Home : SumatraPDF : Azerbaijani translations Not logged in. Log in with Twitter

0 untranslated out of 335 total strings
Progress:
100%

%s installation not found. => %s quraşdırmasını tapmaq mümkün olmadı. Edit
&About => Proqram &haqqında Edit
previous: Pro&qram haqqında
About SumatraPDF => SumatraPDF haqqında Edit
&Actual Size\tCtrl+1 => &Faktiki ölçü\tCtrl+1 Edit
previous: &Həqiqi ölçü\tCtrl+1
previous: &Əsl ölçü\tCtrl+1
Add child => Törəmə element əlavə et Edit
Add Favorite => Seçilmişlərə əlavə et Edit
previous: Seçilmişlərə əlavə etmək
Add page %s to favorites => %s. səhifəni seçilmişlərə əlavə et Edit
previous: %s. səhifəni seçilmişlərə əlavə etmək
Add page %s to favorites with (optional) name: => %s. səhifəni bu (ixtiyari) adla seçilmişlərə əlavə et: Edit
previous: %s. səhifəni bu (istənilən) adla seçilmişlərə əlavə et:
Add page %s to favorites\tCtrl+B => %s. səhifəni seçilmişlərə əlavə et\tCtrl+B Edit
Add PDF as a child => PDF-i törəmə element kimi əlavə et Edit
Add PDF as a sibling => PDF-i eynisəviyyəli element kimi əlavə et Edit
Add sibling => Eynisəviyyəli element əlavə et Edit
Add to favorites => Seçilmişlərə əlavə et Edit
previous: Seçilmişlərə əlavə etmək
Advanced => Əlavə Edit
&Advanced Options... => &Əlavə seçimlər... Edit
All files => Bütün fayllar Edit
&All selected pages => &Bütün seçilmiş səhifələr Edit
All supported documents => Bütün dəstəklənən sənədlər Edit
Annotations => Qeydlər Edit
Application: => Proqram: Edit
Are you sure you want to uninstall %s? => Əminsiniz ki, %s silmək istəyirsiniz? Edit
Are you sure you want to uninstall SumatraPDF? => Əminsiniz ki, SumatraPDF-i silmək istəyirsiniz? Edit
Associate with PDF files? => PDF fayllarla əlaqə yaradılsın? Edit
Attachment: %s => Qoşma: %s Edit
Author: => Müəllif: Edit
Automatic => Avtomatik Edit
Automatically check for &updates => Yeniləmələri avto&matik yoxla Edit
previous: &Yenilikləri avtomatik yoxlamaq
previous: &Yenilikləri avtomatik yoxla
&Back\tAlt+Left Arrow => &Geri\tAlt+Sol ox Edit
previous: &Geriyə\tAlt+Left Arrow
previous: &Geri\tAlt+Left Arrow
Book View => Kitab formatı Edit
previous: Kitab görüntüsü
previous: Kitab görünüşü
&Book View\tCtrl+8 => &Kitab formatı\tCtrl+8 Edit
previous: &Kitab görünüşü\tCtrl+8
Bookmark shortcut to page %s of %s => %s. (%s) səhifə yarlıkının əlfəcini Edit
Bookmark Shortcuts => Əlfəcin yarlıkları Edit
Bookmarks => Əlfəcinlər Edit
Bytes => bayt Edit
previous: Bayt
Can't connect to the Internet (error %#x). => İnternetə qoşulmaq mümkün deyil (xəta %#x). Edit
Cancel => İmtina Edit
previous: İmtina etmək
previous: İmtina et
Cannot print this file => Bu faylı çap etmək mümkün deyil Edit
Cannot start inverse search command. Please check the command line in the settings. => Tərs axtarış komandasını yerinə yetirmək mümkün deyil. Komanda sətrinin parametrlərini yoxlayın. Edit
previous: Tərs axtarış komandasını icra etmək mümkün deyil. Komanda sətrinin parametrlərini yoxlayın.
Caret => Kursor Edit
Change Language => Dili dəyişdir (Change Language) Edit
previous: Dili dəyişmək
previous: Dili dəyişdir
[Changes detected; refreshing] %s => [Dəyişikliklər müəyyən edildi; yenilənmə] %s Edit
Check for &Updates => &Yenilikləri yoxla Edit
previous: &Yenilikləri yoxlamaq
CHM documents => CHM sənədləri Edit
Circle => Dairə Edit
Close => Bağla Edit
&Close\tCtrl+W => &Bağla\tCtrl+W Edit
previous: &Bağlamaq\tCtrl+W
Collapse All => Hamısını bağla Edit
Color => Rəng Edit
Comic books => CBR, CBZ sənədləri Edit
previous: CBR, CBZ (komikslər) sənədləri
Compatibility => Uyğunluq Edit
Continuous => Ardıcıl səhifələr Edit
Continuous Book View => Ardıcıl kitab formatı Edit
previous: Davamlı kitab görüntüsü
Continuous Facing => Ardıcıl cüt səhifələr Edit
previous: Ardıcıl cüt səhifə
Contribute Translation => Tərcüməyə kömək et Edit
previous: Tərcüməyə kömək etmək
Copy &Image => &Şəkli kopyala Edit
Copy &Link Address => Keçidin &ünvanını kopyala Edit
previous: K&eçidin ünvanını kopyalamaq
Copy Co&mment => &Şərhi kopyala Edit
previous: &Şərhi kopyalamaq
&Copy Selection => Seçilmiş sahəni &kopyala Edit
previous: Seçilmiş sahəni &kopyalamaq
&Copy Selection\tCtrl+C => Seçilmiş &sahəni kopyala\tCtrl+C Edit
previous: Seçilmiş sa&həni kopyala\tCtrl+C
copying text => mətnin kopyalanması Edit
previous: mətn kopyalanır
Copying text was denied (copying as image only) => Mətni kopyalamaq mümkün olmadı (şəkil kimi kopyalanır) Edit
Copyright: => Müəlliflik hüququ: Edit
Could not obtain Printer properties => Printer xüsusiyyətlərini müəyyən etmək mümkün olmadı Edit
Couldn't create the installation directory => Quraşdırma qovluğunu yaratmaq mümkün olmadı Edit
Couldn't initialize printer => Printeri işə salmaq mümkün olmadı Edit
Couldn't install PDF previewer => PDF önbaxış alətini quraşdırmaq mümkün olmadı Edit
previous: PDF görüntüləyicisini quraşdırmaq mümkün olmadı
previous: PDF önbaxış vasitəsini quraşdırmaq mümkün olmadı
Couldn't install PDF search filter => PDF axtarış filtrini quraşdırmaq mümkün olmadı Edit
Couldn't remove installation directory => Quraşdırma qovluğunu silmək mümkün olmadı Edit
Couldn't render the page => Səhifəni əks etdirmək mümkün olmadı Edit
Couldn't uninstall browser plugin => Brauzer plaginini silmək mümkün olmadı Edit
Couldn't uninstall PDF previewer => PDF önbaxış alətini silmək mümkün olmadı Edit
previous: PDF görüntüləyicisini quraşdırmaq mümkün olmadı
Couldn't uninstall Sumatra search filter => Sumatra axtarış filtrini silmək mümkün olmadı Edit
Couldn't write %s to disk => %s diskə yazıla bilmədi Edit
Create Annotation => Qeyd düzəlt Edit
Created: => Hazırlanma tarixi: Edit
Current file => Hazırkı fayl Edit
Cursor position: => Kursorun mövqeyi: Edit
previous: Kursorun yeri:
Custom &Zoom...\tCtrl+Y => Miq&yası qeyd et...\tCtrl+Y Edit
previous: &Masştabı qeyd etmək...\tCtrl+Y
previous: &Miqyası qeyd etmək...\tCtrl+Y
Dark => Tünd Edit
Darker => Daha tünd Edit
Default &Layout: => Standart &düzüm: Edit
Default &Zoom: => Standart miq&yas: Edit
previous: Standart &masştab
previous: Standart &miqyas
Default PDF reader can't be changed in portable mode => Mobil rejimdə PDF fayllarla əlaqə yaratmaq mümkün deyil Edit
Denied Permissions: => Qadağan olunmuş hüquqlar: Edit
DjVu documents => DjVu sənədləri Edit
Document Properties => Sənədin xüsusiyyətləri Edit
&Don't ask me again => Bir daha &soruşma Edit
previous: Bir daha &soruşmamaq
Download => Bəli Edit
previous: Endirmək
previous: Endir
E&xit Fullscreen => Tam ekran rejimindən çı&x Edit
E&xit\tCtrl+Q => Çıxı&ş\tCtrl+Q Edit
previous: &Çıxış\tCtrl+Q
Edit => Düzəliş et Edit
previous: Redaktə et
Edit Annotations => Qeydlərə düzəliş et Edit
previous: Qeydləri dəyişdir
Edit Bookmarks => Əlfəcinlərə düzəliş et Edit
previous: Əlfəcinləri redaktə et
Enter password => Parolu daxil edin Edit
Enter password for %s => %s üçün parolu daxil edin Edit
Enter the command-line to invoke when you double-click on the PDF document: => PDF sənədinin üstünə iki dəfə basdıqda çağırılan komanda sətrini daxil edin: Edit
EPUB ebooks => EPUB e-kitabları Edit
previous: EPUB elektron kitabları
Error loading %s => %s faylının yüklənməsində xəta baş verdi Edit
previous: %s yüklənməsində xəta baş verdi
&Even pages only => Yalnız &cüt səhifələr Edit
Expand All => Hamısını aç Edit
Export Bookmarks => Əlfəcinləri ixrac et Edit
F&avorites => &Seçilmişlər Edit
F&orward\tAlt+Right Arrow => &İrəli\tAlt+Sağ ox Edit
previous: &İrəli\tAlt+Right Arrow
F&ullscreen\tF11 => Tam ek&ran\tCtrl+Shift+L Edit
Facing => Cüt səhifələr Edit
previous: Cüt səhifə
&Facing\tCtrl+7 => &Cüt səhifələr\tCtrl+7 Edit
previous: &Cüt səhifə\tCtrl+7
Failed to delete uninstaller registry keys => Deinstalyatorun reyestr açarlarını silmək mümkün olmadı Edit
previous: Deinstalyatorun registr açarlarını silmək mümkün olmadı
Failed to register as default program on win 10 => win 10 da əsas proqram olaraq qeydiyyatdan keçirmək uğursuz oldu Edit
Failed to rename the file! => Faylın adını dəyişmək mümkün olmadı! Edit
Failed to save a file => Faylı yadda saxlamaq mümkün olmadı Edit
Failed to write the extended file extension information to the registry => Faylın genişliyi haqqında ətraflı məlumatı reyestrə yazmaq mümkün olmadı Edit
Failed to write the uninstallation information to the registry => Deinstalyasiya məlumatını reyestrə yazmaq mümkün olmadı Edit
Fast Web View => Sürətli veb-görüntü Edit
Favorites => Seçilmişlər Edit
FictionBook documents => FictionBook sənədləri Edit
File: => Fayl: Edit
&File => &Fayl Edit
File %s not found => Fayl %s tapılmadı Edit
File Attachment => Qoşma fayl Edit
File Size: => Faylın həcmi: Edit
Fin&d...\tCtrl+F => A&xtar...\tCtrl+F Edit
previous: &Tapmaq...\tCtrl+F
Find => Axtar Edit
Find: => Axtar: Edit
previous: Tapmaq:
Find Next => Sonrakını tap Edit
previous: Sonrakını tapmaq
Find Previous => Əvvəlkini tap Edit
previous: Əvvəlkini tapmaq
&Find what: => &Axtarılan sətir: Edit
previous: &Tapmaq:
&First Page\tHome => &Birinci səhifə\tHome Edit
Fit &Content\tCtrl+3 => &Məzmuna görə sığışdır\tCtrl+3 Edit
Fit &Page\tCtrl+0 => &Səhifəyə görə sığışdır\tCtrl+0 Edit
previous: Səhifəyə sığış&dır\tCtrl+0
Fit &Width\tCtrl+2 => &Genişliyə görə sığışdır\tCtrl+2 Edit
Fit a Single Page => Tək səhifəyə sığışdır Edit
Fit Content => Məzmuna görə sığışdır Edit
Fit Page => Səhifəyə görə sığışdır Edit
previous: Səhifəyə sığışdır
&Fit pages to printable area => &Çap sahəsinə sığışdır Edit
previous: Səhifələri çap sa&həsinə sığışdır
Fit Width => Genişliyə görə sığışdır Edit
Fit Width and Show Pages Continuously => Səhifənin genişliyinə görə sığışdır və səhifələri ardıcıl göstər Edit
Fonts: => Fontlar: Edit
Formatting the book... %d pages => Kitab formatlanır... %d səh. Edit
previous: Kitabın formatlanması... %d səh.
Found text at page %s => Mətn %s. səhifədə tapıldı Edit
Found text at page %s (again) => Mətn %s. səhifədə (təkrar) tapıldı Edit
Free Text => İxtiyari mətn Edit
previous: Sərbəst mətn
Frequently Read => Ən çox oxunanlar Edit
previous: Ən çox oxunan
GB => GB Edit
&Go To => K&eçid Edit
previous: &Keçid
Go to page => Səhifəyə keç Edit
previous: Səhifəyə keç
previous: Səhifəyə keçid
&Go to page: => &Səhifə: Edit
previous: Səhifəyə &keçid:
&Help => &Kömək Edit
previous: &Yardım
Hide &Options => &Seçimləri gizlət Edit
Hide frequently read => Ən çox oxunanları gizlət Edit
previous: Ən çox oxunanları gizlətmək
Highlight => Seç Edit
Hint: Use the F3 key for finding again => Məsləhət: Təkrar axtarış üçün F3 düyməsinə basın Edit
previous: Təkrar axtarış üçün F3 düyməsinə basın
Image files (*.%s) => Şəkil faylları (*.%s) Edit
Images => Şəkillər Edit
Ink => Mürəkkəb Edit
Install SumatraPDF => SumatraPDF-i quraşdır Edit
Install SumatraPDF in &folder: => SumatraPDF-i bu &qovluqda quraşdır: Edit
previous: SumatraPDF-i bu qovluqda quraşdır:
Installation failed! => Quraşdırma baş tutmadı! Edit
Installation in progress... => Quraşdırma davam edir... Edit
KB => KB Edit
&Last Page\tEnd => &Axırıncı səhifə\tEnd Edit
previous: A&xırıncı səhifə\tEnd
Let Windows Desktop Search &search PDF documents => PDF sənədlərini Windows Desktop Search vasitəsilə a&xtar Edit
previous: PDF sənədlərinin Windows Desktop Search vasitəsilə a&xtarılması
Let Windows show &previews of PDF documents => PDF sənədlərini Windows alətləri vasitəsilə &görüntülə Edit
previous: PDF sənədlərinin Windows alətləri vasitəsilə &görüntülənməsi
Light => Açıq Edit
Line => Xətt Edit
&Magnification: => &Böyütmə: Edit
previous: Bö&yütmə:
Make SumatraPDF default application for PDF files? => SumatraPDF PDF faylların görüntülənməsi üçün standart proqram edilsin? Edit
previous: SumatraPDF-i PDF faylların görüntülənməsi üçün standart proqram etmək?
Make SumatraPDF my default PDF reader => SumatraPDF-i PDF fayllarla əlaqələndir Edit
previous: SumatraPDF-i PDF fayllar ilə əlaqələndir
Man&ga Mode => Man&qa rejimi Edit
&Manual => &Təlimat Edit
&Match case => Re&gistri nəzərə al Edit
previous: Re&gistri nəzərə almaq
Match Case => Registri nəzərə al Edit
previous: Registri nəzərə almaq
MB => MB Edit
Mobi documents => Mobi sənədləri Edit
Modified: => Dəyişiklik tarixi: Edit
New &window\tCtrl+N => Yeni pə&ncərə\tCtrl+N Edit
New Bookmarks => Yeni əlfəcinlər Edit
previous: Yeni əlfəcinlər
New version %s is available. Download new version? => Yeni versiya %s mövcuddur. Endirilsin? Edit
previous: Yeni versiya %s mövcuddur. Yüklənilsin?
Next Page => Sonrakı səhifə Edit
&Next Page\tRight Arrow => &Sonrakı səhifə\tSağ ox Edit
previous: &Sonrakı səhifə\tRight Arrow
&No => &Xeyr Edit
No matches were found => Uyğun mətn tapılmadı Edit
previous: Uyğunluq tapılmadı
No result found around line %u in file %s => %u sətrinə uyğun olan nəticə %s faylında tapılmadı Edit
No synchronization file found => Sinxronlaşdırma faylı tapılmadı Edit
No synchronization info at this position => Bu mövqedə sinxronlaşdırma məlumatı yoxdur Edit
&No, thanks => &Xeyr, təşəkkür! Edit
previous: &Xeyr, təşəkkür edirəm
Number of Pages: => Səhifə sayı: Edit
previous: Səhifələrin sayı:
&Odd pages only => Yalnız tə&k səhifələr Edit
(of %d) => / %d Edit
previous: (of %d)
previous: (%d-dan(-dən)
previous: (cəmi %d)
OK => OK Edit
Open => Edit
previous: Açmaq
Open &in PDF-XChange => PD&F-XChange-də aç Edit
previous: PD&F-XChange-də açmaq
Open a document... => Sənədi aç... Edit
previous: Sənədi açmaq...
&Open Document => Sənədi &aç Edit
previous: Sənədi &açmaq
Open Embedded PDF => İç PDF faylını aç Edit
Open in %s => %s ilə aç Edit
previous: %s içində aç
Open in &Adobe Reader => &Adobe Reader-də aç Edit
previous: &Adobe Reader-də açmaq
Open in &Foxit Reader => &Foxit Reader-də aç Edit
previous: &Foxit Reader-də açmaq
Open in &Microsoft HTML Help => Microsoft &HTML Help-də aç Edit
previous: &Microsoft HTML Help-də aç
Open in &Microsoft XPS-Viewer => Microsoft &XPS-Viewer-də aç Edit
previous: &Microsoft XPS-Viewer-də açmaq
previous: &Microsoft XPS-Viewer-də aç
&Open...\tCtrl+O => &Aç...\tCtrl+O Edit
previous: &Açmaq...\tCtrl+O
&Options => &Seçimlər Edit
&Options... => &Seçimlər... Edit
P&roperties => &Xüsusiyyətlər Edit
P&roperties\tCtrl+D => &Xüsusiyyətlər\tCtrl+D Edit
Pa&ge...\tCtrl+G => Sə&hifə...\tCtrl+G Edit
Page: => Səhifə: Edit
Page %s => Səhifə %s Edit
(page %s) => (səh. %s) Edit
Page number %u inexistant => Səhifə %u mövcud deyil Edit
Page scaling => Səhifələrin miqyaslanması Edit
Page Size: => Səhifə ölçüsü: Edit
previous: Səhifənin ölçüsü:
PalmDoc documents => PalmDoc sənədləri Edit
&Password: => &Parol: Edit
PDF Document => PDF sənədi Edit
PDF documents => PDF sənədləri Edit
PDF Optimizations: => PDF optimallaşdırması: Edit
previous: PDF-in optimallaşdırılması:
PDF Producer: => PDF kompilyatoru: Edit
previous: PDF yaradıcısı:
PDF Version: => PDF versiyası: Edit
&Pin Document => Sənədi &yadda saxla Edit
Please close %s to proceed! => Davam etmək üçün %s bağlayın! Edit
previous: Davam etmək üçün bu faylı bağlayın: %s!
Please wait - rendering... => Görüntü hazırlanır, lütfən gözləyin... Edit
Poly Line => Qırıq xətt Edit
Polygon => Çoxbucaqlı Edit
Postscript documents => Postscript sənədləri Edit
Pr&esentation\tF5 => Tə&qdimat\tCtrl+L Edit
Previous Page => Əvvəlki səhifə Edit
&Previous Page\tLeft Arrow => &Əvvəlki səhifə\tSol ox Edit
previous: Ə&vvəlki səhifə\tLeft Arrow
previous: &Əvvəlki səhifə\tLeft Arrow
Print => Çap et Edit
previous: Çap etmək
Print range => Çap diapazonu Edit
&Print... => &Çap et... Edit
previous: Ça&p etmək...
&Print... (denied) => &Çap et... (imtina) Edit
previous: Ça&p... (imtina)
&Print...\tCtrl+P => &Çap et...\tCtrl+P Edit
previous: Ça&p etmək...\tCtrl+P
Printer with given name doesn't exist => Bu adda printer mövcud deyil Edit
printing document => sənədin çap olunması Edit
previous: sənəd çap olunur
Printing in progress. => Çap davam edir. Edit
Printing is still in progress. Abort and quit? => Çap davam edir. Dayandırmaq və proqramdan çıxmaq? Edit
previous: Çap davam edir. İmtina etmək və proqramdan çıxmaq?
Printing is still in progress. Abort and start over? => Çap davam edir. Dayandırmaq və yenidən başlamaq? Edit
previous: Çap davam edir. İmtina etmək və yenidən başlamaq?
Printing page %d of %d... => %d/%d səhifə çap olunur... Edit
previous: %d. səhifədən %d səh. çap olunur...
previous: %d. səhifə (%d) çap olunur...
Printing problem. => Çap xətası. Edit
Re&name...\tF2 => A&dını dəyişdir...\tF2 Edit
previous: Adı&nı dəyişdirmək...\tF2
Redact => Düzəliş et Edit
Remember &opened files => &Açılmış faylları yadda saxla Edit
previous: &Açılmış faylları yadda saxlamaq
&Remember the password for this document => Bu sənəd üçün parolu &yadda saxla Edit
previous: Bu sənəd üçün parolu &yadda saxlamaq
&Remember these settings for each document => Bu ¶metrləri bütün sənədlər üçün yadda saxla Edit
previous: Bu &xüsusiyyətləri bütün sənədlər üçün yadda saxla
Remove from favorites => Seçilmişlərdən sil Edit
previous: Seçilmişlərdən silmək
&Remove From History => Tarixçədən &sil Edit
Remove Item => Elementi sil Edit
Remove page %s from favorites => %s. səhifəni seçilmişlərdən sil Edit
Rename To => Adını dəyişdir Edit
previous: Fərqli ad qoy
Rotate &Left\tCtrl+Shift+- => So&la döndər\tCtrl+Shift+- Edit
Rotate &Right\tCtrl+Shift++ => Sa&ğa döndər\tCtrl+Shift++ Edit
previous: S&ağa döndər\tCtrl+Shift++
Save Annotations => Qeydləri yadda saxla Edit
previous: Annotasiyaları yadda saxla
Save As => Fərqli adla yadda saxla Edit
previous: Fərqli yadda saxla
&Save As... => &Fərqli adla yadda saxla... Edit
previous: &Fərqli yadda saxlamaq...
previous: &Fərqli yadda saxla...
&Save As...\tCtrl+S => Fərqli adla &yadda saxla...\tCtrl+S Edit
previous: &Fərqli yadda saxla...\tCtrl+S
previous: Fərqli &yadda saxla...\tCtrl+S
Save Embedded File... => İç faylı yadda saxla... Edit
Save S&hortcut...\tCtrl+Shift+S => Yarlı&ğı yadda saxla...\tCtrl+Shift+S Edit
previous: Yar&lığı yadda saxla...\tCtrl+Shift+S
Searching %d of %d... => %d/%d axtarılır... Edit
previous: %d. (%d) axtarılır...
Select &All => &Hamısını seç Edit
Select &All\tCtrl+A => &Hamısını seç\tCtrl+A Edit
Select content with Ctrl+left mouse button => Məzmunu Ctrl+sol siçan düyməsi ilə seç Edit
Select the folder where SumatraPDF should be installed: => SumatraPDF-in quraşdırılacağı qovluğu seçin: Edit
Selection: => Seçmə: Edit
Send by &E-mail... => &E-poçtla göndər... Edit
previous: &E-poçtla göndərmək...
Set inverse search command-line => Tərs axtarış komandasını təyin et Edit
previous: Tərs axtarış komandasını təyin etmək
&Settings => &Parametrlər Edit
previous: A&yarlar
Show &Bookmarks\tF12 => Əl&fəcinləri göstər\tF12 Edit
Show &Favorites => &Seçilmişləri göstər Edit
Show &Pages Continuously => Səhifələri &ardıcıl göstər Edit
Show &Scrollbars => &Sürüşdürmə zolaqlarını göstər Edit
Show &Toolbar\tF8 => Alətlər &panelini göstər Edit
Show Book&marks\tF12 => Əlfə&cinləri göstər\tF12 Edit
Show Favorites => Seçilmişləri göstər Edit
Show frequently read => Ən çox oxunanları göstər Edit
Show in &folder => Qovlu&qda göstər Edit
Show Scr&ollbars => Sürüşdürmə &zolaqlarını göstər Edit
Show the &bookmarks sidebar when available => Mümkündürsə, ə&lfəcinlər panelini göstər Edit
&Shrink pages to printable area (if necessary) => Ehtiyac varsa, səhifələri çap sahəsinin ölçüsünə görə kiçilt Edit
Single Page => Tək səhifə Edit
&Single Page\tCtrl+6 => &Tək səhifə\tCtrl+6 Edit
previous: Tə&k səhifə\tCtrl+6
&Skip this version => Bu &versiyanı burax Edit
Sorry, that shouldn't have happened!\n\nPlease press 'Cancel', if you want to help us fix the cause of this crash. => Bağışlayın, gözlənilməz xəta baş verdi!\n\nProblemin həllində bizə kömək etmək üçün "İmtina" düyməsinə basın. Edit
Sort By => Sırala Edit
Source file %s has no synchronization point => %s mənbə faylının sinxronlaşdırma mövqeyi yoxdur Edit
Square => Kvadrat Edit
Squiggly => Dalğalı xətt Edit
previous: Tilda
Stamp => Möhür Edit
Start SumatraPDF => SumatraPDF-i işə sal Edit
previous: SumatraPDF-i başlat
Strike Out => Üstdən xətt Edit
Subject: => Mövzu: Edit
SumatraPDF %s Installer => SumatraPDF quraşdırıcısı %s Edit
previous: SumatraPDF %s quraşdırıcısı
SumatraPDF %s Uninstaller => SumatraPDF deinstalyatoru %s Edit
previous: SumatraPDF %s deinstalyatoru
SumatraPDF crashed => SumatraPDF əməliyyatı qəza ilə nəticələndi Edit
SumatraPDF has been uninstalled. => SumatraPDF silindi. Edit
SumatraPDF installation not found. => SumatraPDF quraşdırması tapılmadı. Edit
SumatraPDF is your default PDF reader => SumatraPDF PDF faylları ilə əlaqələndirilmişdir Edit
SumatraPDF Options => SumatraPDF seçimləri Edit
SumatraPDF should now be your default PDF reader => SumatraPDF artıq PDF faylları ilə əlaqələndirilmişdir Edit
SumatraPDF Update => SumatraPDF yeniləməsi Edit
previous: SumatraPDF yeniliyi
Support SumatraPDF => SumatraPDF-i dəstəklə Edit
Synchronization file cannot be opened => Sinxronlaşdırma faylını açmaq mümkün deyil Edit
previous: Sinxronlaşdırma faylını açmaq mümkün olmadı
Tag (big first) => Teq (əvvəl böyüklər) Edit
Tag (small first) => Teq (əvvəl kiçiklər) Edit
Tagged PDF => Teqlənmiş PDF Edit
Text => Mətn Edit
Text documents => Mətn sənədləri Edit
Thank you for choosing RA-MICRO PDF! => RA-MICRO PDF-i seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik! Edit
Thank you for choosing SumatraPDF! => SumatraPDF-i seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik! Edit
Thank you! SumatraPDF has been installed. => Təşəkkürlər! SumatraPDF quraşdırıldı. Edit
The installer has been corrupted. Please download it again.\nSorry for the inconvenience! => Quraşdırıcı zədələnmişdir. Lütfən onu təkrar endirin.\nNarahatçılığa görə üzr istəyirik! Edit
previous: İnstalyator zədəlidir. Lütfən təkrar endirin.\nNarahatçılığa görə üzr istəyirik!
&Theme => &Tema Edit
This document uses unsupported features (%s) and might not render properly => Bu sənəd dəstəklənməyən funksiyalardan (%s) istifadə edir və düzgün əks olunmaya bilər Edit
Title: => Başlıq: Edit
Underline => Altdan xətt Edit
Uninstall SumatraPDF => SumatraPDF-i sil Edit
Uninstallation failed => Deinstalyasiya baş tutmadı Edit
Uninstallation in progress... => Deinstalyasiya davam edir... Edit
Unknown source file (%s) => Naməlum mənbə faylı (%s) Edit
Use &tabs => &Tab-vərəqlərdən istifadə et Edit
previous: &Tab-vərəqələrdən istifadə et
&Use original page sizes => &Faktiki ölçüyə görə Edit
previous: Səhifələrin &həqiqi ölçüsündən istifadə et
previous: Səhifələrin &həqiqi ölçüsü
Use SumatraPDF as the &default PDF reader => SumatraPDF &standart PDF oxuyucusu kimi istifadə olunsun Edit
View => Görüntü Edit
previous: Görüntülə
&View => &Görüntü Edit
Visit &Website => Proqramın &vebsaytına keç Edit
previous: Proqramın &saytını ziyarət etmək
Warning => Xəbərdarlıq Edit
&Window => &Pəncərə Edit
XPS documents => XPS sənədləri Edit
&Yes => &Bəli Edit
You have the latest version. => Ən son versiyanı istifadə edirsiniz. Edit
You have version %s => Siz proqramın %s versiyasını istifadə edirsiniz. Edit
previous: Siz %s versiyadan istifadə edirsiniz
previous: Siz %s versiyanı istifadə edirsiniz
previous: Siz proqramın %s versiyasını istifadə edirsiniz
Zoom => Miqyas Edit
&Zoom => &Miqyas Edit
Zoom factor => Miqyas əmsalı Edit
previous: Miqyas
Zoom In => Böyüt Edit
previous: Böyütmək
Zoom Out => Kiçilt Edit
previous: Kiçiltmək

31 unused strings:

%s of %s => %s/%s
Book&marks\tF12 => &Əlfəcinlər\tF12
previous: Əl&fəcinlər\tF12
Colapse All
Couldn't create temporary directory => Müvəqqəti qovluğu yaratmaq mümkün olmadı
previous: Müvəqqəti qovluq yaratmaq mümkün olmadı
Couldn't install browser plugin => Brauzer plaginini quraşdırmaq mümkün olmadı
Couldn't obtain temporary directory => Müvəqqəti qovluğu təyin etmək mümkün olmadı
Couldn't remove the shortcut => Yarlığı silmək mümkün olmadı
Couldn't uninstall PDF search filter => PDF axtarış filtrini silmək mümkün olmadı
Error: Couldn't run SumatraPDF! => Xəta: SumatraPDF işə salına bilmədi!
Error: SumatraPDF hasn't been found! => Xəta: SumatraPDF tapılmadı!
Error: The document couldn't be downloaded! => Xəta: Sənədi endirmək mümkün olmadı!
F&ullscreen\tCtrl+L => Tam ek&ran\tCtrl+L
F&ullscreen\tCtrl+Shift+L => Tam ek&ran\tCtrl+Shift+L
previous: &Tam ekran\tCtrl+Shift+L
Failed to copy uninstaller to temp directory => Deinstalyatoru müvəqqəti qovluğa kopyalamaq mümkün olmadı
previous: Deinstalyatoru müvəqqəti qovluğa köçürmək mümkün olmadı
Failed to create a shortcut => Yarlık yaratmaq mümkün olmadı
Hide &Favorites
Install PDF &browser plugin for Firefox, Chrome and Opera => PDF &brauzer plaginini Firefox, Chrome və Opera üçün quraşdır
previous: PDF &brauzer pluginini Firefox, Chrome və Opera üçün quraşdır
Keep the PDF &browser plugin installed (no longer supported) => PDF &brauzer plaginini silmə (artıq dəstəklənmir)
Loading file %s... => %s faylı yüklənilir...
previous: %s faylı yüklənir...
Opening document in SumatraPDF... => Sənəd SumatraPDF-də açılır...
Pr&esentation\tCtrl+L => Tə&qdimat\tCtrl+L
Print as &image (requires more memory) => &Şəkil kimi çap et (əlavə yaddaş tələb edir)
previous: Şə&kil kimi çap et (əlavə yaddaş tələb edir)
&Remove Document => Sənədi &sil
Replace document &colors with Windows color scheme => Windows rənglər s&xemini sənədə tətbiq et
Selekcja: => Seçmə:
Show &Bookmarks => Ə&lfəcinləri göstər
Show &pages continuously => Səhifələri &ardıcıl göstər
previous: Sə&hifələri ardıcıl göstər
previous: Səhifələri &ardıcıl göstər
previous: Səhifələri ardı&cıl göstər
previous: Səhifələri ardıcı&l göstər
Show &Toolbar => Alətlər &panelini göstər
Some files to be installed are damaged or missing => Bəzi quraşdırılacaq fayllar zədələnmişdir və ya yoxdur
previous: Bəzi quraşdırma faylları zədələnmişdir və ya yoxdur
SumatraPDF %s Instaler
Use &Tabs


App Translator, lovingly crafted by Krzysztof Kowalczyk