет)
Replace document &colors with Windows color scheme => Замени &цветовете на документа с цветовата схема на Windows
Selekcja:
Show &pages continuously => &Непрекъснати страници
Show &Toolbar => Лен&та с инструменти
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk